ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാരപ്പറമ്പ്/വിദ്യാരംഗം‌-17

< ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. കാരപ്പറമ്പ്

പഠനത്തോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗാത്മക ശേഷികൾ വളർത്താനും, അവരിലെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി സ്കൂളിൽ വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യ വേദി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കൺവീനർ സീന സി