സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അരീക്കോട്/ചിത്രശാല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 5: വരി 5:
 
<font size=6><font color="red"> <center>അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ</center></font color></font size>
 
<font size=6><font color="red"> <center>അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ</center></font color></font size>
 
==സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ==
 
==സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ==
<center><gallery>
+
<gallery mode="packed-hover">
Nss82.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
+
പ്രമാണം:Nss82.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
Nss72.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
+
പ്രമാണം:Nss72.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
Nss62.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
+
പ്രമാണം:Nss62.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
Nss52.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
+
പ്രമാണം:Nss52.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
Nss32.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
+
പ്രമാണം:Nss32.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
Nss22.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
+
പ്രമാണം:Nss22.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 
Nss122.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
 
Nss122.jpeg||ഗാന്ധിജയന്തി ദിനാഘോഷം
Trip3.jpeg||പഠനയാത്ര
+
പ്രമാണം:Trip3.jpeg||പഠനയാത്ര
Trip2൨.jpeg||പഠനയാത്ര
+
പ്രമാണം:Trip2൨.jpeg||പഠനയാത്ര
Trip1.jpeg||പഠനയാത്ര
+
പ്രമാണം:Trip1.jpeg||പഠനയാത്ര
Rad1.jpeg||റേഡിയോ മാറ്റൊലി
+
പ്രമാണം:Rad1.jpeg||റേഡിയോ മാറ്റൊലി
Rec2.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
+
പ്രമാണം:Rec2.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
Stud1.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
+
പ്രമാണം:Stud1.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
Rec1.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
+
പ്രമാണം:Rec1.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
Rec3.png||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
+
പ്രമാണം:Rec3.png||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
Rec4.png||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
+
പ്രമാണം:Rec4.png||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
Rec3.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
+
പ്രമാണം:Rec3.jpeg||റേഡിയോ റെക്കാർഡിംഗ്
പഴയ സ്കൂൾ.jpeg||പഴയ സ്കൂൾ
+
പ്രമാണം:പഴയ സ്കൂൾ.jpeg||പഴയ സ്കൂൾ
 
പ്രമാണം:Screenshot from 2018-09-09 07-49-36.png||യോഗ ദിനം
 
പ്രമാണം:Screenshot from 2018-09-09 07-49-36.png||യോഗ ദിനം
 
പ്രമാണം:Screenshot from 2018-09-09 07-49-01.png||യോഗ പരിശീലനം
 
പ്രമാണം:Screenshot from 2018-09-09 07-49-01.png||യോഗ പരിശീലനം
വരി 31: വരി 31:
 
പ്രമാണം:പൊതുയോഗം.jpeg||പൊതുയോഗം
 
പ്രമാണം:പൊതുയോഗം.jpeg||പൊതുയോഗം
 
പ്രമാണം:പുസ്തകപ്രദർശനം.jpeg||പുസ്തകപ്രദർശനം
 
പ്രമാണം:പുസ്തകപ്രദർശനം.jpeg||പുസ്തകപ്രദർശനം
സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്1.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
+
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്1.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്2.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
+
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്2.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്3.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
+
പ്രമാണം:പ്രമാണം:സ്കൂൾ പാർലമെൻറ്3.jpeg||സ്കൂൾ പാർലമെൻറ് യോഗം
ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
+
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം1.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
+
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം1.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം2.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
+
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം2.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവത്ക്കരണം
നേത്രദാനം.jpeg|നേത്രദാനം ക്ലാസ്സ്
+
പ്രമാണം:നേത്രദാനം.jpeg|നേത്രദാനം ക്ലാസ്സ്
നേത്രദാനം1.jpeg|നേത്രദാനം ക്ലാസ്സ്
+
പ്രമാണം:നേത്രദാനം1.jpeg|നേത്രദാനം ക്ലാസ്സ്
പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി.jpeg||പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി
+
പ്രമാണം:പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി.jpeg||പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി
 
പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി1.jpeg||പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി
 
പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി1.jpeg||പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി
 
പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചു - ബോബി മുക്കം.jpeg||ബോബി മുക്കം ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നു
 
പ്രസംഗ പരിശീലന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചു - ബോബി മുക്കം.jpeg||ബോബി മുക്കം ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നു
വൃദ്ധദിനം1.jpeg|വൃദ്ധദിനം
+
പ്രമാണം:വൃദ്ധദിനം1.jpeg|വൃദ്ധദിനം
വൃദ്ധദിനം2.jpeg|വൃദ്ധദിനം
+
പ്രമാണം:വൃദ്ധദിനം2.jpeg|വൃദ്ധദിനം
വൃദ്ധദിനം3.jpeg|വൃദ്ധദിനം
+
പ്രമാണം:വൃദ്ധദിനം3.jpeg|വൃദ്ധദിനം
Index്.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
+
പ്രമാണം:Index്.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
Index2.resized.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
+
പ്രമാണം:Index2.resized.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
Index4.resized.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
+
പ്രമാണം:Index4.resized.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
Index3.resized.resized.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
+
പ്രമാണം:Index3.resized.resized.jpeg|t|ഇംഗ്ലീഷ് ഡിബേറ്റ് മത്സരം
 
പ്രമാണം:ഉ‍ദ്ഘാടനം.jpeg||ഉ‍ദ്ഘാടനം
 
പ്രമാണം:ഉ‍ദ്ഘാടനം.jpeg||ഉ‍ദ്ഘാടനം
 
പ്രമാണം:11019quiz.jpeg|അധ്യാപക ദിനം-ക്വിസ്
 
പ്രമാണം:11019quiz.jpeg|അധ്യാപക ദിനം-ക്വിസ്
Nssnss.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
+
പ്രമാണം:Nssnss.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
Nss v.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
+
പ്രമാണം:Nss v.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
Nss vo.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
+
പ്രമാണം:Nss vo.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
Nss vol.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
+
പ്രമാണം:Nss vol.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
Nss volu.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
+
പ്രമാണം:Nss volu.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
Volunt.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
+
പ്രമാണം:Volunt.jpeg||കുട്ടികൾ അദ്ധ്യാപകരായപ്പോൾ
പ്രമാണം:അനുമോദനം.jpeg||ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനം
+
പ്രമാണം:പ്രമാണം:അനുമോദനം.jpeg||ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനം
 
പ്രമാണം:ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു.jpeg||ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു‍‍
 
പ്രമാണം:ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു.jpeg||ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു‍‍
 
പ്രമാണം:കേഡറ്റുകൾ സ്വയം മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ.jpeg||മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ
 
പ്രമാണം:കേഡറ്റുകൾ സ്വയം മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ.jpeg||മുളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫല വൃക്ഷത്തൈകൾ
വരി 66: വരി 66:
 
പ്രമാണം:കൊയ്ത്ത്.jpeg||കൊയ്ത്തുത്സവം
 
പ്രമാണം:കൊയ്ത്ത്.jpeg||കൊയ്ത്തുത്സവം
 
പ്രമാണം:നെൽകൃഷി.jpeg||നെൽകൃഷി
 
പ്രമാണം:നെൽകൃഷി.jpeg||നെൽകൃഷി
Food.jpeg||കോളനിയിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം
+
പ്രമാണം:Food.jpeg||കോളനിയിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം
Foood1.jpeg||ആദിവാസി കോളനിയിൽ ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം
+
പ്രമാണം:Foood1.jpeg||ആദിവാസി കോളനിയിൽ ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം
Green൧.jpeg||കാമ്പസ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം.
+
പ്രമാണം:Green൧.jpeg||കാമ്പസ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം.
Green1൨.jpeg||കാമ്പസ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം.
+
പ്രമാണം:Green1൨.jpeg||കാമ്പസ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം.
Green2.jpeg||കാമ്പസ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം..
+
പ്രമാണം:Green2.jpeg||കാമ്പസ് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം..
Kinar1.JPG||അംഗൻവാടിക്ക് കിണർ
+
പ്രമാണം:Kinar1.JPG||അംഗൻവാടിക്ക് കിണർ
Koith൨.jpeg||നെൽക‍ൃഷി
+
പ്രമാണം:Koith൨.jpeg||നെൽക‍ൃഷി
Koith1.jpeg||നെൽക‍ൃഷി-കൊയ്ത്ത്
+
പ്രമാണം:Koith1.jpeg||നെൽക‍ൃഷി-കൊയ്ത്ത്
Road൧.jpeg||റോഡ് നിർമ്മാണം
+
പ്രമാണം:Road൧.jpeg||റോഡ് നിർമ്മാണം
Kinar2.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
+
പ്രമാണം:Kinar2.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
Kinar3.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
+
പ്രമാണം:Kinar3.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
Kinar4.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
+
പ്രമാണം:Kinar4.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
Kinar6.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
+
പ്രമാണം:Kinar6.resized.JPG||കിണർ നിർമ്മാണം
Kulam1.resized.JPG||കുളം വ‍ൃത്തിയാക്കൽ
+
പ്രമാണം:Kulam1.resized.JPG||കുളം വ‍ൃത്തിയാക്കൽ
 
പ്രമാണം:അഗതികൾക്കാശ്രയം.jpeg||അഗതികൾക്കാശ്രയം
 
പ്രമാണം:അഗതികൾക്കാശ്രയം.jpeg||അഗതികൾക്കാശ്രയം
 
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ_ചങ്ങല.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ
 
പ്രമാണം:ലഹരിക്കെതിരെ_ചങ്ങല.jpeg||ലഹരിക്കെതിരെ
വരി 93: വരി 93:
 
പ്രമാണം:സേവനം.jpeg||സേവനരംഗത്ത്
 
പ്രമാണം:സേവനം.jpeg||സേവനരംഗത്ത്
 
പ്രമാണം:ഹരിതാഭതീർക്കൽ.jpeg||ഹരിതാഭതീർക്കൽ
 
പ്രമാണം:ഹരിതാഭതീർക്കൽ.jpeg||ഹരിതാഭതീർക്കൽ
|പ്രമാണം:പച്ചപ്പിനു മുൻപ്.jpg||പച്ചപ്പിനു മുൻപ്
+
പ്രമാണം:പച്ചപ്പിനു മുൻപ്.jpg||പച്ചപ്പിനു മുൻപ്
 
പ്രമാണം:അരീക്കോട് സ്കൂൾ.jpeg||അരീക്കോട് സ്കൂൾ
 
പ്രമാണം:അരീക്കോട് സ്കൂൾ.jpeg||അരീക്കോട് സ്കൂൾ
 
പ്രമാണം:ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ്.jpeg||ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് യൂണിറ്റ്
 
പ്രമാണം:ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ്.jpeg||ജൂനിയർ റെഡ്ക്രോസ് യൂണിറ്റ്
വരി 112: വരി 112:
 
പ്രമാണം:Hanseena.jpg||അഭിമുഖം
 
പ്രമാണം:Hanseena.jpg||അഭിമുഖം
 
മലയാളത്തിളക്കം൧.jpeg||മലയാളത്തിളക്കം
 
മലയാളത്തിളക്കം൧.jpeg||മലയാളത്തിളക്കം
ശ്രദ്ധ൧.jpeg||ശ്രദ്ധ
+
പ്രമാണം:ശ്രദ്ധ൧.jpeg||ശ്രദ്ധ
 
പ്രമാണം:ലഹരി-jrc.jpeg||ലഹരി വിരുദ്ധറാലി
 
പ്രമാണം:ലഹരി-jrc.jpeg||ലഹരി വിരുദ്ധറാലി
 
പ്രമാണം:Thd2.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 
പ്രമാണം:Thd2.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
വരി 118: വരി 118:
 
പ്രമാണം:Thd4.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 
പ്രമാണം:Thd4.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 
പ്രമാണം:Thd scout.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
 
പ്രമാണം:Thd scout.jpeg||അധ്യാപക ദിനാഘോഷം
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി.jpeg||ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
+
പ്രമാണം:ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി.jpeg||ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി1.jpeg||ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
+
പ്രമാണം:ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി1.jpeg||ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി2.jpeg||ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
+
പ്രമാണം:ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി2.jpeg||ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
 
പ്രമാണം:Inau sci.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 201
 
പ്രമാണം:Inau sci.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 201
 
പ്രമാണം:Index123.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 2018
 
പ്രമാണം:Index123.jpeg||സയൻസ് ക്ലബ്ബ് 2018
വരി 127: വരി 127:
 
പ്രമാണം:വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം.jpeg||വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം
 
പ്രമാണം:വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം.jpeg||വ്യായാമമുറകളിൽ പരിശീലനം
 
പ്രളയ ദുരിതത്തിനൊരു കൈത്താങ്ങ്.jpeg||പ്രളയ ദുരിതത്തിനൊരു കൈത്താങ്ങ്.jpeg
 
പ്രളയ ദുരിതത്തിനൊരു കൈത്താങ്ങ്.jpeg||പ്രളയ ദുരിതത്തിനൊരു കൈത്താങ്ങ്.jpeg
Freedom.jpeg||സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
+
പ്രമാണം:Freedom.jpeg||സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
അമ്മ അമൃതം.jpeg||അമ്മ അമൃതം
+
പ്രമാണം:അമ്മ അമൃതം.jpeg||അമ്മ അമൃതം
Freedom3.jpeg||സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
+
പ്രമാണം:Freedom3.jpeg||സ്വാതന്ത്ര്യദിനം
</center></gallery>
+
 
 +
</gallery>
  
 
  [[Category:ചിത്രശാല]]
 
  [[Category:ചിത്രശാല]]

10:34, 2 ഒക്ടോബർ 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിഹൈസ്കൂൾഹയർസെക്കന്ററിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
Camers.png
അനർഘ നിമിഷങ്ങൾ

സ്കൂൾ കാഴ്ചകൾ