സഹായം Reading Problems? Click here


"Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 1: വരി 1:
 
{{Ssk18/pages}}
 
{{Ssk18/pages}}
 
{{KalolsavamMainBox|<big>വരയും വർണ്ണവും</big> }}
 
{{KalolsavamMainBox|<big>വരയും വർണ്ണവും</big> }}
 +
 +
{{KalolsavamBox | 903 - Chithra Rachana - Oil Colour(HSS General)}}
 +
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 +
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
 +
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/എണ്ണഛായം(എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്|A ഗ്രേഡ്]]'''
 +
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/എണ്ണഛായം(എച്ച്.എസ്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്|B ഗ്രേഡ്]]'''
 +
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/എണ്ണഛായം(എച്ച്.എസ്.എസ്)/C ഗ്രേഡ്|C ഗ്രേഡ്]]'''
 +
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/എണ്ണഛായം(എച്ച്.എസ്.എസ്)/മറ്റുള്ളവ|മറ്റുള്ളവ]]'''
 +
|}</div>
 +
 
{{KalolsavamBox | 902 - Chithra Rachana - Water Colour(HSS General)}}
 
{{KalolsavamBox | 902 - Chithra Rachana - Water Colour(HSS General)}}
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
വരി 9: വരി 19:
 
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്.എസ്)/മറ്റുള്ളവ|മറ്റുള്ളവ]]'''
 
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്.എസ്)/മറ്റുള്ളവ|മറ്റുള്ളവ]]'''
 
|}</div>
 
|}</div>
 +
  
 
{{KalolsavamBox | 603 - Chithra Rachana - Oil Colour(HS General)}}
 
{{KalolsavamBox | 603 - Chithra Rachana - Oil Colour(HS General)}}

17:29, 8 ജനുവരി 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

HomeDetailsസ്റ്റേജിതര ഇനങ്ങൾResultLocationകലോത്സവം 17

വരയും വർണ്ണവും

903 - Chithra Rachana - Oil Colour(HSS General)

902 - Chithra Rachana - Water Colour(HSS General)


603 - Chithra Rachana - Oil Colour(HS General)


602 - Chithra Rachana - Water Colour(HS General)


905 - Collage (HSS General)

601 - Chithra Rachana-Pencil (HS General)

901 - Chithra Rachana-Pencil (HSS General)

604 - Cartoon (HS General)

904 - Cartoon (HSS General)

രചനകൾ

953 - Arabic Kadha Rachana (HSS General)

959 - Kavitharachana-Arabic (HSS General)

946 - Upanyasam - Arabic (HSS General)

954 - Katharachana-Sanskrit (HSS General)

947 - Upanyasam - Sanskrit (HSS General)

960 - Kavitharachana - Sanskrit (HSS General)

702 - Arabic Kadha Rachana (Arabic Kalolsavam)

802 - Katha Rachana (Sanskrit)