സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
HomeDetailsസ്റ്റേജിതര ഇനങ്ങൾResultLocationകലോത്സവം വർഷങ്ങളിലൂടെകലോത്സവം 17

വരയും വർണ്ണവും

601 - Chithra Rachana-Pencil (HS General)

602 - Chithra Rachana - Water Colour(HS General)

603 - Chithra Rachana - Oil Colour(HS General)

604 - Cartoon (HS General)

901 - Chithra Rachana-Pencil (HSS General)

902 - Chithra Rachana - Water Colour(HSS General)

903 - Chithra Rachana - Oil Colour(HSS General)

904 - Cartoon (HSS General)

905 - Collage (HSS General)

രചനകൾ

645 - Upanyasam - Hindi (HS General)

646 - Upanyasam - Urdu (HS General)

702 - Arabic Kadha Rachana (Arabic Kalolsavam)

802 - Katha Rachana (Sanskrit)

945 - Upanyasam - English (HSS General)


946 - Upanyasam - Arabic (HSS General)

947 - Upanyasam - Sanskrit (HSS General)

949 - Upanyasam - Urdu (HSS General)

953 - Arabic Kadha Rachana (HSS General)

954 - Katharachana-Sanskrit (HSS General)

959 - Kavitharachana-Arabic (HSS General)

960 - Kavitharachana - Sanskrit (HSS General)