മാറ്റങ്ങൾ

ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ് /ജി. കെ. ക്ലബ്ബ് .

579 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു, 15:31, 28 മാർച്ച് 2017
'എല്ലാ ആഴ്ചയും പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു
എല്ലാ ആഴ്ചയും പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ചുമരില്‍ പതിച്ച്, നാല് ആഴ്ചയില്‍ അവയില്‍ നിന്നെടുത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍ വച്ച് സ്കൂള്‍തല മത്സരം നടത്തുന്നു. ഇത് കുട്ടികളില്‍ പൊതുവിക്ഞാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.
6,531
തിരുത്തലുകൾ