സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

20 നവംബർ 2019 19:49 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

20 നവംബർ 2019

     18:27  ഓ എൽ എഫ് എൽ പി എസ് വെള്ളാപ്പള്ളി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-7,748). . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (COR)
(പു.)    18:23  St. Joseph`s L P S Punnapra‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+165). . [Georgekuttypb‎ (2×)]
 (ചെ.)    18:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+40). . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (RD)
(പു.)     18:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+125). . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (RD)
(പു.)    18:18  Lflpshathampalli‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+125). . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (എച്ച് എഫ് എൽ പി എസ് തത്തംപള്ളി എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
     18:16  വിദ്യലയം പ്രതിഭകളോടൊപ്പം 2019-20/ഗവ. മോ‍ഡൽ. ബോയ്സ്.വി എച്ച്. എസ്.എസ്. &എച്ച്. എസ്.എസ്. കൊല്ലം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+542). . [41056boysklm‎ (4×)]
      18:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+125). . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ആർട്ടിസ്റ്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ)
      17:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+170). . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      17:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+121). . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ആർട്ടിസ്റ്റ് രാധാകൃഷ്ണൻ)
      17:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+126). . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:05  ജി വി വി എസ് ഡി എൽ പി എസ് സൗത്ത് ആര്യാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+68). . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:05  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [41056boysklm‎ (4×); 48410‎ (22×)]
      18:05 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:41056 R9.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:45 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:41056 R8.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:32 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:41056 R7.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      17:22 . . 41056boysklm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:41056 R5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:MATHS LAB 9.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Snake 901 to1000 copy.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Snake 701 to800 copy.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Snake 801 to900 copy.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Snake 601 to700 copy.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Snake 501 to600 copy.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Snake 401 to 500 copy.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Snake 301 to 400.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Snake 201 to 300.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Snake 101 to 200.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Snake 01 to100copy.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Cricket new a3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:MATHS LAB 8.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:9000.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:MATHS LAB 7.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:MATHS LAB 5.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:MATHS LAB 6.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:MATHS LAB 4.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:MATHS LAB 3.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:MATHS LAB 2.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:MATHS LAB 1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      16:43 . . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:1 to 9.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     18:01  (തലക്കെട്ട് മാറ്റങ്ങളുടെ രേഖ). . [Georgekuttypb‎ (2×)]
      18:01 . . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവ് StantonyslpsAlappuzha എന്ന താൾ GVV SD LPS S. ARYAD എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
      17:52 . . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവ് StantonyslpsAlappuzha എന്ന താൾ GVV SD LPS SOUTH ARYAD എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ‎
 (ചെ.)   17:54  GVV SD LPS SOUTH ARYAD‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-59). . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജി വി വി എസ് ഡി എൽ പി എസ് സൗത്ത് ആര്യാട് എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
     17:41  StantonyslpsAlappuzha‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-198). . [Georgekuttypb‎ (3×)]
      17:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+60). . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    17:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+14). . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    17:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-272). . Georgekuttypb (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സെന്റ് ആൻറണീസ് എൽ പി എസ് ആലപ്പുഴ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
     17:41  എൽ പി സ്കൂൾ ഞാവക്കാട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . Unnisreedalam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:38  ദേവസ്വം എൽ പി എസ് മൂലശ്ശേരിൽ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Unnisreedalam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:35  എൽ പി സ്കൂൾ മുകുന്ദവിലാസം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Unnisreedalam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:32  യൂ പി സ്കൂൾ പുതിയവിള‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Unnisreedalam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:27  എം ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ കരുവാറ്റുംകുഴി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Unnisreedalam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     17:27  ഗവ. എൽ പി സ്കൂൾ പുതിയവിള‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Unnisreedalam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    17:11  സംവാദം:ജി.എൽ.പി.എസ് എടിവണ്ണ എസ്റ്റേറ്റ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,383). . [48410‎ (2×)]
      17:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-27). . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗണിത ലാബ്)
(പു.)     17:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,410). . 48410 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഗണിത ലാബ്: പുതിയ ഉപവിഭാഗം)
     17:05  ഗവ എസ് കെ വി എൽ പി എസ് പത്തിയൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Unnisreedalam (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്