വി.ജി.എസ്സ്.എസ്സ്.എ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് നെടിയവിള/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്-17

< വി.ജി.എസ്സ്.എസ്സ്.എ.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് നെടിയവിള

സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് ദീപക് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൗട്ട് വർഷത്തിൽ രൂപീകരിച്ചു.