ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മാതമംഗലം/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്

ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശാസ്ത്ര രംഗം പരിപാടി നടത്തി. ലഘു പരീക്ഷണം, എൻ്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ശാസ്ത്ര ലേഖനം എന്നിവ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.