സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

6 ജൂലൈ 2020 11:32 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

6 ജൂലൈ 2020

     09:48  എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+318). . [Lk28012‎ (5×)]
      09:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഓൺലൈൻ വായനാവാരാഘോഷവുമായി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ. ടി. ക്ലബ്ബ്)
      09:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+126). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഓൺലൈൻ വായനാവാരാഘോഷവുമായി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ. ടി. ക്ലബ്ബ്)
      09:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-40). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഓൺലൈൻ വായനാവാരാഘോഷവുമായി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ. ടി. ക്ലബ്ബ്)
      04:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+210). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      03:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+22). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഓൺലൈൻ വായനാവാരാഘോഷവുമായി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ. ടി. ക്ലബ്ബ്)
(പു.)(ചെ.)   06:48  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jinesh TP‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+261). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     06:48  (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Vsudev s‎; Jinesh TP‎]
      06:48 . . Jinesh TP (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
      06:15 . . Vsudev s (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
(പു.)(ചെ.)   06:15  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Vsudev s‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+261). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    05:59  Govt. UPS Chumathra/ഇ-വിദ്യാരംഗം‌‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+33). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('വിദ്യാരംഗം‌' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     05:57  Govt. UPS Chumathra‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+10,830). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (GUPS CHUMATHRA)
 (ചെ.)   05:53  പി റ്റി എ‎‎ (5 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-696). . [37259‎ (5×)]
 (ചെ.)    05:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-11). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    05:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    05:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    05:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-408). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    05:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-278). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (pta)
     05:28  ഗവ. യു.പി.എസ്. ചുമത്ര‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+19). . [37259‎ (3×)]
 (ചെ.)    05:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-21). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      05:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+22). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      04:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+18). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ക‍ുട്ടികള‍ുടെ എണ്ണം)
 (ചെ.)   05:26  സ്റ്റാഫ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-2,319). . [37259‎ (2×)]
 (ചെ.)    05:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-33). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (staff details)
 (ചെ.)    05:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2,286). . 37259 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (staff details)
     04:48  ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കൊപ്പം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+17). . Koppam 43410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (.)
     04:05  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Lk28012‎ (4×)]
      04:05 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 LK 1920 251.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      03:40 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 LK 1920 250.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      03:40 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 LK 1920 249.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      03:40 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 LK 1920 248.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)

5 ജൂലൈ 2020

     18:33  എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+4,158). . [Lk28012‎ (4×)]
      18:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+89). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('അക്ഷരവൃക്ഷം' പദ്ധതി കൂത്താട്ടുകുളം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ)
      18:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ബഷീർ ദിനാഘോഷം ഓലൈനിൽ നടത്തി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ. ടി. ക്ലബ്ബ്)
      18:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+905). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ബഷീർ ദിനത്തിൽ ഓലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം നടത്തി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ. ടി. ക്ലബ്ബ്)
      18:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3,161). . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ തയ്യാറാക്കി)
     18:33  ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി/ലിങ്ക‌ുകൾ‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-3). . [Lk41032‎ (7×)]
      18:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-134). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+56). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-49). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+326). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-326). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      18:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-11). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+135). . Lk41032 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:06  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Lk28012‎; 12024‎ (6×)]
      18:06 . . Lk28012 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:28012 LK 1920 247.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:40 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:അഭിനന്ദ ടി കെ.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:11 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സുപ്രിയ കെ വി 21.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:11 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സുപ്രിയ കെ വി 19.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:11 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സുപ്രിയ കെ വി 20.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:11 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സുപ്രിയ കെ വി 18.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:11 . . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സുപ്രിയ കെ വി 17.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     17:45  ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. കക്കാട്ട്‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,084). . [12024‎ (6×)]
      17:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+313). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+107). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (തുടർച്ചയായി പതിനേഴാം വർഷവും നൂറ് ശതമാന വിജയം)
      17:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+720). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+87). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (തുടർച്ചയായി പതിനേഴാം വർഷവും നൂറ് ശതമാന വിജയം)
      17:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+858). . 12024 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്