സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെന്റ് വി.&എച്ച്.എസ്.എസ്. പിരപ്പൻകോട്/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കുട്ടികളിൽ അച്ചടക്ക ബോധവും നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡിന്  രൂപം നൽകി. ഇരുപത്തഞ്ചു കുട്ടികൾ അംഗങ്ങളാണ്.