സെന്റ് ജോസഫ് സ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.പുല്ലൂരാംപാറ‍/HS

< സെന്റ് ജോസഫ് സ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.പുല്ലൂരാംപാറ‍
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ

അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക ജീവനക്കാർ

1 Mercy Michael Head Mistress Mm 47085.jpg
2 Lisamma Cherian HST Phy

47085LISAMMA jpg.jpg

3 Anu K R HST Phy

47085ANU K R jpg.jpg

4 Jubin Augustine HST Phy

47085Jubin copy jpg.jpg

5 Valsamma V V HST N Sci

47085VALSA jpg.jpg

6 Tessy Joseph HST N Sci
7 Solly George HST Maths

47085SOLLY jpg.jpg

8 Sr.Annamma Thomas HST Maths

47085SR ANNAMMA jpg.jpg

9 Joseph George HST Maths

47085JG jpg.jpg

10 Divya Philip HST Maths

47085DP jpg.jpg

11 Somini P D HST SS

47085SOMINI jpg.jpg

12 Benny M J HST SS

47085Benny.jpg

13 Shereena Varghese HST SS

47085SV jpg.jpg

14 Binu Jose HST Eng

47085BINU JOSE jpg.jpg

15 Reji Sebastian HST Eng

47085Reji.png

16 Shinoj C J HST Eng

47085Shinoj 1 jpg.jpg.

17 Smitha George HST Mal

47085SMITHA jpg.jpg

18 Reeja V John HST Mal

47085Ree.png

19 Dona Tresa Mathew HST Mal

47085DONA jpg.jpg

20 Lumcy Antony HST Mal

47085LUMCY JOSEPH jpg.jpg

21 Beena Paul HST Hin

47085BEENA PAUL jpg.jpg

22 Aney Zacharias HST Hin

47085Aney Zacharias jpg.jpg

23 Jolly Thomas PET

47085JOLLY jpg.jpg

24 Sr. Shanty K Sebastian Work Education

47085SKS jpg.jpg

25 Albhin Raju Music

47085ALBHIN JPG.JPG

26 Jose Mathew Clerk

47085PIOUS jpg.jpg

27 Anil P Mathew Office Attendent

47085Anil Puthukkattil pp JPG.JPG

28 James Mathew Office Attendent

47085SAJI jpg.jpg

29 Gilbert Jose FTM

47085GILBERT JPG.JPG

STAFF.jpg
47085GROUP.jpg
47085X--A.jpg
47085X---B.jpg
47085X--C.jpg
47085X -- D.jpg
47085X--E.jpg


വിദ്യാലയ സംരക്ഷണ പദ്ധതി

വിദ്യാലയ സംരക്ഷണ പദ്ധതി
വിദ്ധ്യാലയ സംരക്ഷണം
Republic Day 2017