സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേംസ് എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം / ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ 2019

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
19:28, 2 നവംബർ 2019-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;color: blue; background-color: #f9e19c;" |- ! ക്രമനമ്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
ക്രമനമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അംഗത്തിന്റെ പേര് ക്ലാസ് ഫോട്ടോ
1 21426 ABHISHEK RAJU 9C
ABHISHEK RAJU.jpg
2 21423 ADITHYA AJIKUMAR 9A
ADITHYA AJIKUMAR.jpg
3 21405 ADITHYAN S. 9D
4 21355 AIDEN K. SONY 9E
AIDEN K. SONY.jpg
5 21397 ALBIN MATHAI 9D
ALBIN MATHAI.jpg
6 21520 ALONSO BENNY 9C
7 21607 ALFIN SHELVI 9D
ALFIN SHELVI.jpg
8 21369 ALVIN JAMES 9E
ALVIN JAMES.jpg
9 21407 AMAL PRADEEP 9A
AMAL PRADEEP.jpg
10 21479 ANOOP A. 9A
ANOOP A..jpg
11 21444 ASHWIN JO THEKKEDOM 9B
ASHWIN JO THEKKEDOM.jpg
12 21352 FLONA AGATHA REJI 9D
FLONA AGATHA REJI.jpg
13 21716 JOSEPH KURIAN 9D
JOSEPH KURIAN.jpg
14 21691 JOYAL SEBASTIAN 9A
JOYAL SEBASTIAN.jpg
15 21421 MANSA PRAKASAN 9E
MANSA PRAKASAN.jpg
16 21374 NEERAJ K. RAJESH 9E
NEERAJ K. RAJESH.jpg
17 21347 NIKHIL MOHADIR SHA 9E
NIKHIL MOHADIR SHA.jpg
18 21463 RESHMA P. DAS 9A
RESHMA P. DAS.jpg
19 21513 ROBIN P. 9D
ROBIN P..jpg
20 21394 SOORAJ SURESH 9A
SOORAJ SURESH.jpg
21 21426 SREYA SAJU 9A
SREYA SAJU.jpg
22 21478 SREYAS S. 9D
23 21403 STEEVO YESUDAS 9E
STEEVO YESUDAS.jpg
24 21379 STEFIN BINU K. 9D
25 21480 SURESH 9A
26 21359 TONY JOSEPH TIPPINEES 9E
TONY JOSEPH TIPPINEES.jpg