നേർക്കാഴ്ച ചിത്രരചനാമത്സരം

ഒന്നാം സ്ഥാനം അക്ഷയ കെ അജി
രണ്ടാം സ്ഥാനം ഗോപിക സജീവ്
മൂന്നാം സ്ഥാനം രേഷ്മ പി ആർ
നാലാം സ്ഥാനം എനോഷ് മനോജ്
അഞ്ചാം സ്ഥാനം ആൻ തോമസ്