സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തന‍ങ്ങൾ
‌ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ആനിമേഷൻ , ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറിംഗ് , മൊബൈൽ ആപ്പ് , മലയാളം കംമ്പ്യൂട്ടിംഗ് , ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയിൽ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു