സഹായം Reading Problems? Click here

"ജി എൽ പി എസ് കുറിച്ചകം /സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്." എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
No edit summary
വരി 1: വരി 1:
{{PSchoolFrame/Pages}}
{{PSchoolFrame/Pages}}
== സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ==
== സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ==
=== '''അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എന്നത് ഒരു സംഘടിത പ്രവർത്തനമാണ്',''' അത് പഠിതാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിരവധി രൂപങ്ങളിലും രീതികളിലും പരിഷ്കരിക്കാനാകും'''.''' ക്ലാസ് റൂമിൽ‍ അധ്യാപനം  നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് സ്വയം ക്രിയാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിനും അവസരം നൽകാനാകുന്നില്ല'''.''' പ്രായോഗിക ജോലികൾക്ക് സമയമില്ല'''.''' കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിംലുള്ള വാസനകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ഊർജം ചെലവഴിക്കാനു‍ം  ഒരു പാഠ്യാനുനുബന്ധ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമായിവരുന്നു'''.''' ശാസ്‌ത്രീയ മനോഭാവവും ശാസ്‌ത്രത്തോടുള്ള ആത്മാർഥമായ താൽപ്പര്യവും കണക്കിലെടുത്ത്‌ ക്ലാസ്‌റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്‌ അനുബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സിലബസിന്‌ പ്രായോഗിക തലം നൽകാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സയൻസ്‌ ക്ലബ്‌ എന്ന്‌ വിളിക്കാം'''. വെറുതെ വായിക്കുന്നതിനുപകരം അത് ചെയ്യുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കാനും ഓർമ്മിക്കാനും കഴിയും എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്.''' ===
'''അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എന്നത് ഒരു സംഘടിത പ്രവർത്തനമാണ്',''' അത് പഠിതാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിരവധി രൂപങ്ങളിലും രീതികളിലും പരിഷ്കരിക്കാനാകും'''.''' ക്ലാസ് റൂമിൽ‍ അധ്യാപനം  നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് സ്വയം ക്രിയാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിനും അവസരം നൽകാനാകുന്നില്ല'''.''' പ്രായോഗിക ജോലികൾക്ക് സമയമില്ല'''.''' കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിംലുള്ള വാസനകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ഊർജം ചെലവഴിക്കാനു‍ം  ഒരു പാഠ്യാനുനുബന്ധ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമായിവരുന്നു'''.''' ശാസ്‌ത്രീയ മനോഭാവവും ശാസ്‌ത്രത്തോടുള്ള ആത്മാർഥമായ താൽപ്പര്യവും കണക്കിലെടുത്ത്‌ ക്ലാസ്‌റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്‌ അനുബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സിലബസിന്‌ പ്രായോഗിക തലം നൽകാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സയൻസ്‌ ക്ലബ്‌ എന്ന്‌ വിളിക്കാം'''. വെറുതെ വായിക്കുന്നതിനുപകരം അത് ചെയ്യുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കാനും ഓർമ്മിക്കാനും കഴിയും എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്.'''

11:17, 30 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ

സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ

അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എന്നത് ഒരു സംഘടിത പ്രവർത്തനമാണ്', അത് പഠിതാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിരവധി രൂപങ്ങളിലും രീതികളിലും പരിഷ്കരിക്കാനാകും. ക്ലാസ് റൂമിൽ‍ അധ്യാപനം നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് സ്വയം ക്രിയാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തിനും അവസരം നൽകാനാകുന്നില്ല. പ്രായോഗിക ജോലികൾക്ക് സമയമില്ല. കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിംലുള്ള വാസനകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ഊർജം ചെലവഴിക്കാനു‍ം ഒരു പാഠ്യാനുനുബന്ധ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമായിവരുന്നു. ശാസ്‌ത്രീയ മനോഭാവവും ശാസ്‌ത്രത്തോടുള്ള ആത്മാർഥമായ താൽപ്പര്യവും കണക്കിലെടുത്ത്‌ ക്ലാസ്‌റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്‌ അനുബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാനും സിലബസിന്‌ പ്രായോഗിക തലം നൽകാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സയൻസ്‌ ക്ലബ്‌ എന്ന്‌ വിളിക്കാം. വെറുതെ വായിക്കുന്നതിനുപകരം അത് ചെയ്യുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കാനും ഓർമ്മിക്കാനും കഴിയും എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്.