സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്.എസ്.ആനക്കര/ പ്രാദേശിക പത്രം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കിനാവുകൾ എല്ലാ മാസത്തിലും സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്ത്വത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയും പെയ്യുന്നു സൃഷ്ടികൾ എഡിറ്റിംഗ് വര മുതലായവ നിർവഹിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എല്ലാ ക്ലാസിലും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് പരസ്യം വഴിയാണ്. പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ലേഖനത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഈ വർഗ്ഗം സഹായിക്കുന്നു.