സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

14 നവംബർ 2019 16:45 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

14 നവംബർ 2019

     16:09  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+16). . [033056‎ (3×)]
      16:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+185). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-169). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:59  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [47326‎; 033056‎ (2×); Stjosephupsknmv‎ (4×); Ihepgovtups‎ (7×); Arunkm‎ (7×); Arabic‎ (24×)]
      15:59 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056 exp1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      13:39 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Frroy.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:15 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn303.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:14 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn302.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:14 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn301.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:08 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn300.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:08 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn299.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:07 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn298.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:07 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn297.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:06 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn296.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:05 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn295.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:03 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn294.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:02 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn293.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:02 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn292.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:01 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn291.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      12:01 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn290.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      08:13 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശിശുദിനം - pic.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:07 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:പ്രതിഭ - മത്തായി ജോസഫ്.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      08:00 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശിശുദിനം, pic.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:56 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശിശുദിനം pic.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:44 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ചാച്ചാജിയോടൊപ്പം.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:41 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:പ്രതിഭയുടെ വീട്ടിൽ.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:34 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശിശുദിനം പ്രതിഭയെആദരിക്കുന്നു 2019-20.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      07:15 . . Stjosephupsknmv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Ganthyjayanthy.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:13 . . Stjosephupsknmv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Electionnnn.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      07:13 . . Stjosephupsknmv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Electionn.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      06:51 . . Stjosephupsknmv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:School piccccc.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശുചിത്വ ദിനാചരണം4.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശുചിത്വ ദിനാചരണം3.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശുചിത്വ ദിനാചരണം2.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശുചിത്വ ദിനാചരണം1.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ശുചിത്വ ദിനാചരണം.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:English Fest.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:43 . . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:English Fest 1.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      06:14 . . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:47326 sslp346543.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      00:55 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn289.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:55 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn288.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:34 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn287.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:33 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn286.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:33 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn285.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:32 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn284.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:32 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn283.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:31 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn282.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:30 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn281.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      00:25 . . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Nn280.gif അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
     15:12  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:53  വാണീവിലാസം യു പി സ്കൂൾ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-1,108). . [Harikesh.O.P‎ (2×)]
      14:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-13). . Harikesh.O.P (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,095). . Harikesh.O.P (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപെട്ടു)
(പു.)(ചെ.)   14:27  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Harikesh.O.P‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+274). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     14:27 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . Harikesh.O.P (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     13:41  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം''''അദ്ധ്യാപകർ എച്ച്.എസ്''''‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+9). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   12:18  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/Recognition‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+654). . [Arabic‎ (2×)]
 (ചെ.)    12:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+598). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+56). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   12:17  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+666). . [Arabic‎ (2×)]
 (ചെ.)    12:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+102). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    12:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+564). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   11:38  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/History‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+115). . [Arabic‎ (2×)]
 (ചെ.)    11:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+59). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+56). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   11:36  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/HS‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+116). . [Arabic‎ (3×)]
 (ചെ.)    11:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-20). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+79). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+57). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    11:36  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/HSS‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+5,746). . [Arabic‎ (6×)]
 (ചെ.)    11:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+95). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+57). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    00:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+974). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    00:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    00:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+83). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)     00:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4,541). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('==<font size=5>'''നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം'''</font>== ഭാരത സർക്കാര...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 (ചെ.)   11:33  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/Primary‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+132). . [Arabic‎ (2×)]
 (ചെ.)    11:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+76). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+56). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   11:32  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/Activities‎‎ (10 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+877). . [Arabic‎ (10×)]
 (ചെ.)    11:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+79). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+56). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,578). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2,561). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-18). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-43). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+786). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   11:29  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്/Details‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,387). . [Arabic‎ (6×)]
 (ചെ.)    11:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+69). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    11:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+55). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,154). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    00:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    00:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+100). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    00:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   11:05  കമ്പിൽ മോപ്പിള എച്ച് എസ്സ്‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-2,603). . [Arabic‎ (6×)]
 (ചെ.)    11:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,467). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-224). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-244). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-218). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-225). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    10:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-225). . Arabic (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:48  29010-idk-ghskudayathoor-2019.pdf‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+641). . [Jithukizhakkel‎ (3×)]
      10:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-16). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+166). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Https://schoolwiki.in/പ്രമാണം:29010-IDK-ghsskudayathoor-2019.pdf എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
      10:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+491). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:41  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-78). . [Jithukizhakkel‎ (2×)]
      10:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-80). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:38  29010‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-2). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
     10:37  G.H.S.S. KUDAYATHOOR‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-2). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    10:30  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/പ്രാദേശിക പത്രം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+126). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('സ്ക്കൂൾ പത്രത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് കുട്ടി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:28  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,170). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('സ്കൂൾ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് പ്രചാരത്തിലുള്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:27  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/എന്റെ ഗ്രാമം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,899). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കുടയത്തൂർ എന്ന കൊച്ചൂഗ്രാ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:26  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+4,172). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('== ഹിന്ദി ക്ളബ് == കുടയത്തൂർ ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:24  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+233). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റിലെ കുട്ടികളുടെ നേത...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:22  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ആനിമൽ ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+987). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ആനിമൽ ക്ലബ്ബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ‍‍ ഭിന്നശഷി...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:21  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ടൂറിസം ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+197). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:20  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+96). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('സ്പോർട്സ് ക്ളബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:20  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,759). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('കുട്ടികളുടെ പാഠ്യ പാഠ്യേതര വിഷയത്തോടൊപ്പം അ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    10:19  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+675). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     08:16  ഐ എച്ച് ഇ പി ഗവൺമെന്റ് യൂ പി സ്കൂൾ മൂലമറ്റം‎‎ (8 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+806). . [Ihepgovtups‎ (8×)]
      08:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+98). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ശിശുദിനം - pic)
      08:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+153). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രതിഭ - മത്തായി ജോസഫ്)
      08:01 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-83). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ശിശുദിനം pic)
      07:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+93). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ശിശുദിനം pic)
      07:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+44). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂളിലെ കുട്ടി)
      07:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+133). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചാച്ചാജിയോടൊപ്പം)
      07:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+141). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രതിഭയുടെ വീട്ടിൽ)
      07:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+227). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ശിശുദിനം - പ്രതിഭയെ ആദരിക്കുന്നു 2019-20)
(പു.)    08:00  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+208). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ഗണിത അധ്യാപിക ലിൻ‍ഡാ ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     07:59  ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുടയത്തൂർ/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+8). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    07:57  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+353). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('സയൻസ് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉത്ഘാടനത്തോടെ ആ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    07:57  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+193). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് കൺവീനറായി ലൂസമ്മ സെബാസ്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    07:56  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/വിദ്യാരംഗം‌-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+3,177). . JOHAANELAIN (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('കുടയത്തൂർ ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളിൽ കെ.കെ.ഷ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     07:46  ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-80). . Mohanji (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     07:11  സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു പി എസ് കൂനമ്മാവ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+332). . [Stjosephupsknmv‎ (2×)]
      07:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+334). . Stjosephupsknmv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . Stjosephupsknmv (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     06:47  എൻ എസ് എസ് ഹൈസ്കൂൾ, കുറത്തികാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+467). . Arunkm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    06:38  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/ആനിമൽ ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+108). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (േ)
(പു.)    06:37  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+112). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (േ)
(പു.)    06:34  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/എന്റെ ഗ്രാമം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,286). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ോ)
     06:32  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+163). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (േ)
(പു.)    06:30  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/പ്രാദേശിക പത്രം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+142). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (േ)
(പു.)    06:27  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/ടൂറിസം ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+324). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (്)
(പു.)    06:24  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+192). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ി)
(പു.)    06:24  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+192). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ി)
(പു.)    06:23  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+162). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ു)
(പു.)    06:23  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+152). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ)
(പു.)    06:22  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+158). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ര)
(പു.)    06:21  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+158). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ത)
(പു.)    06:21  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+149). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ക)
(പു.)    06:20  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ /സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്.‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+149). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ക)
(പു.)    06:19  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+165). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ)
(പു.)    06:18  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/സാമൂഹ്യശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+176). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ)
     06:16  സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ.പി.എസ് കൂടരഞ്ഞി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+57). . [47326‎ (2×)]
      06:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നേട്ടങ്ങൾ)
      06:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+57). . 47326 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നേട്ടങ്ങൾ)
(പു.)    06:10  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+160). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജ)
(പു.)    06:10  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/ഗണിത ക്ലബ്ബ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+160). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജ)
(പു.)    06:06  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+254). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ി)
(പു.)    06:02  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+151). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (േ)
(പു.)    06:01  ഗവ. എച്ച് എസ് റിപ്പൺ/നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോപ്സ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+100). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (േ)
     04:37  സെന്റ്. ആന്റണീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കച്ചേരിപടി‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+63). . [26084‎ (6×)]
      04:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-163). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി)
      04:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+120). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (കലാരംഗം)
      04:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+120). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (കലാരംഗം)
      04:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+237). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ)
      04:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-250). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി)
      04:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി)

13 നവംബർ 2019

     18:10  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/ചിത്രശാല‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+160). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:08  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [26084‎ (2×); Ihepgovtups‎ (3×); 033056‎ (4×); Lk41032‎ (46×)]
      18:08 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056 tp4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:07 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056 tp3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:07 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056 tp2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      18:06 . . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:33056 tp1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp36.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp35.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp34.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp33.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp32.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp31.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp30.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp29.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp28.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp27.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp26.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp25.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp24.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp23.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp22.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp21.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp20.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp19.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp17.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp16.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp15.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp14.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kpത.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp12.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kpl11.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kpl10.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp9.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp8.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp7.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kpl6.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:47 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Kp2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:20 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Klp2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      10:20 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Klp1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:50 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ഉല്ലാസ ഗണിതം ACTIVITY FOR SRD I.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:43 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ഉല്ലാസ ഗണിതം.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:23 . . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Steps 2019-20.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:22 . . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:20191113-WA0004.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      09:15 . . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:IMG-20191113-WA0003.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      09:10 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ക22.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:10 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ക21.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:10 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ക20.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:10 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ക19.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:10 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ക18.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:10 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ക17.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:10 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ക16.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:10 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ക15.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:10 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ക13.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      09:10 . . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ക12.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     18:03  സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,544). . [033056‎ (4×)]
      18:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+158). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:55 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,386). . 033056 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:54  ജി.എൽ.പി.എസ് കരിമ്പുഴ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-12). . 48411 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ)
(പു.)    16:34  റിപ്പൺ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+186). . Ghs15089 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ോ)
     16:04  ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. നിറമരുതൂർ‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+7). . [19079‎ (2×)]
 (ചെ.)    16:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+9). . 19079 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (sa)
      14:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 19079 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (GHSN..JPG)
 (ചെ.)   13:12  സി എം ജി എച്ച് എസ് എസ് കുറ്റൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+20). . 22015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വല)
(പു.)    11:25  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,310). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    11:24  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+75). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('School Photo' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    11:23  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോപ്സ്-17‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+154). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുടയത്തൂരിൽ എൻ.സി.സി പ്രവർത...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    11:22  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ഗ്രന്ഥശാല‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+489). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('കുടയത്തൂർ ഗവ.ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളിൽ നല്ല ഒ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    11:18  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+63). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('മഴവില്ൽ‍' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    11:17  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+44,824). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('[[{{PAGENAME}}/ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ|ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019]] പ്ര...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     11:16  ജി.എച്ച്. എസ്. എസ് കുടയത്തൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+24,641). . Jithukizhakkel (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:04  ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി/മിഴി (ചിത്രജാലകം)‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,290). . [Lk41032‎ (3×)]
      11:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,119). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+98). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      10:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,073). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   10:27  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Lk39009‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+264). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     10:27 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . Lk39009 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     10:12  ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     09:52  ഐ എച്ച് ഇ പി ഗവൺമെന്റ് യൂ പി സ്കൂൾ മൂലമറ്റം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+458). . [Ihepgovtups‎ (4×)]
      09:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉല്ലാസ ഗണിതം ACTIVITY FOR STD I)
      09:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+144). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉല്ലാസ ഗണിതം ACTIVITY FOR SRD I)
      09:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+154). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉല്ലാസ ഗണിതം രക്ഷിതാക്കൽക്കു്)
      09:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+160). . Ihepgovtups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (STEPS- സ്കൂൾതല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പരീക്ഷ 2019-20)
     09:35  സെന്റ് പോൾസ് എ.എൽ.പി.എസ് ചെമ്പൻകൊല്ലി‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+421). . [Jacobsathyan‎ (3×)]
      09:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+120). . Jacobsathyan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+53). . Jacobsathyan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      09:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+248). . Jacobsathyan (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (editing)
     09:26  സെന്റ്. ആന്റണീസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കച്ചേരിപടി‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+515). . [26084‎ (7×)]
      09:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+278). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി)
      09:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി)
      09:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി)
      09:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+126). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി)
      09:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി)
      09:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-28). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി)
      09:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+142). . 26084 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി)
     09:17  ഡോ. എ. എം. എം. ആർ എച്ച്. എസ്. എസ്. കട്ടേല‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-2). . [43091drammrhss‎ (2×)]
      09:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . 43091drammrhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    09:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 43091drammrhss (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്