ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂർ/HS

< ഡി.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. താനൂർ

ആകെ ക്ലാസ് മുറികൾ=94

                എല്ലാ 9,10 ക്ലാസുകളിലും  പ്രൊജക്ടർ ഉണ്ട്......