സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
 • ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് - ശ്രീ ഡി പങ്കജാക്ഷക്കുറുപ്പ് (അയൽക്കൂട്ട പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും മുൻ അധ്യാപകനും )
 • മലയാളഭാഷ അധ്യാപക അവാർഡ് - ശ്രീമതി. എസ് പ്രസന്നകുമാരി   ( മുൻ അദ്ധ്യാപിക )
 • സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് - ശ്രീ കെ പ്രസന്നകുമാർ (മുൻ അധ്യാപകനും, 15 വർഷത്തോളം പ്രഥമാധ്യാപകനും )
 • ശ്രീമതി. എം പി വിജയലക്ഷ്മി & ശ്രീമതി B.ശ്രീലത (മലയാള മനോരമ നല്ലപാഠം പദ്ധതിയിൽ മികച്ച അധ്യാപക കോ ഓർഡിനേറ്റർ)
 • ശ്രീ. വിനോദ് രാജൻ ( മാതൃഭൂമി സീഡ് പദ്ധതിയിൽ മികച്ച അധ്യാപക കോ ഓർഡിനേറ്റർ & Rotary International Teachers Excellency Award )
 • കുമാരി. ഗായത്രി പി എസ് & മാസ്റ്റർ അഭിൻരാജ് ( മാതൃഭൂമി സീഡ് പദ്ധതിയിൽ Gem Of Seed അവാർഡ് )
 • കുമാരി. ഹാദിയ (കൈരളി വിജ്ഞാന പരീക്ഷയിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അവാർഡ് )
 • മലയാള മനോരമ നല്ലപാഠം പദ്ധതിക്കുള്ള അവാർഡ്
 • മാതൃഭൂമി സീഡ് പദ്ധതിക്കുള്ള അവാർഡ് (2012 - 2016 വരെ )
 • മാതൃഭൂമി നന്മ പദ്ധതി അവാർഡ്
 • സുഗമ ഹിന്ദി പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിനുള്ള അവാർഡ്
 • ജില്ലയിൽ മികച്ച പി ടി എ ക്കുള്ള അവാർഡ് തുടർച്ചയായി 3 വർഷം