ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ/ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്-17

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ അംശം വളർത്തിയെടുക്കാനുതകുന്ന ജൂനിയർ റെ‍ഡ്ക്രോസ് [[1]]സാമൂഹിക സേവനം ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നു. മാനുഷിക സേവനത്തിൽ മുന്നേറുന്ന ഈ ക്ലബ്ബ് പുതുതലമുറയെ ബോധവത്കരിക്കുന്നു.ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും, വ്യക്തിശുചിത്വത്തിനും പ്രധാന്യം നൽകുന്ന ഈ സംഘടന വളടെ കാര്യക്ഷമമായി സ്കൂളിനകത്തും പുറത്തും ഊർജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.

റെഡ് ക്രോസ്സ് 2018-19
ജെ ആർ സി 2018-19