"സ്കൂൾവിക്കിയിലേക്ക്

Bannerimage3.jpg
കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ഒരു വിജ്ഞാനകോശമാണ് സ്കൂൾ വിക്കി.
സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ നിലവിൽ 16,136 ലേഖനങ്ങളുണ്ട്
ഇവിടെ നിലവിൽ 27,308 ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്
ഇതുവരെ 5,71,186 തിരുത്തലുകൾ ഇവിടെ നടന്നു.

-