എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് ഒളരിക്കര/HS

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് ഒളരിക്കര
23:11, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 22033 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
Jump to navigation Jump to search

2017-18 S.S.L.C പരീക്ഷയെഴുതിയ 64 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 64 വിദ്യാർത്ഥികളും വിജയിച്ചു. 100 ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്,ഹിന്ദി അധ്യാപകർ അക്ഷരജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു.