നെടുവേലി

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ വെമ്പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാർഡാണ് നെടുവേലി.വെമ്പായം പഞ്ചായത്തിലെ ഏക ഹയർസെക്കന്ററി വിദ്യാലയമാണ് നെടുവേലി ഗവ,എച്ച്.എസ്.എസ്.