സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട്/ചിത്രശാല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(2 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 23 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
 
  {{PHSSchoolFrame/Pages}}
 
  {{PHSSchoolFrame/Pages}}
 
{{prettyurl|G.H.S.S.Areacode}}
 
{{prettyurl|G.H.S.S.Areacode}}
[[പ്രമാണം:Camera click.jpg|center|200px]]
+
<div style="box-shadow:10px 10px 5px #888888;margin:0 auto; padding:0.9em 0.9em 0.5em 0.5em; border-radius:10px; border:1px solid gray; background-image:-webkit-radial-gradient(white, #ffffcc); font-size:98%; text-align:justify; width:95%; color:black;">
 +
[[പ്രമാണം:Camers.png|center|150px]]
 
<font size=6><font color="red"> <center>അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ</center></font color></font size>
 
<font size=6><font color="red"> <center>അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ</center></font color></font size>
<center><gallery>
+
==സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ==
 +
<gallery mode="packed-hover">
 +
പ്രമാണം:11019-aw1.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw2.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw3.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw4.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw5.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw6.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw7.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw8.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw9.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw10.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw11.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw12.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw13.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw14.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw15.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw16.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw17.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw18.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw19.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw20.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:Group dance.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Thiruvaathira.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Oppanavv.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Dancedd.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Dancedda.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddx.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddq.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddw.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddr.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddt.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Kalamelax.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Nadakamx.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Nadakamd.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Mime.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Mime2.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Mime3.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Studentsx.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Dances.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Groupdancec.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Mmmime.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Nad123.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Njdance.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Nnmime.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Pgroup dance.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:ഗാന്ധി12.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 +
പ്രമാണം:ഗാന്ധി1.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 +
പ്രമാണം:ഗാന്ധി3.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 +
പ്രമാണം:ഗാന്ധി4.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 +
പ്രമാണം:ഗാന്ധി5.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 +
പ്രമാണം:ഗാന്ധി6.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 +
പ്രമാണം:Nss82.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Nss72.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Nss62.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Nss52.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Nss32.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Nss22.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
Nss122.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Trip3.jpeg||പഠനയാത്ര
 +
പ്രമാണം:Trip2൨.jpeg||പഠനയാത്ര
 +
പ്രമാണം:Trip1.jpeg||പഠനയാത്ര
 +
പ്രമാണം:Rad1.jpeg||റേഡിയോ മാറ്റൊലി
 +
പ്രമാണം:Rec2.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 +
പ്രമാണം:Stud1.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 +
പ്രമാണം:Rec1.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 +
പ്രമാണം:Rec3.png||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 +
പ്രമാണം:Rec4.png||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 +
പ്രമാണം:Rec3.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 +
പ്രമാണം:EDUKA22.jpeg||കരിയർ ഗൈഡൻസ്
 +
പ്രമാണം:EDUKA44.resized.jpeg||കരിയർ ഗൈഡൻസ്
 +
പ്രമാണം:EDUKA55.resized.jpeg||കരിയർ ഗൈഡൻസ്
 +
പ്രമാണം:EDUKA66.resized.jpeg||കരിയർ ഗൈഡൻസ്
 +
പ്രമാണം:Ejuca11.resized.jpeg||കരിയർ ഗൈഡൻസ്
 +
പ്രമാണം:പഴയ സ്കൂൾ.jpeg||പഴയ സ്കൂൾ
 +
പ്രമാണം:Screenshot from 2018-09-09 07-49-01.png||യോഗ പരിശീലനം
 
പ്രമാണം:സാബിവാക്ക.jpeg||ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ്  സാബിവാക്ക- 2018  
 
പ്രമാണം:സാബിവാക്ക.jpeg||ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ്  സാബിവാക്ക- 2018  
 
പ്രമാണം:മത്സരം.jpeg||ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ് ഫുഡ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്
 
പ്രമാണം:മത്സരം.jpeg||ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ് ഫുഡ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്
വരി 9: വരി 85:
 
പ്രമാണം:പൊതുയോഗം.jpeg||പൊതുയോഗം
 
പ്രമാണം:പൊതുയോഗം.jpeg||പൊതുയോഗം
 
പ്രമാണം:പുസ്തകപ്രദർശനം.jpeg||പുസ്തകപ്രദർശനം
 
പ്രമാണം:പുസ്തകപ്രദർശനം.jpeg||പുസ്തകപ്രദർശനം
 +
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്1.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
 +
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്2.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
 +
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്3.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
 +
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
 +
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം1.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
 +
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം2.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
 +
പ്രമാണം:നേത്രദാനം.jpeg|നേത്രദാനം ക്ലാസ്സ്
 +
പ്രമാണം:നേത്രദാനം1.jpeg|നേത്രദാനം ക്ലാസ്സ്
 +
പ്രമാണം:പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി.jpeg||പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി
 +
പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി1.jpeg||പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി
 +
പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചു - ബോബി മുക്കം.jpeg||ബോബി മുക്കം ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നു
 +
പ്രമാണം:വൃദ്ധദിനം1.jpeg|വൃദ്ധദിനം
 +
പ്രമാണം:വൃദ്ധദിനം2.jpeg|വൃദ്ധദിനം
 +
പ്രമാണം:വൃദ്ധദിനം3.jpeg|വൃദ്ധദിനം
 +
പ്രമാണം:Index്.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
 +
പ്രമാണം:Index2.resized.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
 +
പ്രമാണം:Index4.resized.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
 +
പ്രമാണം:Index3.resized.resized.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
 
പ്രമാണം:ഉ‍ദ്ഘാടനം.jpeg||ഉ‍ദ്ഘാടനം
 
പ്രമാണം:ഉ‍ദ്ഘാടനം.jpeg||ഉ‍ദ്ഘാടനം
 +
പ്രമാണം:11019quiz.jpeg|അധ്യാപക ദിനം-ക്വിസ്
 +
പ്രമാണം:Nssnss.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 +
പ്രമാണം:Nss v.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 +
പ്രമാണം:Nss vo.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 +
പ്രമാണം:Nss vol.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 +
പ്രമാണം:Nss volu.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 +
പ്രമാണം:Volunt.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 
പ്രമാണം:അനുമോദനം.jpeg||ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനം
 
പ്രമാണം:അനുമോദനം.jpeg||ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനം
 
പ്രമാണം:ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു.jpeg||ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു‍‍
 
പ്രമാണം:ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു.jpeg||ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു‍‍
വരി 19: വരി 120:
 
പ്രമാണം:കൊയ്ത്ത്.jpeg||കൊയ്ത്തുത്സവം
 
പ്രമാണം:കൊയ്ത്ത്.jpeg||കൊയ്ത്തുത്സവം
 
പ്രമാണം:നെൽകൃഷി.jpeg||നെൽകൃഷി
 
പ്രമാണം:നെൽകൃഷി.jpeg||നെൽകൃഷി
 +
പ്രമാണം:Food.jpeg||കോളനിയിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം
 +
പ്രമാണം:Foood1.jpeg||ആദിവാസി കോളനിയിൽ ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം
 +
പ്രമാണം:Green൧.jpeg||കാമ്പസ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം.
 +
പ്രമാണം:Green1൨.jpeg||കാമ്പസ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം.
 +
പ്രമാണം:Green2.jpeg||കാമ്പസ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം..
 +
പ്രമാണം:Kinar1.JPG||അംഗൻവാടിക്ക് കിണർ
 +
പ്രമാണം:Koith൨.jpeg||നെൽക‍ൃഷി
 +
പ്രമാണം:Koith1.jpeg||നെൽക‍ൃഷി-കൊയ്ത്ത്
 +
പ്രമാണം:Road൧.jpeg||റോഡ് നിർമ്മാണം
 +
പ്രമാണം:Kinar2.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
 +
പ്രമാണം:Kinar3.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
 +
പ്രമാണം:Kinar4.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
 +
പ്രമാണം:Kinar6.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
 +
പ്രമാണം:Kulam1.resized.JPG||കുളം വ‍ൃത്തിയാക്കൽ
 
പ്രമാണം:അഗതികൾക്കാശ്രയം.jpeg||അഗതികൾക്കാശ്രയം
 
പ്രമാണം:അഗതികൾക്കാശ്രയം.jpeg||അഗതികൾക്കാശ്രയം
 
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ_ചങ്ങല.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ
 
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ_ചങ്ങല.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ
വരി 32: വരി 147:
 
പ്രമാണം:സേവനം.jpeg||സേവനരംഗത്ത്
 
പ്രമാണം:സേവനം.jpeg||സേവനരംഗത്ത്
 
പ്രമാണം:ഹരിതാഭതീർക്കൽ.jpeg||ഹരിതാഭതീർക്കൽ
 
പ്രമാണം:ഹരിതാഭതീർക്കൽ.jpeg||ഹരിതാഭതീർക്കൽ
|പ്രമാണം:പച്ചപ്പിനു മുൻപ്.jpg||പച്ചപ്പിനു മുൻപ്
+
പ്രമാണം:പച്ചപ്പിനു മുൻപ്.jpg||പച്ചപ്പിനു മുൻപ്
 
പ്രമാണം:അരീക്കോട് സ്കൂൾ.jpeg||അരീക്കോട് സ്കൂൾ
 
പ്രമാണം:അരീക്കോട് സ്കൂൾ.jpeg||അരീക്കോട് സ്കൂൾ
 
പ്രമാണം:ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ്.jpeg||ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് യൂണിറ്റ്
 
പ്രമാണം:ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ്.jpeg||ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് യൂണിറ്റ്
വരി 50: വരി 165:
 
പ്രമാണം:Nss paint.jpg||എൻ.എസ്.എസ്-വീട് പെയിന്റിംഗ്
 
പ്രമാണം:Nss paint.jpg||എൻ.എസ്.എസ്-വീട് പെയിന്റിംഗ്
 
പ്രമാണം:Hanseena.jpg||അഭിമുഖം
 
പ്രമാണം:Hanseena.jpg||അഭിമുഖം
 +
മലയാളത്തിളക്കം൧.jpeg||മലയാളത്തിളക്കം
 +
പ്രമാണം:ശ്രദ്ധ൧.jpeg||ശ്രദ്ധ
 
പ്രമാണം:ലഹരി-jrc.jpeg||ലഹരി വിരുദ്ധറാലി
 
പ്രമാണം:ലഹരി-jrc.jpeg||ലഹരി വിരുദ്ധറാലി
 
പ്രമാണം:Thd2.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 
പ്രമാണം:Thd2.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
വരി 55: വരി 172:
 
പ്രമാണം:Thd4.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 
പ്രമാണം:Thd4.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 
പ്രമാണം:Thd scout.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 
പ്രമാണം:Thd scout.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി.jpeg||ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
 +
പ്രമാണം:ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി1.jpeg||ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
 +
പ്രമാണം:ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി2.jpeg||ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
 
പ്രമാണം:Inau sci.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 201
 
പ്രമാണം:Inau sci.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 201
 
പ്രമാണം:Index123.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 2018
 
പ്രമാണം:Index123.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 2018
വരി 60: വരി 180:
 
പ്രമാണം:ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഒറിഗാമി പരിശീലനം.jpeg||ഒറിഗാമി പരിശീലനം
 
പ്രമാണം:ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഒറിഗാമി പരിശീലനം.jpeg||ഒറിഗാമി പരിശീലനം
 
പ്രമാണം:വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം.jpeg||വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം
 
പ്രമാണം:വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം.jpeg||വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം
</gallery></center>
+
പ്രളയ ദുരിതത്തിനൊരു കൈത്താങ്ങ്.jpeg||പ്രളയ ദുരിതത്തിനൊരു കൈത്താങ്ങ്.jpeg
 +
പ്രമാണം:Freedom.jpeg||സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 +
പ്രമാണം:അമ്മ അമൃതം.jpeg||അമ്മ അമൃതം
 +
പ്രമാണം:Freedom3.jpeg||സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 +
 
 +
</gallery>
 +
 
 
  [[Category:ചിത്രശാല]]
 
  [[Category:ചിത്രശാല]]

08:26, 14 ഒക്ടോബർ 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
Camers.png
അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ

സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ