"സ്കൂള്‍വിക്കിയിലേക്ക്

Bannerimage3.jpg
കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വിജ്ഞാനകോശമാണ് സ്കൂള്‍ വിക്കി.
സ്കൂള്‍ വിക്കിയില്‍ നിലവിൽ 14,152 ലേഖനങ്ങളുണ്ട്
ഇവിടെ നിലവിൽ 25,228 ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്
ഇതുവരെ 3,93,032 തിരുത്തലുകള്‍ ഇവിടെ നടന്നു.

-

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം

Code no : 126

സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കലോത്സവം-2017ല്‍ എച്ച്.എസ്. വിഭാഗം ചിത്രരചന-ജലച്ചായം ഇനത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച ചിത്രം

ഛായാഗ്രഹണം: ആലപ്പുഴ കാര്‍മല്‍ അക്കാഡമിയിലെ ADITHYA RAJAN തയ്യാറാക്കിയത് Code 164