ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ് കല്ലടത്തുർ/പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്-17

< ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ് കല്ലടത്തുർ

2019-20

മുളദിനം ആചരിച്ചു

എച്ച്.എം. പി.വി.റഫീഖ് മുള തൈ നട്ട് മുള ദിനം ആചിരിക്കുന്നു.

2019 സെപ്റ്റംബർ 18ന് ഗോഖലെ ഗവ: ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളിൽ ലോക മുള ദിനം ആചരിച്ചു. പരിസ്ഥിതി ക്ലബിൻെറ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രധാന അധ്യാപകൻ പിവി റഫീഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജേഷ്, വി.എം.ബീന, എം.കെ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, താജിഷ്, കെ.ജാനകി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ചേർന്നു മുളത്തൈകൾ നട്ടു.

മുള ദിനം ആചരിക്കലിൽ നിന്ന്