സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട്/ചിത്രശാല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
വരി 26: വരി 26:
 
പ്രമാണം:11019-aw19.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 
പ്രമാണം:11019-aw19.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 
പ്രമാണം:11019-aw20.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 
പ്രമാണം:11019-aw20.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:Group dance.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Thiruvaathira.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Oppanavv.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Dancedd.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Dancedda.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddx.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddq.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddw.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddr.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddt.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Kalamelax.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Nadakamx.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Nadakamd.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Mime.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Mime2.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Mime3.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Studentsx.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Dances.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Groupdancec.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Mmmime.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Nad123.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Njdance.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Nnmime.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Pgroup dance.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 
പ്രമാണം:ഗാന്ധി12.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 
പ്രമാണം:ഗാന്ധി12.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 
പ്രമാണം:ഗാന്ധി1.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 
പ്രമാണം:ഗാന്ധി1.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി

08:26, 14 ഒക്ടോബർ 2018 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
Camers.png
അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ

സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ