സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

23 സെപ്റ്റംബർ 2020 15:50 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

23 സെപ്റ്റംബർ 2020

     15:49  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Stalinkj‎; Gups48253‎; 15209‎ (4×); 13109‎ (4×); 31319‎ (5×)]
      15:49 . . 31319 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:നിയശ്രീ.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:49 . . 31319 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Vishnudathan.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:48 . . 31319 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kasyap biju.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:47 . . 31319 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Abiya.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:47 . . 31319 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:An Mariya1B.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:46 . . 15209 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:15209- 2.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:46 . . 15209 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:15209-4.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:46 . . 15209 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:15209-3.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:46 . . 15209 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:15209-5.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:45 . . Stalinkj (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:35022-birds.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:43 . . 13109 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:13109 nerkazcha4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:43 . . 13109 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:13109 nerkazcha2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:43 . . 13109 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:13109 nerkazcha3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:43 . . 13109 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:13109 nerkazcha1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:42 . . Gups48253 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:48253nerkazhcha 60.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     15:49  ജി.യു.പി.എസ്. ചെങ്ങര/നേർകാഴ്ച്ച2020‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+436). . [Gups48253‎ (3×)]
      15:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+88). . Gups48253 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+86). . Gups48253 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+262). . Gups48253 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:49  ജി എം ആർ എസ്സ് കണ്ണൂർ(പട്ടുവം)‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+88). . 13109 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
     15:48  എ.എൽ.പി.എസ് പുന്നപ്പാല‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2). . [48548‎ (3×)]
      15:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 48548 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      15:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 48548 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      15:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 48548 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
     15:48 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . REC GHSS CHATHAMAGALAM (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     15:48  ഗവ. യു.പി.എസ്. ചുമത്ര‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-4). . [37259‎ (8×)]
      15:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-8). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:48  സി.എസ്.ഐ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് ആറ്റിങ്ങൽ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+40). . CSI SCHOOL ATTINGAL (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
(പു.)    15:48  വട്ടിപ്രം യുപിഎസ്/ നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+96). . 14673 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<gallery> Example.jpg|കുറിപ്പ്1 Example.jpg|കുറിപ്പ്2 </gallery>' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     15:47  ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. ആര്യാട്/നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+54). . Stalinkj (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:47  ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസ് മുദാക്കൽ /നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+85). . GLPSMUDAKKAL (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:47  എരഞ്ഞോളി വെസ്ററ് യു.പി.എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-1). . 14356 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:47  വട്ടിപ്രം യുപിഎസ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+464). . [14673‎ (2×)]
      15:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+452). . 14673 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
      15:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . 14673 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
     15:46  കെ.വി.എൽ.പി.എസ്. പരുമല‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,028). . [37229‎ (2×)]
      15:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 37229 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,028). . 37229 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:46  Neelamperoor LPS‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+81). . 46404 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
(പു.)    15:46  ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ/നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+70). . 23062 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (picture)
     15:46  വിമലാഹൃദയ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം/Activities/REPORT 2020-21‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-65). . RACKINI JOSPHINE A (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചിത്രങ്ങളിലൂടെ (യൂ.പി വിഭാഗം))
 (ചെ.)   15:46  കെഐഎഎൽപിഎസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്/നേർക്കാഴ്ച‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+231). . [Kialpskanhangad‎ (2×)]
 (ചെ.)    15:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+129). . Kialpskanhangad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    15:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+102). . Kialpskanhangad (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    15:44  സി. പി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കുറ്റിക്കാട്/നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+681). . Cphighschool (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<gallery mode="packed"> പ്രമാണം:40045-studentwork1.jpg|Amrithaveni-8C പ്രമാണം:40045-studentwor...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    15:44  ഗവ ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്സ്.പുതുപ്പള്ളി/നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+435). . 33073 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' <gallery mode="packed"> file:33073-1.jpg|ANAS SHAJI STD 5 file:33073-2.jpg|ALBIN JIBIN STD 7 file:33073-3.jpg|DIPIN LIJU...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     15:43  ജി.എം.യു.പി.എസ്.ഇടവ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+5). . Gmupsedava (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    15:42  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറയൂർ/നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+280). . Preetha20 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('<gallery mode="packed"> പ്രമാണം:AshikPrasad8.jpg|Ashik Prasad 8A പ്രമാണം:Kiran10.jpg|Kiran 10A...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     15:42  ഗവ. യു. പി .എസ് .ചങ്ങരം/ നേർക്കാഴ്ച‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-86). . CHANGARAMGOVTUPS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്