സഹായം Reading Problems? Click here


"നല്ലൂർ നാരായണ എൽ പി ബേസിക് സ്കൂൾ, ഫറോക്ക്/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
വരി 5: വരി 5:
 
സ്കൂളിലെ ദീര്ഘകാലം മാനേജറും പ്രധാനധ്യാപകനുമായി ശ്രീ നാരായണ മേനോന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും സ്ഥലപ്പേരും ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് സ്കൂളിന് നാമകരണം ചെയ്തത്.  
 
സ്കൂളിലെ ദീര്ഘകാലം മാനേജറും പ്രധാനധ്യാപകനുമായി ശ്രീ നാരായണ മേനോന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും സ്ഥലപ്പേരും ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് സ്കൂളിന് നാമകരണം ചെയ്തത്.  
 
നേരത്തെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഗേള്സ് എലിമെന്ററി സ്കൂൂള് എന്നായിരുന്നു പേര്.
 
നേരത്തെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഗേള്സ് എലിമെന്ററി സ്കൂൂള് എന്നായിരുന്നു പേര്.
 +
 +
 +
 +
ചില പ്രാദേശിക ചിത്രങ്ങളിലൂടെ
 +
കടപ്പാട് - ബി ആര് സി കോഴിക്കോട്
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
| കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_09.jpg || കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_07.jpg || കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_05.jpg
+
| [[പ്രമാണം: കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_09.jpg|thumb|ഓട്ട് കമ്പനി]]  ||  [[പ്രമാണം: കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_07.jpg|thumb|റെയില് കിണര് ]]  || [[പ്രമാണം: കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_05.jpg|thumb|ചാലിയം കോട്ട]]
 
|-
 
|-
| കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_08.jpg || കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_06.jpg || കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_04.jpg
+
| [[പ്രമാണം: കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_08.jpg|thumb|ഫറോക്ക് പഴയ പാലം]]  || [[പ്രമാണം: കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_06.jpg|thumb|ഫറോക്ക് ടിപ്പു കോട്ട]]  || [[പ്രമാണം: കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_04.jpg|thumb|ഫറോക്ക് പള്ളിത്തറ ക്ഷേത്രം]] 
 
|-
 
|-
| കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_10.jpg || [[പ്രമാണം:17524 ഫറോക്ക് ബി ആര് സി പ്രദര്ശനം 01.jpg|thumb|ചാലിയം ലൈറ്റ് ഹൌസ്]]  ||  [[പ്രമാണം:17524 ഫറോക്ക് ബി ആര് സി പ്രദര്ശനം 02.jpg|thumb|രാജാ ഗേറ്റ്]]
+
|   [[പ്രമാണം: കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_10.jpg|thumb|ഫറോക്ക്]]    || [[പ്രമാണം:17524 ഫറോക്ക് ബി ആര് സി പ്രദര്ശനം 01.jpg|thumb|ചാലിയം ലൈറ്റ് ഹൌസ്]]  ||  [[പ്രമാണം:17524 ഫറോക്ക് ബി ആര് സി പ്രദര്ശനം 02.jpg|thumb|രാജാ ഗേറ്റ്]]
 
|-
 
|-
|  [[പ്രമാണം:17524 ഫറോക്ക് ബി ആര് സി പ്രദര്ശനം 03.jpg|thumb|ഫറോക്ക്]]  ||
+
|  [[പ്രമാണം:17524 ഫറോക്ക് ബി ആര് സി പ്രദര്ശനം 03.jpg|thumb|ഫറോക്ക്]]  ||   [[പ്രമാണം: കോഴിക്കോട്_ബി_ആര്_സി_പ്രദര്ശനം_09.jpg|thumb|ഫറോക്ക്]]
 
|}
 
|}

09:14, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

ഫറോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ (നിലവില് ഫറോക്ക് മുന്സിപ്പാലിറ്റി) ഒരു പ്രദേശമാണ് നല്ലൂർ. നല്ല ഊര് എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് നല്ലൂര് എന്ന പേരു വന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നല്ലൂര് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന വേറെയും നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.

സ്കൂളിലെ ദീര്ഘകാലം മാനേജറും പ്രധാനധ്യാപകനുമായി ശ്രീ നാരായണ മേനോന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും സ്ഥലപ്പേരും ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് സ്കൂളിന് നാമകരണം ചെയ്തത്. നേരത്തെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഗേള്സ് എലിമെന്ററി സ്കൂൂള് എന്നായിരുന്നു പേര്.


ചില പ്രാദേശിക ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കടപ്പാട് - ബി ആര് സി കോഴിക്കോട്

ഓട്ട് കമ്പനി
റെയില് കിണര്
ചാലിയം കോട്ട
ഫറോക്ക് പഴയ പാലം
ഫറോക്ക് ടിപ്പു കോട്ട
ഫറോക്ക് പള്ളിത്തറ ക്ഷേത്രം
ഫറോക്ക്
ചാലിയം ലൈറ്റ് ഹൌസ്
രാജാ ഗേറ്റ്
ഫറോക്ക്
ഫറോക്ക്