സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • ഓരോ കുട്ടിക്കും അക്കാദമികമാസ്റ്റർ പ്ലാൻ
എല്ലാ ക്ലാസിലെയും കുട്ടികൾക്ക് പഠന നിലവാരംകൃത്യമായി അളക്കാൻ ഓരോ ക്ലാസും  അക്കാദമികമാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി
  • ദിവസവും മോർണിംഗ് എസ് ആർ ജി
     ഓരോ ക്ലാസിൻറെ അവലോകനം
പ്ലാനിംഗ്
ക്ലാസിൻറെ നൂതനാശയങ്ങൾ
  • വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കു വെക്കൽ
  • ഒരുദിനം ഒരുകഥ,എല്ലാകുട്ടികൾക്കുംപ്രിൻറട് മാഗസിൻ