ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊളത്തൂർ 1/പ്രവർത്തനങ്ങൾ

< ജി.എൽ.പി.എസ്.കൊളത്തൂർ 1
20:38, 26 ജനുവരി 2022-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 11415 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
  • വീട്ടിൽ ഒരു ഗണിതലാബ്
രക്ഷിതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഒരു ഗണിതലാബ് പരിശീലനം നടത്തി. 
  • പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ്, ഒറിഗാമി പരിശീലനം നടത്തി.
  • വിവിധ ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്