ജി.എച്ച്.എസ്.പന്നിപ്പാറ/

5, 6 ക്ലാസുകളിലെ മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലന ക്ലാസുകൾ , ക്യാമ്പുകൾ , Spoken English ക്ലാസുകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.