"ജിഎഫ്എൽപിഎസ് ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് കടപ്പുറം/സൗകര്യങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ വിവരങ്ങൾ

അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ

പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട തലക്കെട്ട്ജിഎഫ്എൽപിഎസ് ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് കടപ്പുറം/സൗകര്യങ്ങൾ
സ്വതേയുള്ള ക്രമപ്പെടുത്തൽ ചാവിജിഎഫ്എൽപിഎസ് ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് കടപ്പുറം/സൗകര്യങ്ങൾ
താളിന്റെ നീളം (ബൈറ്റിൽ)359
Namespace ID0
താളിന്റെ ഐ.ഡി.380314
താളിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഭാഷml - മലയാളം
താളിന്റെ ഉള്ളടക്ക രീതിവിക്കിഎഴുത്ത്
റോബോട്ടുകളുടെ സൂചികാവത്കരണംഅനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു
ഈ താളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവിടലുകളുടെ എണ്ണം0
ഈ താളിന്റെ ഉപതാളുകൾ0 (0 തിരിച്ചുവിടലുകൾ; തിരിച്ചുവിടലല്ലാത്ത 0)
താളിലെ ചിത്രം12305ygh.jpeg

സംരക്ഷണം

തിരുത്തുകഎല്ലാ ഉപയോക്താക്കളെയും അനുവദിക്കുക (അനിശ്ചിത കാലം)
തലക്കെട്ട് മാറ്റുകഎല്ലാ ഉപയോക്താക്കളെയും അനുവദിക്കുക (അനിശ്ചിത കാലം)
ഈ താളിന്റെ സംരക്ഷണ രേഖ കാണുക.

തിരുത്തുകളുടെ നാൾവഴി

താൾ തുടങ്ങിയയാൾNhanbabu (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
താൾ നിർമ്മിച്ച ദിവസം10:44, 25 ഡിസംബർ 2021
ഏറ്റവും പുതിയ രചയിതാവ്12305hk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
അവസാനത്തെ തിരുത്ത് നടന്ന ദിവസം15:08, 6 മാർച്ച് 2024
മൊത്തം തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം6
ആകെ വ്യത്യസ്തരചയിതാക്കളുടെ എണ്ണം2
സമീപകാലത്തെ തിരുത്തുകൾ (കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം, 364 ദിവസം, 43 മിനിറ്റ് ഒപ്പം 12 സെക്കന്റ് കാലയളവിനുള്ളിൽ)6
സമീപകാലത്തെ വ്യത്യസ്തരചയിതാക്കളുടെ എണ്ണം2