സഹായം Reading Problems? Click here


"സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് ചെങ്ങൽ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 20 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 40: വരി 40:
  
 
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു -->}}
 
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു -->}}
<font size = 8 color="black">
+
<font size = 6 color="green">
 
<u>'''''ചരിത്രം'''''</u> </font><br>
 
<u>'''''ചരിത്രം'''''</u> </font><br>
<font size= 4 color=green>[[പ്രമാണം:25036 2.jpg|ലഘുചിത്രം|stjoseph]]<br>സ്ത്രീകളുടെ  സർവ്വതോന്മുഖമായ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സമൂഹനിർമ്മിതിയിൽ ഏറെ  പങ്കുവഹിച്ച സെന്റ് ജർമ്മിയിൻ മഠത്തിന്റെ കീഴിൽ ഈ സ്‌ക്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ബൗദ്ധികവും, ക്രിയാത്മകവും, വൈകാരിക പക്വതയും, ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വവും, ആത്മീയ ഉണർവ്വും,സാമൂഹ്യ അർപ്പണ ബോധവും, യഥാർത്ഥമായ വിമോചനവും ഉള്ള  പെൺകുട്ടികളെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1911-ൽ ഈ സ്‌ക‍ൂളിന് ആരംഭം കുറിച്ചു.  1946-ൽ പ്രൈമിറ സ്‌ക്കൂൾ മിഡിൽ സ്‌ക്കൂളായി ഉയർത്തി.  1963-ൽ അൺ എയിഡഡ് ഹൈസ്‌ക്കൂൾ ആരംഭിച്ചു.  1983-ൽ എയിഡഡ് സ്‌ക്കൂളായി ഉയർത്തി.  ഇപ്പോൾ  2200റോളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു.  പാഠ്യപാഠ്യേതര രംഗത്ത് ഈ വിദ്യാലയം മുൻപന്തിയിലാണ്.  ഹെഡ‍്മിസ്ട്രസ്സായി സി.ജോയ്സി കെ.പി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.</font>
+
<font size= 4 color=black>[[പ്രമാണം:25036 2.jpg|ലഘുചിത്രം|stjoseph]]<br>സ്ത്രീകളുടെ  സർവ്വതോന്മുഖമായ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സമൂഹനിർമ്മിതിയിൽ ഏറെ  പങ്കുവഹിച്ച സെന്റ് ജർമ്മിയിൻ മഠത്തിന്റെ കീഴിൽ ഈ സ്‌ക്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ബൗദ്ധികവും, ക്രിയാത്മകവും, വൈകാരിക പക്വതയും, ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വവും, ആത്മീയ ഉണർവ്വും,സാമൂഹ്യ അർപ്പണ ബോധവും, യഥാർത്ഥമായ വിമോചനവും ഉള്ള  പെൺകുട്ടികളെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1911-ൽ ഈ സ്‌ക‍ൂളിന് ആരംഭം കുറിച്ചു.  1946-ൽ പ്രൈമിറ സ്‌ക്കൂൾ മിഡിൽ സ്‌ക്കൂളായി ഉയർത്തി.  1963-ൽ അൺ എയിഡഡ് ഹൈസ്‌ക്കൂൾ ആരംഭിച്ചു.  1983-ൽ എയിഡഡ് സ്‌ക്കൂളായി ഉയർത്തി.  ഇപ്പോൾ  2200റോളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു.  പാഠ്യപാഠ്യേതര രംഗത്ത് ഈ വിദ്യാലയം മുൻപന്തിയിലാണ്.  ഹെഡ‍്മിസ്ട്രസ്സായി സി.ജോയ്സി കെ.പി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.</font>
 +
 
  
<font color="#663300"><strong>മറ്റുതാളുകൾ</strong></font>
 
 
<font size = 4 color="green">
 
<font size = 4 color="green">
<font size=5 color="blue">''[അദ്ധ്യാപകരുടെ  പട്ടിക''  
+
<font size=5 color="blue">''അദ്ധ്യാപകരുടെ  പട്ടിക''  
 
</font>
 
</font>
 
   
 
   
വരി 55: വരി 55:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
!<font size = 5 color = "drack black">ഹൈസ്ക്കൂൾ !! <font size = 5 color = "dark black">യൂ പി!! <font size = 5 color = "dark black">എൽ പി
+
!<font size = 5 color = "dark black">ഹൈസ്ക്കൂൾ !! <font size = 5 color = "dark black">യൂ പി!! <font size = 5 color = "dark black">എൽ പി
 
|-
 
|-
 
|<font size = 3><big>സി.നെസ്സി പി ആന്റണി</big>    ||<font size = 3><big>ജെസ്സി എൻ.യു</big>  ||<font size = 3><big>സി.ജിജി ദേവസ്സി</big>  
 
|<font size = 3><big>സി.നെസ്സി പി ആന്റണി</big>    ||<font size = 3><big>ജെസ്സി എൻ.യു</big>  ||<font size = 3><big>സി.ജിജി ദേവസ്സി</big>  
 
|-
 
|-
| ||<font size = 3><big> സി.ജോളി വി.ടി</big>  || <font size = 3><big>സി.ജിനി ജോസ്</big>
+
| <font size = 3><big>സി. മാർഗരററ്</big> ||<font size = 3><big> സി.ജോളി വി.ടി</big>  || <font size = 3><big>സി.ജിനി ജോസ്</big>
 
|-
 
|-
 
| <font size = 3><big>ശ്രീമതി.ക്രിസ്റ്റീന എ.പി  </big>    || <font size = 3><big>ശ്രീമതി.റാണി ഡേവീസ്</big>  ||   
 
| <font size = 3><big>ശ്രീമതി.ക്രിസ്റ്റീന എ.പി  </big>    || <font size = 3><big>ശ്രീമതി.റാണി ഡേവീസ്</big>  ||   
വരി 65: വരി 65:
 
| <font size = 3><big>ശ്രീമതി.ബേബി പി.പി </big>  ||<font size = 3><big>സി.ജോസ്നി എം.എ </big>  || <font size = 3><big> ശ്രീമതി.മെർലി ഡേവീസ്</big>   
 
| <font size = 3><big>ശ്രീമതി.ബേബി പി.പി </big>  ||<font size = 3><big>സി.ജോസ്നി എം.എ </big>  || <font size = 3><big> ശ്രീമതി.മെർലി ഡേവീസ്</big>   
 
|-
 
|-
| <font size = 3><big>ശ്രീമതി.ജസീന്ത കെ.ഒ</big>  || <font size = 3><big> ശ്രീ.ബിനോയ് വി. അഗസിറ്റിൻ </big>  ||  <font size = 3><big>ശ്രീമതി.ഗ്രേസി കെ.എ</big>   
+
| <font size = 3><big>സി.ജോയ്സ്</big>  || <font size = 3><big> ശ്രീ.ബിനോയ് വി. അഗസിറ്റിൻ </big>  ||  <font size = 3><big>ശ്രീമതി.ഗ്രേസി കെ.എ</big>   
 
|-
 
|-
| <font size = 3><big>ശ്രീമതി.സ്മിത ഡേവീസ് തെക്കൻ</big>  ||<font size = 3><big> സി.ആന്നി കെ.വി</big>  ||  <font size = 3><big>സി.ഷീജ ജോസ്</big>   
+
| <font size = 3><big>ശ്രീമതി.സ്മിത ഡേവീസ് </big>  ||<font size = 3><big> സി.ആനി കെ.വി</big>  ||  <font size = 3><big>സി.ഷീജ ജോസ്</big>   
 
|-
 
|-
| <font size = 3><big>സി. നൈബി ജോസഫ് </big>  || <font size = 3><big> ശ്രീമതി.ബെഡ്സി പി.ജെ </big>          ||<font size = 3><big>ശ്രീമതി റെന്നി വി.എ</big>   
+
| <font size = 3><big>സി. ‍‍‍ഡിൻസി </big>  || <font size = 3><big> ശ്രീമതി.ബെഡ്സി പി.ജെ </big>          ||<font size = 3><big>ശ്രീമതി റെന്നി വി.എ</big>   
 
|-
 
|-
|<font size = 3><big> ശ്രീമതി.ജെസ്സി മാത്യു </big>  ||<font size = 3><big>സി.ഡെൻസി മാത്യൂ</big>  ||  <font size = 3><big>സി.നൈസി കെ.എം</big>   
+
|<font size = 3><big> ശ്രീമതി.ജെസ്സി മാത്യു </big>  ||<font size = 3><big>സി..നിർമ്മൽ</big>  ||  <font size = 3><big>സി.നൈസി കെ.എം</big>   
 
|-
 
|-
| || <font size = 3><big>സി.ഡാർളി ജോസഫ്</big>  ||  <font size = 3><big>സി.സിൽവി കെ.റ്റി</big>   
+
| <font size = 3><big> സി.വന്ദന || <font size = 3><big>സി.ഡാർളി ജോസഫ്</big>  ||  <font size = 3><big>സി.സിൽവി കെ.റ്റി</big>   
 
|-
 
|-
| <font size = 3><big>സി.ഷൈജി പി.പി</big>  || <font size = 3><big>ശ്രീമതി.ലിസ്സി ജോസഫ്</big>  || <font size = 3><big>സി.ടിജി പി.ജോയ്</big>   
+
| <font size = 3><big>സി.ഷൈജി പി.പി</big>  || <font size = 3><big>ശ്രീമതി.ഷിബി വിൽസൺ</big>  || <font size = 3><big>സി.ടിജി പി.ജോയ്</big>   
 
|-
 
|-
 
| <font size = 3><big>ശ്രീമതി.സിസിലി വി.എം </big>  ||<font size = 3><big> സി.ഷേർലി വർക്കി </big>  ||  <font size = 3><big>സി.ജിബി വർഗ്ഗീസ്</big>   
 
| <font size = 3><big>ശ്രീമതി.സിസിലി വി.എം </big>  ||<font size = 3><big> സി.ഷേർലി വർക്കി </big>  ||  <font size = 3><big>സി.ജിബി വർഗ്ഗീസ്</big>   
വരി 136: വരി 136:
  
 
* ''' [[അനദ്ധ്യാപകരുടെ പട്ടിക‍]]'''
 
* ''' [[അനദ്ധ്യാപകരുടെ പട്ടിക‍]]'''
* ''' [[പരീക്ഷാഫലം]]'''<font size=3 color="green'> എസ് എസ് എൽ സി  പരീക്ഷയിൽ 100% വിജയം </font>
+
* ''' [[പരീക്ഷാഫലം]]'''<font size=4 color="violet'> എസ് എസ് എൽ സി  പരീക്ഷയിൽ 100% വിജയം </font>
 
* ''' [[വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രചനകൾ]]'''
 
* ''' [[വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രചനകൾ]]'''
 
* ''' [[മാനേജ്മെൻറ്]]
 
* ''' [[മാനേജ്മെൻറ്]]
 
     '''[[ST.JOSEPH'S G H S CHENGAL / PHOTOS]]'''
 
     '''[[ST.JOSEPH'S G H S CHENGAL / PHOTOS]]'''
 
         '''[[വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രചനകൾ‍‍]]'''
 
         '''[[വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രചനകൾ‍‍]]'''
      '''[[സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2019]]'''
+
<div style="border-top:1px solid: #E39C79;border-bottom:1px solid: #E39C79;background-image:linear-gradient(to right,#FF00FF,#8A2BE2);padding::0.4em 0.4em 0.2em 0.2em ;color:white;text-align: left;font-size:140%;font-weight::bold;"> '''[[സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2019]]'''</div><br>
       
+
<div style="border-top:1px solid: #E39C79;border-bottom:1px solid: #E39C79;background-image:linear-gradient(to right,#FF00FF,#8A2BE2);padding::0.4em 0.4em 0.2em 0.2em ;color:white;text-align: left;font-size:140%;font-weight::bold;">'''[[പാഠ്യ-പാഠ്യേതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ 2019-20 ]]''' </div><br>
==<font size=20 color=blue==<div style="border-top:1px solid: #E39C79;border-bottom:1px solid: #E39C79;background-image:linear-gradient(to right,#FF00FF,#8A2BE2);padding::0.4em 0.4em 0.2em 0.2em ;;color:white;text-align: left;font-size:160%;font-weight bold;">'''[[പാഠ്യ-പാഠ്യേതരപ്രവർത്തനങ്ങൾ 2019-20 ]]''' </div></font>==<br>
+
<font size=4 color=blue><div style="border-top:1px solid: #E39C79;border-bottom:1px solid: #E39C79;background-image:linear-gradient(to right,#FF00FF,#8A2BE2);padding::0.4em 0.4em 0.2em 0.2em;color:white;text-align: left;font-size:140%;font-weight:bold;">സൗകര്യങ്ങൾ</div></font>
== <font size=20 color=blue>==<div style="border-top:1px solid: #E39C79;border-bottom:1px solid: #E39C79;background-image:linear-gradient(to right,#FF00FF,#8A2BE2);padding::0.4em 0.4em 0.2em 0.2em;color:white;text-align: left;font-size:160%;font-weight bold;">സൗകര്യങ്ങൾ</div></font> ==
+
'<font size=6 color=green>''റീഡിംഗ് റൂം ''</font><br>
'''റീഡിംഗ് റൂം <br>
+
<font size=4>'''ലൈബ്രറിയോട് ചേർന്ന് ഒാരോ ക്ലാസ്സിനും ഇരുന്ന് വായിക്കാനുള്ള റീഡിംഗ് റൂം ഉണ്ട്''.</font><br>
''' ''ലൈബ്രറിയോട് ചേർന്ന് ഒാരോ ക്ലാസ്സിനും ഇരുന്ന് വായിക്കാനുള്ള റീഡിംഗ് റൂം ഉണ്ട്''.
+
<font size=6 color=green>''ലൈബ്രറി''</font>'<br> <font size=4>'''ഏകദേ‍‍ശം  3000 പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന .മനോഹരമായ ലെെബ്രറി ഓരോ വിഭാഗവും തിരിച്ച് സജ്ജീകരിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട്.
'''ലൈബ്രറി'''<br> ''ഏകദേ‍‍ശം  3000 പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന .മനോഹരമായ ലെെബ്രറി ഓരോ വിഭാഗവും തിരിച്ച് സജ്ജീകരിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട്.
+
'''</font><br>
''
+
<font size=6 color=green>''സയൻസ് ലാബ്''</font><br><font size=4>'''ഏകദേശം 50 കുുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സയൻസ് ലാബ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്''.</font><br>
'''സയൻസ് ലാബ്''' ''ഏകദേശം 50 കുുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സയൻസ് ലാബ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്''.
+
<font size=6 color=green>''കംപ്യൂട്ടർ ലാബ്''</font><br><font size=4> '''L.P U.P H.S ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരസാങ്കേതിക പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് രണ്ട് കംപ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.'''</font><br>
'''
+
<font size=6 color=green>''സ്മാർട്ട് റൂം''</font><br> <font size=4>''200 ഓളം കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടു കുടിയ സ്മാർട്ട് റൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.'''</font><br>
കംപ്യൂട്ടർ ലാബ്''' ''L.P U.P H.S ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരസാങ്കേതിക പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് രണ്ട് കംപ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
 
''
 
  
== നേട്ടങ്ങൾ == <font=10>
+
<font size=6 color=green>'''നേട്ടങ്ങൾ '''</font><br>
                  ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ കടന്ന് പോയിട്ടുള്ള ധാരാളം കുട്ടികൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ആത്മീയ നേത്രത്വ രംഗത്തും കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു.
+
<font size=4 color=blue> ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ കടന്ന് പോയിട്ടുള്ള ധാരാളം കുട്ടികൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ആത്മീയ നേത്രത്വ രംഗത്തും കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ജഡ്ജി ,എൻജിനിയേഴ്സ്,ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നീ തലങ്ങളിൽ  ധാരാളം വ്യക്തികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുതൽകൂട്ടാണ്.</font>
                          ജഡ്ജി ,എൻജിനിയേഴ്സ്,ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നീ തലങ്ങളിൽ  ധാരാളം വ്യക്തികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുതൽകൂട്ടാണ്.</font>
 
  
 
[[പ്രമാണം:25036-pic-1.jpeg|ലഘുചിത്രം|വലത്ത്‌|sports]]
 
[[പ്രമാണം:25036-pic-1.jpeg|ലഘുചിത്രം|വലത്ത്‌|sports]]
  
 
== '''മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ''' ==  
 
== '''മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ''' ==  
       സ്മാർട്ട് റൂം<br> 200 ഓളം കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടു കുടിയ സ്മാർട്ട് റൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
+
        
 
         [[picture:25036-pic-1.jpeg|thumb|200px|right|"sports"]]കായിക പരിശീലനം ,കലാ പരിശീലനം ഇവയിൽ ഏറെ സജ്ജീവവും മൽസരങ്ങളിലെ ഉന്നത വിജയവും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേട്ടമാണ്.
 
         [[picture:25036-pic-1.jpeg|thumb|200px|right|"sports"]]കായിക പരിശീലനം ,കലാ പരിശീലനം ഇവയിൽ ഏറെ സജ്ജീവവും മൽസരങ്ങളിലെ ഉന്നത വിജയവും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേട്ടമാണ്.
  

17:17, 5 നവംബർ 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

25036- 2.jpg
സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് ചെങ്ങൽ
സ്കൂൾ ചിത്രം
സ്ഥാപിതം --1911
സ്കൂൾ കോഡ് 25036
ഹയർ സെക്കന്ററി
സ്കൂൾ കോഡ്
{{{ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കോഡ്}}}
സ്ഥലം ചെങ്ങൽ
സ്കൂൾ വിലാസം കാലടി പി..ഒ
ചെങ്ങൽ
പിൻ കോഡ് 683574
സ്കൂൾ ഫോൺ 04842460577
സ്കൂൾ ഇമെയിൽ stjosephschengal@yahoo.com
സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ് www.sjghs.com
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല ആലുവ
റവന്യൂ ജില്ല ഏറണാകുളം
ഉപ ജില്ല ആലുവ
ഭരണ വിഭാഗം മാനേജ്മെൻറ്
സ്കൂൾ വിഭാഗം എയ്ഡഡ്
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ എച്ച് എസ് എസ്, ഹൈസ്കൂൾ
എൽ.പി.
യു.പി.
മാധ്യമം മലയാളം‌ ,ഇംഗ്ലീഷ്
ആൺ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 296
പെൺ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1972
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 2268
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 55
പ്രിൻസിപ്പൽ SR.JOYCY. K.P
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ /
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക
SR. JOYCY. K.P
പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട് DILEEP K.S
05/ 11/ 2019 ന് Chengal
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി
ഈ താളിന്റെ ഗ്രേഡ് : 4 / 10 ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു
4/10 stars
ക്ലബ്ബുകൾ
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് സഹായം
അക്ഷരവൃക്ഷം സഹായം
ഗ്രന്ഥശാല സഹായം
എൻ.സി.സി സഹായം
സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് സഹായം
സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് സഹായം
ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് സഹായം
വിദ്യാരംഗം‌ സഹായം
സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
സയൻസ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
ഗണിത ക്ലബ്ബ് സഹായം
പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് സഹായം
ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
ടൂറിസം ക്ലബ്ബ് സഹായം
ആനിമൽ ക്ലബ്ബ് സഹായം
ഫിലിം ക്ലബ്ബ് സഹായം
മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ സഹായം
പ്രോജക്ടുകൾ
എന്റെ നാട് സഹായം
നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം സഹായം
സ്കൂൾ പത്രം സഹായം

ചരിത്രം

stjoseph

സ്ത്രീകളുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സമൂഹനിർമ്മിതിയിൽ ഏറെ പങ്കുവഹിച്ച സെന്റ് ജർമ്മിയിൻ മഠത്തിന്റെ കീഴിൽ ഈ സ്‌ക്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ബൗദ്ധികവും, ക്രിയാത്മകവും, വൈകാരിക പക്വതയും, ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വവും, ആത്മീയ ഉണർവ്വും,സാമൂഹ്യ അർപ്പണ ബോധവും, യഥാർത്ഥമായ വിമോചനവും ഉള്ള പെൺകുട്ടികളെ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1911-ൽ ഈ സ്‌ക‍ൂളിന് ആരംഭം കുറിച്ചു. 1946-ൽ പ്രൈമിറ സ്‌ക്കൂൾ മിഡിൽ സ്‌ക്കൂളായി ഉയർത്തി. 1963-ൽ അൺ എയിഡഡ് ഹൈസ്‌ക്കൂൾ ആരംഭിച്ചു. 1983-ൽ എയിഡഡ് സ്‌ക്കൂളായി ഉയർത്തി. ഇപ്പോൾ 2200റോളം കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു. പാഠ്യപാഠ്യേതര രംഗത്ത് ഈ വിദ്യാലയം മുൻപന്തിയിലാണ്. ഹെഡ‍്മിസ്ട്രസ്സായി സി.ജോയ്സി കെ.പി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.


അദ്ധ്യാപകരുടെ പട്ടിക

സി.ജോയ്സി കെ.പി(H M) *
ഹൈസ്ക്കൂൾ യൂ പി എൽ പി
സി.നെസ്സി പി ആന്റണി ജെസ്സി എൻ.യു സി.ജിജി ദേവസ്സി
സി. മാർഗരററ് സി.ജോളി വി.ടി സി.ജിനി ജോസ്
ശ്രീമതി.ക്രിസ്റ്റീന എ.പി ശ്രീമതി.റാണി ഡേവീസ്
ശ്രീമതി.ബേബി പി.പി സി.ജോസ്നി എം.എ ശ്രീമതി.മെർലി ഡേവീസ്
സി.ജോയ്സ് ശ്രീ.ബിനോയ് വി. അഗസിറ്റിൻ ശ്രീമതി.ഗ്രേസി കെ.എ
ശ്രീമതി.സ്മിത ഡേവീസ് സി.ആനി കെ.വി സി.ഷീജ ജോസ്
സി. ‍‍‍ഡിൻസി ശ്രീമതി.ബെഡ്സി പി.ജെ ശ്രീമതി റെന്നി വി.എ
ശ്രീമതി.ജെസ്സി മാത്യു സി..നിർമ്മൽ സി.നൈസി കെ.എം
സി.വന്ദന സി.ഡാർളി ജോസഫ് സി.സിൽവി കെ.റ്റി
സി.ഷൈജി പി.പി ശ്രീമതി.ഷിബി വിൽസൺ സി.ടിജി പി.ജോയ്
ശ്രീമതി.സിസിലി വി.എം സി.ഷേർലി വർക്കി സി.ജിബി വർഗ്ഗീസ്
ശ്രീമതി.ദീപ്തി വർഗ്ഗീസ് സി.സോളി വർഗ്ഗീസ് ശ്രീമതി.ഡെയ്സി എ.ഒ
സി.ലിജി ആന്റണി സി.ലിസ്സി പോൾ
സി.സിൽവി തോമസ് സി.ഡെയ്സി എം.പി
ശ്രീമതി.ലൂസി പോൾ ശ്രീമതി.ലൂസി വി.പി
ശ്രീമതി.ജെസ്സി എൻ.യു സി.ഷീബ തോമസ്
സി.ഷൈബി കെ.എ സി.ഷേർളി അഗസ്റ്റിൻ
സി.ബിനി സെബാസ്റ്റ്യൻ ശ്രീമതി.റെന്നി ചാക്കോ
ശ്രീമതി.ലിസ്സി പോൾ ശ്രീ.സുജിത്ത് സി. മാനാടൻ
സി.ഷൈജി ജോസഫ്
ശ്രീമതി.സിൽജ ചാക്കോ

മുൻ സാരഥികൾ

പേര് വർഷം
സി സിസിലി 1911-1941
സി. സെറാഫിക്ക 1941-1963
സി. സലേഷ്യ 1963-1985
സി. ലൂസിയ 1985-1988
സി. വെർജീലിയ 1988-1996
സി. ലെയോള 1996-1999
സി. മേരി ഡേവിസ് 1999-2001
സി. കൺസെപ്റ്റ 2001-2005
സി. പാവന 2005
സി. പവിത്ര 2005-2008
സി.തെരേസ് ജോൺ 2008-2011


  ST.JOSEPH'S G H S CHENGAL / PHOTOS
    വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രചനകൾ‍‍


സൗകര്യങ്ങൾ

'റീഡിംഗ് റൂം
'ലൈബ്രറിയോട് ചേർന്ന് ഒാരോ ക്ലാസ്സിനും ഇരുന്ന് വായിക്കാനുള്ള റീഡിംഗ് റൂം ഉണ്ട്.
ലൈബ്രറി'
ഏകദേ‍‍ശം 3000 പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന .മനോഹരമായ ലെെബ്രറി ഓരോ വിഭാഗവും തിരിച്ച് സജ്ജീകരിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട്.
സയൻസ് ലാബ്
'ഏകദേശം 50 കുുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സയൻസ് ലാബ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കംപ്യൂട്ടർ ലാബ്
L.P U.P H.S ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിവരസാങ്കേതിക പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് രണ്ട് കംപ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്മാർട്ട് റൂം
200 ഓളം കുട്ടികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടു കുടിയ സ്മാർട്ട് റൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.'

നേട്ടങ്ങൾ 
ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ കടന്ന് പോയിട്ടുള്ള ധാരാളം കുട്ടികൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ആത്മീയ നേത്രത്വ രംഗത്തും കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ജഡ്ജി ,എൻജിനിയേഴ്സ്,ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നീ തലങ്ങളിൽ ധാരാളം വ്യക്തികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുതൽകൂട്ടാണ്.
sports

മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ

    thumb|200px|right|"sports"കായിക പരിശീലനം ,കലാ പരിശീലനം ഇവയിൽ ഏറെ സജ്ജീവവും മൽസരങ്ങളിലെ ഉന്നത വിജയവും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേട്ടമാണ്.

ST.JOSEPH"S G.H.S CHENGAL
KALADY P.O
PIN.683574
email.id stjosephschengal@yahoo.com
website:sjghs.com

വഴികാട്ടി

Loading map...

വഴികാട്ടി <googlemap version="0.9" lat="10.163634" lon="76.435447" zoom="18" width="400" height="400"> 10.162853, 76.435704, stjosephsghschengal </googlemap>

പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 • ഗൈഡ്സ്. 32 കുട്ടികൾ വീതമുള്ള 2 യൂണിറ്റ് .ഗെെഡിങ് വിഭാഗം വളരെ സജ്ജീവമായി ഇവിടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേത്രത്വം നൽകുന്നു.ഓരോ വർഷവും 12,14 എന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രപതി കരസ്ഥനാക്കുന്നു.
 • റെഡ്ക്രോസ്
   അധ്യാപകരുടെ നേത്രത്വത്തിൽ റെഡ് ക്രോസിന്റെ 50 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഈ സ്കൂളിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ഈ യൂണിറ്റിലെ 17 അംഗങ്ങളും c+ലെവൽ പരീക്ഷ വിജയിച്ച് 2016 മാർച്ചിലെ s.s.l.c പരീക്ഷയ്ക്ക്  grace മാർക്കിന് അർഹരായി.
 • തരുമിത്ര.
 • ക്ലാസ് മാഗസിൻ.എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി,മലയാളസാഹിത്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നേത്രത്വത്തിൽ ക്ലാസ്സ് മാഗസ്സിൻ ഒാരോ വർഷവും തയ്യാറാക്കുന്നു.
 • വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.വിദ്യാരംഗം സജ്ജീവമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.എല്ലാ മൽസരങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കുകയും ഒാവർ ഓൾ നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 • ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

.യാത്രാസൗകര്യം.സ്ഥാപനത്തിന് സ്വന്തമായി രണ്ട് സ്കൂൾ ബസ് ഉണ്ട് .മറ്റ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഒാട്ടോറിക്ഷകൾ,സെെക്കിൾ,എന്നിവയിൽ കുട്ടികൾ വരുന്നു.യാത്രസൗകര്യം വളരെ സുഗമമായി ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ==വഴികാട്ടി