ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ബഥനി എൽ. പി. എസ്. കാരുവേലിൽ/സൗകര്യങ്ങൾ