ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/പ്രവേശനോത്സവം ചിത്രങ്ങൾ

FB IMG 1576590841895.jpg
ഇവരോടൊപ്പം കുട്ടികൾ വിദ്യാലയത്തിലേക്
പ്രവേശനമേള
New Doc 2019-12-18 19.15.41.jpg
പ്രവേശനോത്സവം
New Doc 2019-12-28 20.33.03 3.jpg