സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട്/ചിത്രശാല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(2 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 39 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
 +
{{PHSSchoolFrame/Pages}}
 
{{prettyurl|G.H.S.S.Areacode}}
 
{{prettyurl|G.H.S.S.Areacode}}
 +
<div style="box-shadow:10px 10px 5px #888888;margin:0 auto; padding:0.9em 0.9em 0.5em 0.5em; border-radius:10px; border:1px solid gray; background-image:-webkit-radial-gradient(white, #ffffcc); font-size:98%; text-align:justify; width:95%; color:black;">
 +
[[പ്രമാണം:Camers.png|center|150px]]
 +
<font size=6><font color="red"> <center>അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ</center></font color></font size>
 +
==സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ==
 +
<gallery mode="packed-hover">
 +
പ്രമാണം:11019-aw1.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw2.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw3.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw4.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw5.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw6.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw7.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw8.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw9.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw10.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw11.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw12.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw13.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw14.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw15.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw16.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw17.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw18.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw19.resized.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:11019-aw20.jpeg||വിക്കി പുരസ്കാരം
 +
പ്രമാണം:Group dance.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Thiruvaathira.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Oppanavv.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Dancedd.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Dancedda.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddx.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddq.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddw.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddr.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Danceddt.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Kalamelax.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Nadakamx.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Nadakamd.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Mime.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Mime2.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Mime3.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Studentsx.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Dances.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Groupdancec.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Mmmime.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Nad123.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Njdance.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Nnmime.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:Pgroup dance.jpeg||സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
 +
പ്രമാണം:ഗാന്ധി12.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 +
പ്രമാണം:ഗാന്ധി1.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 +
പ്രമാണം:ഗാന്ധി3.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 +
പ്രമാണം:ഗാന്ധി4.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 +
പ്രമാണം:ഗാന്ധി5.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 +
പ്രമാണം:ഗാന്ധി6.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി
 +
പ്രമാണം:Nss82.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Nss72.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Nss62.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Nss52.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Nss32.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Nss22.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
Nss122.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Trip3.jpeg||പഠനയാത്ര
 +
പ്രമാണം:Trip2൨.jpeg||പഠനയാത്ര
 +
പ്രമാണം:Trip1.jpeg||പഠനയാത്ര
 +
പ്രമാണം:Rad1.jpeg||റേഡിയോ മാറ്റൊലി
 +
പ്രമാണം:Rec2.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 +
പ്രമാണം:Stud1.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 +
പ്രമാണം:Rec1.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 +
പ്രമാണം:Rec3.png||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 +
പ്രമാണം:Rec4.png||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 +
പ്രമാണം:Rec3.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
 +
പ്രമാണം:EDUKA22.jpeg||കരിയർ ഗൈഡൻസ്
 +
പ്രമാണം:EDUKA44.resized.jpeg||കരിയർ ഗൈഡൻസ്
 +
പ്രമാണം:EDUKA55.resized.jpeg||കരിയർ ഗൈഡൻസ്
 +
പ്രമാണം:EDUKA66.resized.jpeg||കരിയർ ഗൈഡൻസ്
 +
പ്രമാണം:Ejuca11.resized.jpeg||കരിയർ ഗൈഡൻസ്
 +
പ്രമാണം:പഴയ സ്കൂൾ.jpeg||പഴയ സ്കൂൾ
 +
പ്രമാണം:Screenshot from 2018-09-09 07-49-01.png||യോഗ പരിശീലനം
 +
പ്രമാണം:സാബിവാക്ക.jpeg||ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ്  സാബിവാക്ക- 2018
 +
പ്രമാണം:മത്സരം.jpeg||ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ് ഫുഡ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്
 +
പ്രമാണം:വിത്ത്പേന.jpeg||വിത്ത്പേനയുടെ വിതരണം
 +
പ്രമാണം:പൊതുയോഗം.jpeg||പൊതുയോഗം
 +
പ്രമാണം:പുസ്തകപ്രദർശനം.jpeg||പുസ്തകപ്രദർശനം
 +
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്1.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
 +
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്2.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
 +
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്3.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
 +
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
 +
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം1.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
 +
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം2.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
 +
പ്രമാണം:നേത്രദാനം.jpeg|നേത്രദാനം ക്ലാസ്സ്
 +
പ്രമാണം:നേത്രദാനം1.jpeg|നേത്രദാനം ക്ലാസ്സ്
 +
പ്രമാണം:പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി.jpeg||പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി
 +
പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി1.jpeg||പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി
 +
പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചു - ബോബി മുക്കം.jpeg||ബോബി മുക്കം ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നു
 +
പ്രമാണം:വൃദ്ധദിനം1.jpeg|വൃദ്ധദിനം
 +
പ്രമാണം:വൃദ്ധദിനം2.jpeg|വൃദ്ധദിനം
 +
പ്രമാണം:വൃദ്ധദിനം3.jpeg|വൃദ്ധദിനം
 +
പ്രമാണം:Index്.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
 +
പ്രമാണം:Index2.resized.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
 +
പ്രമാണം:Index4.resized.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
 +
പ്രമാണം:Index3.resized.resized.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
 +
പ്രമാണം:ഉ‍ദ്ഘാടനം.jpeg||ഉ‍ദ്ഘാടനം
 +
പ്രമാണം:11019quiz.jpeg|അധ്യാപക ദിനം-ക്വിസ്
 +
പ്രമാണം:Nssnss.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 +
പ്രമാണം:Nss v.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 +
പ്രമാണം:Nss vo.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 +
പ്രമാണം:Nss vol.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 +
പ്രമാണം:Nss volu.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 +
പ്രമാണം:Volunt.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
 +
പ്രമാണം:അനുമോദനം.jpeg||ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനം
 +
പ്രമാണം:ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു.jpeg||ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു‍‍
 +
പ്രമാണം:കേഡറ്റുകൾ സ്വയം മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ.jpeg||മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ
 +
പ്രമാണം:വളരുന്ന വനം.jpeg||വളരുന്ന വനം
 +
പ്രമാണം:ഹരിതം.jpeg||ഹരിതം
 +
പ്രമാണം:ഹരിതവനം.jpeg||ഹരിതവനം
 +
പ്രമാണം:കുട്ടികൾ കൃഷിരംഗത്ത്.jpeg||കുട്ടികൾ കൃഷിരംഗത്ത്
 +
പ്രമാണം:കൊയ്ത്ത്.jpeg||കൊയ്ത്തുത്സവം
 +
പ്രമാണം:നെൽകൃഷി.jpeg||നെൽകൃഷി
 +
പ്രമാണം:Food.jpeg||കോളനിയിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം
 +
പ്രമാണം:Foood1.jpeg||ആദിവാസി കോളനിയിൽ ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം
 +
പ്രമാണം:Green൧.jpeg||കാമ്പസ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം.
 +
പ്രമാണം:Green1൨.jpeg||കാമ്പസ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം.
 +
പ്രമാണം:Green2.jpeg||കാമ്പസ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം..
 +
പ്രമാണം:Kinar1.JPG||അംഗൻവാടിക്ക് കിണർ
 +
പ്രമാണം:Koith൨.jpeg||നെൽക‍ൃഷി
 +
പ്രമാണം:Koith1.jpeg||നെൽക‍ൃഷി-കൊയ്ത്ത്
 +
പ്രമാണം:Road൧.jpeg||റോഡ് നിർമ്മാണം
 +
പ്രമാണം:Kinar2.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
 +
പ്രമാണം:Kinar3.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
 +
പ്രമാണം:Kinar4.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
 +
പ്രമാണം:Kinar6.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
 +
പ്രമാണം:Kulam1.resized.JPG||കുളം വ‍ൃത്തിയാക്കൽ
 +
പ്രമാണം:അഗതികൾക്കാശ്രയം.jpeg||അഗതികൾക്കാശ്രയം
 +
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ_ചങ്ങല.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ
 +
പ്രമാണം:വിളംമ്പര ജാഥ.jpeg||വിളംമ്പര ജാഥ.
 +
പ്രമാണം:കുട്ടനാടിനൊരു കൈത്താങ്ങ്.jpeg||കുട്ടനാടിനൊരു കൈത്താങ്ങ്
 +
പ്രമാണം:Amma-2.jpeg|200px||center|പുസ്തകങ്ങൾ അമ്മമാർക്ക്
 +
പ്രമാണം:ബാറ്റ്മിന്റൻ കോർട്ട്.jpg||ബാറ്റ്മിന്റൻ കോർട്ട്
 +
പ്രമാണം:സ്കൂൾ മൈതാനം.jpg||സ്കൂൾ മൈതാനം
 +
പ്രമാണം:അദ്ധ്വാനസംതൃപ്തി.jpeg||അദ്ധ്വാനസംതൃപ്തി
 +
പ്രമാണം:പച്ചപ്പുതപ്പിൽ.jpg||പച്ചപ്പുതപ്പിൽ
 +
പ്രമാണം:മഴമറകൃഷി.jpeg||മഴമറകൃഷി
 +
പ്രമാണം:സുബ്രതോകപ്പ് വിജയികൾ.jpg||സുബ്രതോകപ്പ് വിജയികൾ
 +
പ്രമാണം:സേവനം.jpeg||സേവനരംഗത്ത്
 +
പ്രമാണം:ഹരിതാഭതീർക്കൽ.jpeg||ഹരിതാഭതീർക്കൽ
 +
പ്രമാണം:പച്ചപ്പിനു മുൻപ്.jpg||പച്ചപ്പിനു മുൻപ്
 +
പ്രമാണം:അരീക്കോട് സ്കൂൾ.jpeg||അരീക്കോട് സ്കൂൾ
 +
പ്രമാണം:ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ്.jpeg||ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് യൂണിറ്റ്
 +
പ്രമാണം:നാടൻപാട്ട് സംഘം.jpeg||നാടൻപാട്ട് സംഘം
 +
പ്രമാണം:പവർ ഗ്രിഡ് സന്ദർശം.jpeg||പവർ ഗ്രിഡ് സന്ദർശം
 +
പ്രമാണം:വഞ്ചിപ്പാട്ട്.jpeg||വഞ്ചിപ്പാട്ട് ജില്ലാതല വിജയികൾ
 +
പ്രമാണം:സ്കൗട്ട ആന്റ് ഗൈഡ്.jpeg||സ്കൗട്ട ആന്റ് ഗൈഡ് യൂണിറ്റ്
 +
പ്രമാണം:വിദ്യാലയക്കാഴ്ച.jpeg||വിദ്യാലയക്കാഴ്ച
 +
പ്രമാണം:സയൻസ് ക്ലബ്ബ്.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
 +
പ്രമാണം:Illamgal.jpg||നമ്പൂതിരി ഇല്ലം
 +
പ്രമാണം:Kudakkau.jpg||കൊടക്കല്ല്
 +
പ്രമാണം:നിറഞ്ഞുതുളുമ്പിയ മഴക്കുഴി.jpeg||നിറഞ്ഞുതുളുമ്പിയ മഴക്കുഴി
 +
പ്രമാണം:വിജയോത്സവ ഉദ്ഘാടനം.jpeg||വിജയോത്സവ ഉദ്ഘാടനം
 +
പ്രമാണം:വൃക്ഷത്തൈവിതരണം.jpeg||വൃക്ഷത്തൈവിതരണം
 +
പ്രമാണം:സമ്മേളന സദസ്സ്.jpeg||സമ്മേളന സദസ്സ്
 +
പ്രമാണം:സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈ‍ഡ് ഡേ.jpeg||സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈ‍ഡ് ഡേ
 +
പ്രമാണം:Nss paint.jpg||എൻ.എസ്.എസ്-വീട് പെയിന്റിംഗ്
 +
പ്രമാണം:Hanseena.jpg||അഭിമുഖം
 +
മലയാളത്തിളക്കം൧.jpeg||മലയാളത്തിളക്കം
 +
പ്രമാണം:ശ്രദ്ധ൧.jpeg||ശ്രദ്ധ
 +
പ്രമാണം:ലഹരി-jrc.jpeg||ലഹരി വിരുദ്ധറാലി
 +
പ്രമാണം:Thd2.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Thd3.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Thd4.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:Thd scout.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 +
പ്രമാണം:ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി.jpeg||ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
 +
പ്രമാണം:ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി1.jpeg||ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
 +
പ്രമാണം:ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി2.jpeg||ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
 +
പ്രമാണം:Inau sci.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 201
 +
പ്രമാണം:Index123.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 2018
 +
പ്രമാണം:നോട്ടുപുസ്തകത്തിലും.jpeg||നോട്ടുപുസ്തകത്തിലും
 +
പ്രമാണം:ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഒറിഗാമി പരിശീലനം.jpeg||ഒറിഗാമി പരിശീലനം
 +
പ്രമാണം:വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം.jpeg||വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം
 +
പ്രളയ ദുരിതത്തിനൊരു കൈത്താങ്ങ്.jpeg||പ്രളയ ദുരിതത്തിനൊരു കൈത്താങ്ങ്.jpeg
 +
പ്രമാണം:Freedom.jpeg||സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
 +
പ്രമാണം:അമ്മ അമൃതം.jpeg||അമ്മ അമൃതം
 +
പ്രമാണം:Freedom3.jpeg||സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
  
<font size=6><font color="red"> അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ</font color></font size>
+
</gallery>
  
{| class="wikitable"
+
  [[Category:ചിത്രശാല]]
|[[പ്രമാണം:സാബിവാക്ക.jpeg|thumb|ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ് ഫുഡ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് - സാബിവാക്ക- 2018 സന്തോഷ് ട്രോഫി താരം  
 
Y P മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് കിക് ഓഫ് ചെയ്തു]]
 
||[[പ്രമാണം:മത്സരം.jpeg|thumb|ഇന്റർ ക്ലാസ് വേർഡ് കപ്പ് ഫുഡ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്]]
 
||[[പ്രമാണം:വിത്ത്പേന.jpeg|thumb|വിത്ത്പേനയുടെ വിതരണം]]
 
|-
 
||[[പ്രമാണം:പൊതുയോഗം.jpeg|thumb|പൊതുയോഗം]]
 
||[[പ്രമാണം:പുസ്തകപ്രദർശനം.jpeg|thumb|പുസ്തകപ്രദർശനം]]
 
||[[പ്രമാണം:ഉ‍ദ്ഘാടനം.jpeg|thumb| ഉ‍ദ്ഘാടനം]]
 
|-
 
||[[പ്രമാണം:അനുമോദനം.jpeg|thumb|ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനം]]
 
||[[പ്രമാണം:ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു.jpeg|thumb|ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു‍‍]]
 
||[[പ്രമാണം:കേഡറ്റുകൾ സ്വയം മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ.jpeg|thumb|കേഡറ്റുകൾ സ്വയം മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ]]
 
|-
 
||[[പ്രമാണം:വളരുന്ന വനം.jpeg|thumb|വളരുന്ന വനം]]
 
||[[പ്രമാണം:ഹരിതം.jpeg|thumb|ഹരിതം]]
 
||[[പ്രമാണം:ഹരിതവനം.jpeg|thumb|ഹരിതവനം]]
 
|-
 
|[[പ്രമാണം:കുട്ടികൾ കൃഷിരംഗത്ത്.jpeg|thumb|കുട്ടികൾ കൃഷിരംഗത്ത്]]
 
||[[പ്രമാണം:കൊയ്ത്ത്.jpeg|thumb|കൊയ്ത്തുത്സവം]]
 
||[[പ്രമാണം:നെൽകൃഷി.jpeg|thumb|നെൽകൃഷി]]
 
|-
 
||[[പ്രമാണം:അഗതികൾക്കാശ്രയം.jpeg|thumb|അഗതികൾക്കാശ്രയം]]
 
||[[പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ_ചങ്ങല.jpeg|thumb|ലഹരിക്കെതിരെ]]
 
||[[പ്രമാണം:വിളംമ്പര ജാഥ.jpeg|thumb|വിളംമ്പര ജാഥ.]]
 
|-
 
||[[പ്രമാണം:കുട്ടനാടിനൊരു കൈത്താങ്ങ്.jpeg|thumb|കുട്ടനാടിനൊരു കൈത്താങ്ങ്]]
 
||[[പ്രമാണം: അമ്മക്കൂട്ട്.jpeg|200px|thumb|center|'''അമ്മക്കൂട്ട്'''.]]
 
||[[പ്രമാണം:Amma-2.jpeg|200px|thumb|center|'''പുസ്തകങ്ങൾ അമ്മമാർക്ക്''']]
 
|-
 
||[[പ്രമാണം:ബാറ്റ്മിന്റൻ കോർട്ട്.jpg|thumb|ബാറ്റ്മിന്റൻ കോർട്ട്]]
 
||[[പ്രമാണം:സ്കൂൾ മൈതാനം.jpg|thumb|സ്കൂൾ മൈതാനം]]
 
||[[പ്രമാണം:അദ്ധ്വാനസംതൃപ്തി.jpeg|thumb|അദ്ധ്വാനസംതൃപ്തി]]
 
|-
 
||[[പ്രമാണം:പച്ചപ്പുതപ്പിൽ.jpg|thumb|പച്ചപ്പുതപ്പിൽ]]
 
||[[പ്രമാണം:മഴമറകൃഷി.jpeg|thumb|മഴമറകൃഷി]]
 
||[[പ്രമാണം:സുബ്രതോകപ്പ് വിജയികൾ.jpg|thumb|സുബ്രതോകപ്പ് വിജയികൾ]]
 
|-
 
||[[പ്രമാണം:സേവനം.jpeg|thumb|സേവനരംഗത്ത്]]
 
||[[പ്രമാണം:ഹരിതാഭതീർക്കൽ.jpeg|thumb|ഹരിതാഭതീർക്കൽ]]
 
||[[പ്രമാണം:പച്ചപ്പിനു മുൻപ്.jpg|thumb|പച്ചപ്പിനു മുൻപ്]]
 
|-
 
||[[പ്രമാണം:അരീക്കോട് സ്കൂൾ.jpeg|thumb|അരീക്കോട് സ്കൂൾ]]
 
||[[പ്രമാണം:ഗൈഡ് മിസ്ട്രസ്.jpeg|thumb|ഗൈഡ് മിസ്ട്രസ് - റോസിലി മാത്യു]]
 
||[[പ്രമാണം:ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ്.jpeg|thumb|ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് യൂണിറ്റ്]]
 
|-
 
||[[പ്രമാണം:നാടൻപാട്ട് സംഘം.jpeg|thumb|നാടൻപാട്ട് സംഘം]]
 
||[[പ്രമാണം:പവർ ഗ്രിഡ് സന്ദർശം.jpeg|thumb|പവർ ഗ്രിഡ് സന്ദർശം]]
 
||[[പ്രമാണം:വഞ്ചിപ്പാട്ട്.jpeg|thumb|വഞ്ചിപ്പാട്ട് ജില്ലാതല വിജയികൾ]]
 
|-
 
||[[പ്രമാണം:സ്കൗട്ട ആന്റ് ഗൈഡ്.jpeg|thumb|സ്കൗട്ട ആന്റ് ഗൈഡ് യൂണിറ്റ്]]
 
||[[പ്രമാണം:വിദ്യാലയക്കാഴ്ച.jpeg|thumb|വിദ്യാലയക്കാഴ്ച]]
 
||[[പ്രമാണം:സയൻസ് ക്ലബ്ബ്.jpeg|thumb|സയൻസ് ക്ലബ്ബ്]]
 
|-
 
|[[പ്രമാണം:സ്കൗട്ട് മാസ്റ്റർ -സിദ്ധീഖ്.വി.jpeg|thumb|സ്കൗട്ട് മാസ്റ്റർ -സിദ്ധീഖ്.വി]]
 
||[[പ്രമാണം:Illamgal.jpg|thumb|നമ്പൂതിരി ഇല്ലം]]
 
||[[പ്രമാണം:Kudakkau.jpg|thumb|കൊടക്കല്ല്]]
 
 
 
 
 
|}
 

08:26, 14 ഒക്ടോബർ 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
Camers.png
അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ

സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ