സ്കൂൾവിക്കി തിരുത്തൽ പരിശീലനം

റിവിഷൻ പരിശീലനം - ജൂലൈ 2023

പരിശീലന സഹായകഫയലുകൾ (May 2023)

യൂണിറ്റ് വിഷയം സഹായക ഫയൽ തീയതി
Unit 1 ആമുഖം പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 05/05/2023
Unit 2 വിദ്യാലയം കണ്ടെത്തുന്നതെങ്ങനെ? പിഡിഎഫ് 05/05/2023
Unit 3 പ്രധാന പേജ്- ഇന്റർഫേസ് പരിചയപ്പെടൽ പിഡിഎഫ് 05/05/2023
Unit 4 വെബ് ബ്രൗസർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 06/05/2023
Unit 5 അംഗത്വം - പുതിയത് സൃഷ്ടിക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 06/05/2023
Unit 6 അംഗത്വം - നിലവിലുള്ളത് - പാസ്‍വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 06/05/2023
Unit 7 ഉപയോക്താവിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 08/05/2023
Unit 8 ഉപയോക്തൃ പേജ് പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 09/05/2023
Unit 9 സംവാദം പേജ് പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 09/05/2023
Unit 10 സ്കൂളിന്റെ പേര് മാറ്റൽ പിഡിഎഫ് 10/05/2023
Unit 11 മാതൃക നിരീക്ഷണം പിഡിഎഫ് 10/05/2023
Unit 12 സ്കൂൾവിക്കിയിലെ ടൈപ്പിംഗ്‌ പിഡിഎഫ് 11/05/2023
Unit 13 കണ്ടുതിരുത്തൽ ( Visual Editor ) പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 11/05/2023
Unit 14 മൂലരൂപം തിരുത്തൽ ( Source Editing ) പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 12/05/2023
Unit 15 കണ്ണിചേർക്കലും പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിക്കലും പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 17/05/2023
Unit 16 കണ്ടുതിരുത്തൽ നിലവിലുള്ള പേജിലേക്ക് കണ്ണിചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 18/05/2023
Unit 17 അനഭിലഷണീയ മാറ്റങ്ങൾ പിൻവലിക്കാം പിഡിഎഫ് വീഡിയോ- 09/06/2023
Unit 18 കണ്ടുതിരുത്തൽ - പട്ടിക ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 19/05/2023
Unit 19 ചിത്രം തയ്യാറാക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 22/05/2023
Unit 20 ചിത്രം അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യൽ-ഇൻഫോബോക്സിൽ ചിത്രം ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 23/05/2023
Unit 21 പേജിലേക്ക് ചിത്രം നേരിട്ട് ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 24/05/2023
Unit 22 മൂലരൂപം തിരുത്തലിൽ ചിത്രം ചേർക്കൽ വീഡിയോ 25/05/2023
Unit 23 ക്ലബ്ബുകൾ - പേജ് സൃഷ്ടിക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 26/05/2023
Unit 24 YEAR Tab ചേർത്ത് പേജ് സൃഷ്ടിക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 27/05/2023
Unit 25 ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്ലബ്ബ് - ഇൻഫോബോക്സും പേജ് ഹെഡർ ടാബും ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 29/05/2023
Unit 26 പ്രോജക്ടുകൾ പിഡിഎഫ് 05/06/2023
Unit 27 അവലംബം ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് 07/06/2023
Unit 28 വഴികാട്ടി - ലൊക്കേഷൻ- ചേർക്കൽ പിഡിഎഫ് വീഡിയോ 07/06/2023
Unit 29 ശുദ്ധീകരണം പിഡിഎഫ് 07/06/2023
അഭിപ്രായങ്ങൾ