സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

26 ഓഗസ്റ്റ് 2019 09:02 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

26 ഓഗസ്റ്റ് 2019

(പു.)(ചെ.)   07:52  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Admin32015‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+292). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)

24 ഓഗസ്റ്റ് 2019

     11:47  ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മണ്ണന്തല‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-43). . 43029 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)

23 ഓഗസ്റ്റ് 2019

(പു.)(ചെ.)   15:14  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Don‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+262). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)

22 ഓഗസ്റ്റ് 2019

 (ചെ.)   18:00  ജി യു പി എസ് കണിയാമ്പറ്റ‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+21). . [15244‎ (5×)]
 (ചെ.)    18:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 15244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
 (ചെ.)    17:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+13). . 15244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
 (ചെ.)    17:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+30). . 15244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
 (ചെ.)    16:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . 15244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
 (ചെ.)    16:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-34). . 15244 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     11:21  എടത്വ സെൻറ് മേരീസ് എൽ പി എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+135). . 46321 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)(ചെ.)   05:52  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:അനുരൂപൻ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+291). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)

21 ഓഗസ്റ്റ് 2019

     13:04  ഗവ.എൽ.പി.എസ്.ചാന്നാൻകര‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+4). . [43403‎ (2×)]
      13:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 43403 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
      13:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 43403 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Ulladakkam) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     10:58  സെന്റ് ക്രിസോസ്റ്റംസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-66). . Scghs44013 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)(ചെ.)   08:33  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:GLPS43444‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+284). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)(ചെ.)   05:42  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Govtupsulloor‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+285). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)(ചെ.)   04:58  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Ghssedappally‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+285). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)(ചെ.)   03:31  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:JBS36315‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+282). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)

20 ഓഗസ്റ്റ് 2019

     19:01  ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-1,483). . Scghs44013 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     18:19  സെന്റ് മേരീസ് എൽ.പി.എസ് മരിയാപുരം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . 44440 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)    14:32  ഉപയോക്താവ്:42057‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+171). . 42057 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പുതിയ പ്രധാനാധ്യാപികയായി ശ്രീമതി സൈല ടീച്ചർ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്