ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മാതമംഗലം/നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോപ്സ്

എൻ.സി.സി യൂണിറ്റ് സ്കൂളിൽ ഇല്ല