ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/അമ്മടീച്ചർ

< ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്

അധ്യാപികമാർക്ക് ട്രൈനിംഗോ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കോ പോകേണ്ടി വന്നാൽ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ വന്നു ക്ലാസ്സ്‌ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു