നെടുമങ്ങാട്

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അഞ്ചു താലൂക്കുകളിൽ ഒന്ന്.നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലാണ് നെടുവേലി സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.