സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/It's My Land.

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
It's M y Land

Oh!What a lovely land is this!
Breathtaking beauty of it's panoramicview
It's beyond my words.
Majestic sceneries, and gorgeous landscapes
It's beyond my hopes.

It is the place where sparks of my life
Deep thoughts in my mind
Have taken it's origin.
It's the charm charity of this land
That taught me to weave the flare fervour of life..
In the deep waves of it's struggles.
It's the land where
My forefathers are sleeping.
And which taught me to adapt
The depth and width of realities
.Oh!What a divine destiny is this!
It's beyond my imaginations.
 

റൈഹാന
10 B ജി എച്ച് എസ് എസ്‌ വെട്ടൂർ
വർക്കല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത