സഹായം Reading Problems? Click here


പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം-ECOLOGY

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം-ECOLOGY

പരിസ്ഥിതി എന്നാൽ ചുറ്റുപാടു എന്നർത്ഥം.ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന ജൈവികവും ഭൗതികവും ആയി അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകം.ഇതു ജീവനുള്ളവയുടെയും അല്ലാത്തവയുടെയും ആവാം.ഈ ചുറ്റുപാടിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം.(എക്കോളജി)ജീവനുള്ളവയും(ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ) ജീവനില്ലാത്തവയും(അജീവിയ ഘടകങ്ങൾ) പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.ജീവനില്ലാത്തവ-വായു മണ്ണ് ജലം തുടങ്ങിയവയാണ്.മനുഷ്യൻ,സസ്യങ്ങൾ,ജന്തുക്കൾസൂക്ഷ്മജീവികൾഫംഗസ്സുകൾആൽഗകൾ ഇവയെല്ലാം ജീവനുള്ളവയാകുന്നു.ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനെ അതിന്റെ ആവാസം എന്നു പറയുന്നു. ആവാസങ്ങളെ പലതായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.ജലം,കര,വായവ ആവാസങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ.ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവയെ ശുദ്ധജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവ എന്നും ലവണജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവ എന്നും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഒഴുകുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവ എന്നും വീണ്ടും തിരിക്കാം.എന്നാൽ ചില ജീവികൾ രണ്ടു ആവാസത്തിൽ ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ പ്രാപ്തരാണ്.ഉഭയജീവികൾ എന്ന് അവയെ വിളിക്കുന്നു.ഉദാഹരണത്തിനു തവളകൾസലമാണ്ടറുകൾന്യൂട്ടുകൾ ബ്രയോഫൈറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ. ഇങ്ങനെ ജീവികൾക്കു ഒരു ആവാസത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ചില അനുകൂലനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.


"https://schoolwiki.in/index.php?title=പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം-ECOLOGY&oldid=396012" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്