"സ്കൂൾവിക്കിയിലേക്ക്

Bannerimage3.jpg
കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ഒരു വിജ്ഞാനകോശമാണ് സ്കൂൾ വിക്കി.
സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ നിലവിൽ 14,221 ലേഖനങ്ങളുണ്ട്
ഇവിടെ നിലവിൽ 25,647 ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്
ഇതുവരെ 4,23,937 തിരുത്തലുകൾ ഇവിടെ നടന്നു.

-

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം

Code no : 126

സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2017ൽ എച്ച്.എസ്. വിഭാഗം ചിത്രരചന-ജലച്ചായം ഇനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച ചിത്രം

ഛായാഗ്രഹണം: ആലപ്പുഴ കാർമൽ അക്കാഡമിയിലെ ADITHYA RAJAN തയ്യാറാക്കിയത് Code 164