"സ്കൂൾവിക്കിയിലേക്ക്

Bannerimage3.jpg
കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ഒരു വിജ്ഞാനകോശമാണ് സ്കൂൾ വിക്കി.
സ്കൂൾ വിക്കിയിൽ നിലവിൽ 14,791 ലേഖനങ്ങളുണ്ട്
ഇവിടെ നിലവിൽ 25,698 ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്
ഇതുവരെ 4,26,922 തിരുത്തലുകൾ ഇവിടെ നടന്നു.

-