സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

തങ്കത്താഴികക്കുടമല്ല.....

ജൂലൈ 21 ഇന്നു ചാന്ദ്രദിനം ചന്ദ്രൻ .ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ സയൻസ്ക്ലബ്ബ് കൂട്ടുകാരുടെ ചാർട്ട് പ്രദർശനം,പ്രശ്നോത്തരി,ചാന്ദ്രദിന ഗാനാലാപനം ചാന്ദ്രദിനപതിപ്പു പ്രകാശനം എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു.

20170721 105553.jpg
20170721 120808.jpg
20170721 131134.jpg