സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

ഘടകം:Core

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
12:33, 2 നവംബർ 2021-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Ranjithsiji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Core/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

--[[ 
 __ __      _    _     ____        
 | \/ | ___  __| |_  _| | ___ _ / ___|___ _ __ ___ 
 | |\/| |/ _ \ / _` | | | | |/ _ (_) |  / _ \| '__/ _ \
 | | | | (_) | (_| | |_| | | __/_| |__| (_) | | | __/
 |_| |_|\___/ \__,_|\__,_|_|\___(_)\____\___/|_| \___|
                            
Core is a meta-module that consists of common and useful Lua functions that can 
be used in many Lua scripts. It was writen as a core of several Lua 
modules for creating file infobox templates on Commons. Many of the functions
are bare-bones versions of full functions found in other modules.

Authors and maintainers:
* User:Jarekt 
]]

local core = {}

------------------------------------------------------------------------------
--[[
Based on frame structure create "args" table with all the input parameters:
 * table keys - equivalent to template parameters are converted to lower case 
        so they will not be case-sensitive.
        Also underscored are treated the same way as speces. 
 * table values - input values are trimmed (whitespaces removed from the beggining 
        and the end) and empty string are converted to nils. 
If "lang" is not provided than we substitute user's prefered language.

This function collects inputs from both frame and frame's parent. See 
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#frame:getParent .
If both structures have the same field than value from "frame" takes priority.

Inputs:
	1) frame - frame objects see below for details
	https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#frame-object

See also: Module:Arguments on enWiki - which is much larger single purpose module
]]
function core.getArgs(frame)
	local function normalize_input_args(input_args, output_args)
		for name, value in pairs( input_args ) do 
			value = mw.text.trim(value) -- trim whitespaces from the beggining and the end of the string
			if value ~= '' then -- nuke empty strings
				if type(name)=='string' then 
					name = string.gsub( string.lower(name), ' ', '_')
				end
				output_args[name] = value
			end
		end
		return output_args
	end
	local args = {}
	args = normalize_input_args(frame:getParent().args, args)
	args = normalize_input_args(frame.args, args)
	if (args.lang and mw.language.isSupportedLanguage(args.lang)) then 
		args.lang = string.lower(args.lang)
	else
		args.lang = frame:callParserFunction("int","lang") -- get user's chosen language
	end
	return args
end

------------------------------------------------------------------------------
--[[
Simplified code equivalent to https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:LangSwitch

Example usage:
 text = langSwitch({en='text in english', pl='tekst po polsku'}, lang)

Inputs:
 1: args - table with translations by language
 2: lang - desired language (often user's native language)
 
Outputs:
 1: label - returned label
 2: lang - language of the label (langSwitchWithLang only)
]]
function core.langSwitchWithLang(args, lang)
	local langList = mw.language.getFallbacksFor(lang)
	table.insert(langList,1,lang)
	for i,language in ipairs(langList) do
		if args[language] then
			return args[language], language
		end
	end
end

function core.langSwitch(args, lang)
	local label, lang = core.langSwitchWithLang(args, lang)
	return label
end

------------------------------------------------------------------------------
--[[
display a language followed by a message. Like "English: Hello" with extensive HTML marking
Code equivalent to https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:Description 
Inputs:
 1) text_lang - language code for the above text, also used as a name of the CSS formating class
 2) text - description text to display
 3) args - additional optional arguments. Numbers in perenthesis are parameter numbers in the original template.
	  * hover  - (3) hover aka mouseover aka tooltip text
	  * lang_tag - (4) standard code for lang tag in HTML (optional, default is same as text_lang)
	  * ext   - (5) extension text shown after the language name before colon (optional, default is empty)
    * inline - Optional, default is false. When set to true, forces the template to be displayed 
      inline, so that it does not break the current paragraph (that makes possible to put several 
	    descriptions side by side on a single line)	  
]]
function core.langWrapper(text_lang, text, args) 
	local dir, space, colon, lang_name, hover
	local inline  = core.yesno(args.inline, false) and 'inline' or nil 
	if 	mw.language.isKnownLanguageTag(text_lang) then -- supported language
		local langObj = mw.language.new( text_lang )
		dir    = langObj:getDir()     -- text direction
		space   = mw.message.new( "Word-separator" ):inLanguage(text_lang):plain() 
		colon   = mw.message.new( "Colon" ):inLanguage(text_lang):plain() 
		hover   = mw.language.fetchLanguageName( text_lang, args.user_lang or 'en')
		lang_name = mw.language.fetchLanguageName( text_lang, text_lang)
		lang_name = langObj:ucfirst(lang_name)
	else -- unsuported language
		local RTL_LUT = {['fa-af']=1, prd=1, ydd=1}
		dir  = (RTL_LUT[text_lang]==1 or text_lang:gsub('-arab', '')~=text_lang) and 'rtl' or 'ltr'
		space = ' '
		colon = ':'
		hover = args.hover
		lang_name = text_lang or 'Unknown'
	end
	lang_name = args.lang_name or lang_name-- user provided args.lang_name takes presedent
	lang_name = '<b>' .. lang_name .. (args.ext or '') .. colon .. '</b>'
	
	-- create HTML
	local ltag = mw.html.create('span') -- bold language name string
		:addClass('language') -- class: "language" 
		:addClass(text_lang)  -- class: "en", "de" etc.	
		:attr('title', hover) -- add hover aka mouseover aka tooltip text
		:wikitext(lang_name)
	local dtag = mw.html.create('div')
		:addClass('description')   -- div.description is tracked by mw:Extension:CommonsMetadata
		:addClass('mw-content-'..dir) -- mw-content-rtl and mw-content-ltr are defined in mediawiki-code (https://gerrit.wikimedia.org/r/c/mediawiki/core/+/208332)
		:addClass(text_lang)     -- not sure where "en", "de" etc. are defined
		:attr('dir', dir)
		:attr('lang', text_lang)
		:css('display', inline) 
		:wikitext(tostring(ltag) .. space .. text)
	return tostring(dtag)
end

------------------------------------------------------------------------------
--[[
Function allowing for consistent treatment of boolean-like wikitext input.
Inputs:
 1) val - value to be evaluated, outputs as a function of values:
		true : true (boolean), 1 (number), or strings: "yes", "y", "true", "1"
		false : false (boolean), 0 (number), or strings: "no", "n", "false", "0"
 2) default - value to return otherwise
See Also: It works similarly to Module:Yesno
]]
function core.yesno(val, default)
	if type(val) == 'boolean' then
		return val
	elseif type(val) == 'number' then
		val = tostring(val)
	end
	if type(val) == 'string' then
		local LUT = {
			yes=true , y=true , ['true'] =true , t=true , ['1']=true , on =true,
			no =false, n=false, ['false']=false, f=false, ['0']=false, off=false }
	  val = LUT[mw.ustring.lower(val)] -- put in lower case
	  if (val~=nil) then
			return val
		end
  end
  return default
end

------------------------------------------------------------------------------
--[[
Read Commons Data:SOMENAME.tab dataset and look for message identified by a 
"key" in a language "lang". See editAtWikidata for an example. It uses
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#mw.ext.data

Inputs:
 1) dataset - name of commons page in "data" namespace. for example "I18n/EditAt.tab" 
	for c:Data:I18n/EditAt.tab
 2) key - which message to pull
 3) lang - desired language of the message
Output: message as a string
]]
function core.formatMessage(dataset, key, lang)
	for _, row in pairs(mw.ext.data.get(dataset, lang).data) do
		local id, msg = unpack(row)
		if id == key then
			return mw.message.newRawMessage(msg):plain()
		end
	end
	error('Invalid message key "' .. key .. '"')
end

------------------------------------------------------------------------------
--[[
Assembles the "Edit at Wikidata" pen icon with a link to Wikidata page or specific 
property and returns it as wikitext string.
Inputs:
 1) entityID - wikidata entity object for a given page (output of wikibase.getEntity( id ))
 2) propertyID - string like 'P31' so the link will point to that specific property. Use "" 
   to link to the whole page. 
 3) lang - language of the "Edit at Wikidata" message
Dependencies: Data:I18n/EditAt.tab
See Also: en:Module:EditAtWikidata
]]
-------------------------------------------------------------------------------
function core.editAtWikidata(entityID, propertyID, lang)
	local msg = core.formatMessage('I18n/EditAt.tab', 'EditAtWikidata', lang)
	local link = 'https://www.wikidata.org/wiki/' .. entityID .. (propertyID == "" and "" or ("#" .. propertyID))
	return "&nbsp;[[File:OOjs UI icon edit-ltr-progressive.svg |frameless |text-top |10px |alt="..msg.."|link="..link.."|"..msg.."]]"
end

------------------------------------------------------------------------------
--[[
Assembles the "Edit at SDC" pen icon with a link to a property in SDC part of the current file 
page, and returns it as wikitext string.
Inputs:
 2) propertyID - string like 'P31' so the link will point to that specific property. Use 'ooui-php-4' 
   to link to the label section. 
 3) lang - language of the "Edit at Wikidata" message
Dependencies: Data:I18n/EditAt.tab
See Also: en:Module:EditAtWikidata
]]
function core.editAtSDC(propertyID, lang)
	local msg = core.formatMessage('I18n/EditAt.tab', 'EditAtSDC', lang)
	local link = mw.title.getCurrentTitle():fullUrl() .. (propertyID == "" and "" or ("#" .. propertyID))
	return "&nbsp;[[File:OOjs UI icon edit-ltr-progressive.svg |frameless |text-top |10px |alt="..msg.."|link="..link.."|"..msg.."]]"
end

-------------------------------------------------------------------------------
--[[
This function returns a label translated to desired language, created based on wikidata
Code equivalent to require("Module:Wikidata label")._getLabel

Inputs:
	1: item - wikidata's item's q-id or entity class
	2: userLang - desired language of the label
]]
function core.getLabel(item, userLang) 
	local label, link
	-- build language fallback list
	local langList = mw.language.getFallbacksFor(userLang)
	table.insert(langList, 1, userLang) 
	-- get label
	for _, lang in ipairs(langList) do -- loop over language fallback list looking for label in the specific language
		label = mw.wikibase.getLabelByLang(item, lang)
		if label then break end          -- label found and we are done
	end	
	label = label or item -- fallback value
	-- get link
	for _, lang in ipairs(langList) do -- loop over language fallback list looking for label in the specific language
		link = mw.wikibase.getSitelink(item, lang .. 'wiki')
		if link then
			link = mw.ustring.format('w:%s:%s', lang, link)
			break
		end
	end
	link = link or 'd:'..item -- fallback value
	-- look for description
	local desc = mw.wikibase.getDescription(item)
	if desc then -- add description if we have one
		desc = mw.text.nowiki(desc) -- add description as hover text
		label = '<span title="' .. desc .. '">' .. label .. '</span>'
	end
  return '[['..link..'|'..label..']]'
end

-------------------------------------------------------------------------------
--[[
Core component of many "get property value" functions
Example: (core.parse_statements(entity:getBestStatements( prop ), nil) or {nil})[1] would 
return the first best statement
Inputs:
 1: statements - can be provided by:
  * entity:getBestStatements( prop )
  * entity:getAllStatements( prop )
  * mw.wikibase.getBestStatements( item, prop )
  * mw.wikibase.getAllStatements( item, prop )
 2: lang - language code (like "en"), if provided than item IDs will be 
   changed to a label
Output:
 * table of strings or nil
]]
function core.parseStatements(statements, lang)
	local output = {}
	for _, statement in ipairs(statements) do
		if (statement.mainsnak.snaktype == "value") and (statement.rank ~= 'deprecated') then
			local val = statement.mainsnak.datavalue.value
			if val.id then 
				val = val.id
				if lang ~= nil then
					val = core.getLabel(val, lang)
				end
			elseif val.text then
				val = val.text
			elseif val.amount then
				val = tonumber(val.amount)
			end
			table.insert(output, val)
		end
	end
	if #output==0 then return nil end
	return output
end

return core
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഘടകം:Core&oldid=1077698" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്