"സ്കൂൾവിക്കിയിലേക്ക്

Bannerimage3.jpg
കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ഒരു വിജ്ഞാനകോശമാണ് സ്കൂൾ വിക്കി.
സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ നിലവിൽ 19,749 ലേഖനങ്ങളുണ്ട്
ഇവിടെ നിലവിൽ 27,906 ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്
ഇതുവരെ 6,21,713 തിരുത്തലുകൾ ഇവിടെ നടന്നു.

-