ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ/സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരായ ജീവനക്കാരും

< ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ
പേര് തസ്തിക
അനിത വി എസ് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്
ഗിരിജ കെ എസ് എച്ച് എസ് എ ഇംഗ്ലീഷ്
മംഗളാംബാൾ ജി എസ് എച്ച് എസ് എ മലയാളം
ബിന്ദു റ്റി എസ് എച്ച് എസ് എ മലയാളം
ഷീജ ബീഗം എച്ച് എസ് എ ഗണിതം
ബിന്ദു ശ്രീനിവാസ് എച്ച് എസ് എ ഹിന്ദി
ജാസ്മിൻ ഖരിം സി എസ് എച്ച് എസ് എ ഇംഗ്ലീഷ്
സുജ ഡി എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ്
സ്മിത പി എസ് എച്ച് എസ് എ നാച്വറൽസയൻസ്
നൗഷാദ് ഹുസൈൻ എം ബി എച്ച് എസ് എ എസ് എസ്
രാധാദേവി റ്റി സി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ
ഷെർലി ആർ റ്റി എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ്
പ്രതീപ് കെ പി ഡി റ്റീച്ചർ
പ്രീത എം എസ് പി ഡി റ്റീച്ചർ
പ്രിയ എം എസ് പി ഡി റ്റീച്ചർ
പുഷ്പരാജ് വി എസ് പി ഡി റ്റീച്ചർ
ലൈല ഡി എസ് പി ഡി റ്റീച്ചർ
ലീനരാജ് എസ് എസ് പി ഡി റ്റീച്ചർ
ശ്രീകല ആർ പി ഡി റ്റീച്ചർ
ലത വി എസ് പി ഡി റ്റീച്ചർ
ശുഭ ജി ആർ പി ഡി റ്റീച്ചർ
ആശാലത ദേവി ആർ പി ഡി റ്റീച്ചർ
റജികുമാർ എൽ ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ഹിന്ദി റ്റീച്ചർ
അമ്പിളി സി പി ഡി റ്റീച്ചർ
ശരണ്യ എസ് പി ഡി റ്റീച്ചർ
അജന്ത ആർ എസ് സംഗീതം
എബിൻ എ വിൽസൺ വർക്കഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ
ദീപ എ ആർ എൽ ഡി സി
സുരേഷ് റ്റി ഒ എ
രഞ്ജിനി പി എസ് ഒ എ
രജീഷ് എസ് എഫ് റ്റി എം