സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

29 മേയ് 2020 04:03 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

28 മേയ് 2020

     18:32  സെന്റ് ബെനഡിക്ട് എം.എസ്.സി എച്ച്.എസ്.തണ്ണിത്തോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-83). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:32  സെന്റ് ബെനഡിക്ട് എം.എസ്.സി എച്ച്.എസ്.തണ്ണിത്തോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പരിസ്ഥിതി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      18:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4,227). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4,227). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
     18:28  സെന്റ് ബെനഡിക്ട് എം.എസ്.സി എച്ച്.എസ്.തണ്ണിത്തോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-32). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:13  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/സംസ്കാരം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-33). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:11  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/ "മഹാമാരിയിൽ കുട ചൂടി കേരളം"‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-85). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:10  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ക്രൂരൻ കൊറോണ‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-10). . [Pcsupriya‎ (5×)]
      18:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-6). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+15). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-21). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:04  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/ "പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം" നമ്മുടെ കടമ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-70). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:03  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/ COVID - 19 The World Epidemic virus.‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-50). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:03  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ശുചിത്വം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-39). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:02  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കേരളം അതിജീവനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-84). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      18:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-81). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:00  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/ Environment Protection‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-23). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:00  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/ സംരക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-86). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:59  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-55). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:59  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/ വൈറസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-22). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:58  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/Cleanliness‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-7). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      17:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-12). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:57  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/സ്വാതന്ത്ര്യം.... .‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-44). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:56  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഴ പോയിട്ട്......‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-37). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:56  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/വ്യക്തി ശുചിത്വം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-46). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:55  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/CORONA TIME ......ALPHABETS PLAYS A MAJOR ROLE‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-55). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:55  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/WHY FAILURE IS GooD FOR SUCCESS‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:54  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/Memories in wonderland‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-22). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:53  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മയാകുന്ന പ്രകൃതി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-55). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:53  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/കരിവാനം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-22). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:47  വി.കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. വയ്യാറ്റുപുഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-11). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:47  വി.കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. വയ്യാറ്റുപുഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഒരു കൊറോണക്കാല അനുഭവങ്ങൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-12). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:45  വി.കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. വയ്യാറ്റുപുഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കേരളം കണ്ട കൊറോണ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-10). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:42  വി.കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. വയ്യാറ്റുപുഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ലോകനന്മ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-21). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:42  വി.കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. വയ്യാറ്റുപുഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം/നമിക്കാം നമുക്കവരെ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-53). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:39  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/വേനൽക്കാലം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-30). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:39  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഴ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-5). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:38  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മുവിൻറെ കുസൃതികൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-58). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      17:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-58). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:34  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഒരു കൊറോണ കാലം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-84). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:33  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭൂമിയെ കാർന്നു തിന്നുന്ന മഹാമാരി....‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-128). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:33  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ശുചിത്ത്വം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-37). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:31  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൂമ്പാറ്റയും ചിറകും‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:30  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഒരു കൊറോണ കഥ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-32). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:30  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസ്‌ഥിതി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-30). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:29  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ മാരി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-27). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:29  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/നല്ല ശീലങ്ങൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-33). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      17:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-34). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:28  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഇത്തിരിക്കു‍‍‍ഞ്ഞൻ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-45). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:27  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പൂവേ എന്റെ പൂവേ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+42). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:26  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഭൂമിയേ നിൻറെ കഥ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+3). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:24  മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/തുരത്തിടാം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-60). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      17:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-59). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:11  ടി.ടി.ടി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വടശ്ശേരിക്കര/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊവിഡ് - 19‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-24). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:11  ടി.ടി.ടി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വടശ്ശേരിക്കര/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ എന്നൊരു മഹാമാരി"‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-61). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:10  ടി.ടി.ടി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വടശ്ശേരിക്കര/അക്ഷരവൃക്ഷം/ലോകം നിശ്ചലം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-76). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:08  ടി.ടി.ടി.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വടശ്ശേരിക്കര/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭീതിയുണർത്തുന്ന നാളുകൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-75). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:55  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കൊറോണ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+22). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      16:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+39). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-17). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:55  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കൊറോണ വൈറസ്‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2). . [Pcsupriya‎ (3×)]
      16:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+38). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-31). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:54  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ രോഗപ്രതിരോധം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-1). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      16:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+39). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-40). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:52  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ അമ്മുവിന്റെ ഒരു ലോക്ഡൗൺ ദിനം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-123). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      16:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+39). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-162). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:51  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/കോവിഡ് എന്ന മഹാവിപത്ത്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-37). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      16:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+40). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-77). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:51  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ജാഗ്രത..‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+36). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:50  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ മഹാമാരി.‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+138). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      16:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+126). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:48  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:47  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/'അനാരോഗ്യകരമായ' മത്സരം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-26). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:47  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ COVID-19‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+29). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:46  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കൊറോണ വീഴ്ത്തില്ല തളർത്തില്ല‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+34). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:45  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/Corona and Nippa‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-185). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:45  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ മഹാമാരി 2020‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-1). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      16:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-13). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:33  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കൊറോണ അതിജീവനം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-15). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      16:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-44). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:31  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പ്രകൃതി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+18). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      16:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-22). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+40). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:30  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ Coronavirus disease‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+19). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:10  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ അതിജീവനം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-27). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:07  കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+16). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:11  അക്ഷരവൃക്ഷം/ടീം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-115). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:07  അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+51). . [Sreejithkoiloth‎ (4×)]
      14:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+37). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+13). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:46  Sreejithkoiloth/tests‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+338). . [Sreejithkoiloth‎ (4×)]
      13:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+224). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+69). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+164). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-119). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:09  ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഓമല്ലൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ചില കോവിഡ് അനുഭവങ്ങൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:06  ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , ചിറ്റാർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ഞാൻ കാണുന്ന ലോകം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:04  ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , ചിറ്റാർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ തിരിച്ചറിവ് എന്തൊരു സൗന്ദര്യം ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് !‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:03  ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , ചിറ്റാർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പരിസ്ഥിതി ശുചിത്വവും രോഗപ്രതിരോധവും‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:02  ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , ചിറ്റാർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ രോഗാണു പറഞ്ഞ കഥ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      11:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:18  കെ.എച്ച്.എം.എൽ.പി.എസ് മലയാലപ്പുഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ ശുചിത്വം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      10:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:03  Govt. U.P.S Vazhamuttam‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-10). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗവ.യു.പി.എസ്. വാഴമുട്ടം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
 (ചെ.)   07:36  ഗണപത് എ.യു.പി.എസ്. കിഴിശ്ശേരി/അക്ഷരവൃക്ഷം/أيامي في الإغلاق الكامل‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+92). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (added Category:അക്ഷരവൃക്ഷം 2020 അറബി രചനകൾ using HotCat)
(പു.)    07:26  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jessel ann‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+272). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     07:26  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Woofer 348‎; Infamous 143‎; ANAGHA‎; Aazim Amin‎; Ahmed‎; Amarthya.5063‎; Ameen10‎; Devika Rajeev‎; Dilsha123‎; Fthmarena‎; Jasmine Maria‎; Shamil123‎; Jassil‎; Jessel ann‎; Khalfaan‎; MUHAMMED RAZI‎; NASLIN POOKKUNNAN‎; Nimmy‎; Salih‎; Salih 7‎; ABHAY S P‎]
      07:26 . . Jessel ann (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:22 . . MUHAMMED RAZI (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:19 . . Fthmarena (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:19 . . ANAGHA (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:12 . . Ameen10 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:10 . . Woofer 348 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:09 . . Jassil (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:08 . . Devika Rajeev (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:08 . . Dilsha123 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:05 . . NASLIN POOKKUNNAN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:04 . . Khalfaan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:04 . . Shamil123 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:03 . . ABHAY S P (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:03 . . Infamous 143 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:03 . . Jasmine Maria (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:01 . . Salih 7 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:00 . . Amarthya.5063 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      07:00 . . Ahmed (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      06:59 . . Salih (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      06:58 . . Nimmy (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      06:57 . . Aazim Amin (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
(പു.)    07:22  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:MUHAMMED RAZI‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+273). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:19  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Fthmarena‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+260). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:19  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:ANAGHA‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+259). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:12  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Ameen10‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+261). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:10  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Woofer 348‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+262). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:10  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jassil‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+268). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:08  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Devika Rajeev‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+274). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:08  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Dilsha123‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+256). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:05  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:NASLIN POOKKUNNAN‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+270). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:04  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Khalfaan‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+269). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:04  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Shamil123‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+262). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:03  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:ABHAY S P‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+261). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:03  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Infamous 143‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+270). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:03  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jasmine Maria‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+260). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:01  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Salih 7‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+266). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    07:00  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Amarthya.5063‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+264). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
(പു.)    07:00  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Ahmed‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+264). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    06:59  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Salih‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+264). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    06:58  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Nimmy‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+265). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    06:57  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Aazim Amin‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+257). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)

27 മേയ് 2020

     14:02  ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഇലന്തൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണകാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-11). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:34  എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരംവേലി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ശുചിത്വം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-29). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      13:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,239). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,268). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:31  എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരംവേലി/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദം ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യകത‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-17). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:37  എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പരിയാരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/അതിജീവനം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-13). . [Pcsupriya‎ (4×)]
      12:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-10). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,917). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2,917). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
      12:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:35  എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പരിയാരം/അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (9 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-2). . [Pcsupriya‎ (9×)]
      12:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-68). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+69). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      12:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-68). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+68). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-74). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+76). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:34  എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പരിയാരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/പുതുജീവനം‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-42). . [Pcsupriya‎ (7×)]
      07:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-13). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+87). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-102). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-6). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12,484). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      07:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-12,493). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താളിലെ വിവരങ്ങൾ { എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു)
(പു.)    05:52  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Glpskayyoor‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+270). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     05:52  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Glpskayyoor‎; ABDUL SHUKKUR PALAKKAL‎]
      05:52 . . Glpskayyoor (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      05:26 . . ABDUL SHUKKUR PALAKKAL (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
(പു.)    05:26  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:ABDUL SHUKKUR PALAKKAL‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+269). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)

26 മേയ് 2020

(പു.)    17:58  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:SBAL21612‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+256). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     17:58 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . SBAL21612 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     15:20  എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പരിയാരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/അതിജീവനം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-2). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:20  എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പരിയാരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/പുതുജീവനം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:32  ഗവ.എച്ച്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ലോക്ക് ഡൗൺ കാട്ടിത്തന്ന നല്ല കാഴ്‌ചകൾ.‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+37). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   09:53  സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് ചെറുവണ്ടൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/സുന്ദരി പൂമ്പാറ്റ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [Sreejithkoiloth‎ (2×)]
 (ചെ.)    09:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-273). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (removed [[Category:31414 - സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് ചെറുവണ്ടൂർ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ...)
 (ചെ.)    09:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+273). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (added [[Category:31414 - സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് ചെറുവണ്ടൂർ സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അക്ഷരവൃക്ഷം സൃഷ...)
     09:51 (സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനരേഖ) . . വർഗ്ഗം:അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതിയിലെ സൃഷ്ടികൾ താൾ Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) [തലക്കെട്ടു്‌ മാറ്റുക=സിസോപ്പുകളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (അനിശ്ചിതകാലം) ‎
     09:45  (മായ്ക്കൽ രേഖ). . [Sreejithkoiloth‎ (3×)]
      09:45 . . 31414/പ്രളയവും കൊറോണയും എന്ന താൾ Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(ഉള്ളടക്കം: '{{PAGENAME}}/ സുബ്ബു...', "31414" (talk) മാത്രമേ ഈ താളിൽ തിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ)
      09:44 . . 31414/പ്രളയവും കൊറോണയും/ സുബ്ബുക്കരടിയും മുയൽക്കുട്ടികളും എന്ന താൾ Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(ഉള്ളടക്കം: '#തിരിച്ചുവി...', "Asokank" (talk) മാത്രമേ ഈ താളിൽ തിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ)
      09:44 . . 31414/പ്രളയവും കൊറോണയും/സുബ്ബുക്കരടിയും മുയൽക്കുട്ടികളും എന്ന താൾ Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു ‎(ശൂന്യമാക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഉള്ളടക്കം: '{{BoxTop1 | തലക്കെട്ട്= സുബ്ബുക്കരടിയും മുയൽക്കുട്...')
     07:14  സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക/അക്ഷരവൃക്ഷം/WHY FAILURE IS GooD FOR SUCCESS‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-8). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:07  എസ്.സി.എച്ച്.എസ്.എസ്.റാന്നി/അക്ഷരവൃക്ഷം/കോവിഡ് 19‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-10). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:00  എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.മക്കപ്ഫുഴ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസ്ഥിതി (കവിത)‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-126). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      07:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-103). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-23). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:57  എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.റാന്നി/അക്ഷരവൃക്ഷം/പുതുജന്മം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-19). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:55  എം.ടി.വി.എച്ച്.എസ്. കുന്നം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ആരോഗ്യ ശുചിത്വം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:36  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസ്ഥിതി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+53). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    06:35  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം മഹത്വം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+4,156). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      06:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+55). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     06:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4,101). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{BoxTop1 | തലക്കെട്ട്= ശുചിത്വം മഹത്വം <!-- തലക്കെട...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     06:35  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-6). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      06:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-115). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+109). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:34  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം മഹിത്വം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-4,101). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
     06:33  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഒത്തുചേരാം....ശുചിത്വം പാലിക്കാം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+55). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:32  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഹരിതവത്കരണം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+53). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:31  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+54). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:31  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/രോഗപ്രതിരോധം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+54). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      06:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+55). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:30  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതിക്കായി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+22). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:00  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ രാമുവിന്റെ കൂട്ടുകാർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+52). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:59  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വ പാഠം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+56). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:59  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/സഹജ പ്രതിരോധവും അനുവർത്തന പ്രതിരോധവും‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+55). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     05:58  ഗവ. യു. പി. എസ്. റാന്നി- പഴവങ്ങാടി/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+56). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

25 മേയ് 2020

     17:05  ഗവ. എൽ .പി. എസ്. നൂമ്പുഴി/അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+80). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      17:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-29). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+109). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:04  ഗവ. എൽ .പി. എസ്. നൂമ്പുഴി/അക്ഷരവൃക്ഷം/അവധിക്കാലം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-34). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    16:53  സെൻറ്റ് പോൾസ് എച്ച്.എസ്. നരിയാപുരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/തുമ്പമൺപുഴയുടെ നൊമ്പരം.‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+4,744). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{BoxTop1 | തലക്കെട്ട്=തുമ്പമൺ പുഴയുടെ നൊമ്പരം. <!--...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     16:52  സെൻറ്റ് പോൾസ് എച്ച്.എസ്. നരിയാപുരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/തുമ്പമൺപുഴയുടെ നൊമ്പരം. /‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-4,764). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      16:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4,744). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
      16:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-20). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:52  സെൻറ്റ് പോൾസ് എച്ച്.എസ്. നരിയാപുരം/അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+102). . [Pcsupriya‎ (4×)]
      16:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+39). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      16:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+113). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-49). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:50  സെന്റ് പോൾസ് എച്ച്.എസ്. നരിയാപുരം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-3). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സെന്റ് പോൾസ് എച്ച്.എസ്. നരിയാപുരം എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
     16:05  എം.ജി. യു.പി. എസ്. തുമ്പമൺ/അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [Pcsupriya‎ (4×)]
      16:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-44). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-74). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+38). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+80). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    15:14  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Shajipp‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+259). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     15:14  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Shajipp‎; 7306178066‎]
      15:14 . . Shajipp (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      06:01 . . 7306178066 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     15:00  എൻ.എസ്.എസ്. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പന്തളം/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-2). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:52  എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.എസ് തട്ടയിൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/Corona-Poem‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-5). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:51  ഗവ. എൽ .പി. എസ്. കടയ്കാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-53). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:48  എൻ.എസ്.എസ്. എൽ .പി. എസ്. തട്ടയിൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+426). . [Pcsupriya‎ (2×)]
      13:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+428). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:17  എസ്.ആർ. വി. യു.പി. എസ്.പെരുംപുളിയ്കൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2). . [Pcsupriya‎ (3×)]
      13:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:12  എം.ജി. യു.പി. എസ്. തുമ്പമൺ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-3). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:05  ടി.കെ.ആർ.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വല്ലന/അക്ഷരവൃക്ഷം/ നന്മ വരുന്ന വഴി‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+3). . [Pcsupriya‎ (3×)]
      13:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      11:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Pcsupriya (സംവാദം) ചെയ്ത നാൾപ്പതിപ്പ് 954145 നീക്കം ചെയ്യുന്നു)
      10:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:04  ഗവ.എസ്സ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.എസ്സ് ളാഹ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണയെന്ന കൊലയാളി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+3). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:55  ടി.കെ.ആർ.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വല്ലന/അക്ഷരവൃക്ഷം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-3). . [Pcsupriya‎ (3×)]
      10:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-107). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+92). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    06:01  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:7306178066‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+269). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)

24 മേയ് 2020

     15:44  എ. എം .എം. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ഇടയാറന്മുള/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കൊറോണയിൽ വിരിഞ്ഞ വിഷുക്കാലം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-2). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:55  ജി.എൽ.പി.എസ്.കുളത്തൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-2,299). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
(പു.)    14:54  ഗവ. എൽ .പി. എസ്.കുളത്തൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+2,299). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{BoxTop1 | തലക്കെട്ട്= കൊറോണ <!-- തലക്കെട്ട് - സമചിഹ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     14:53  ഗവ. എൽ .പി. എസ്.കുളത്തൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+52). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:46  Govt L. P. S. Kulathoor/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-134). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
(പു.)    14:11  സി. എം. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ മുണ്ടിയപ്പള്ളി/അക്ഷരവൃക്ഷം/അഗ്നിച്ചിറകുകൾ-വായനാകുറിപ്പ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+6,033). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{BoxTop1 | തലക്കെട്ട്= അഗ്നിച്ചിറകുകൾ-വായനാകുറിപ്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     14:11  സി. എം. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ മുണ്ടിയപ്പള്ളി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ലേഖനം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-6,033). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
     14:11  സി. എം. എസ്. ഹൈസ്കൂൾ മുണ്ടിയപ്പള്ളി/അക്ഷരവൃക്ഷം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+86). . Pcsupriya (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്