ചെറുപുഷ്പം യു പി സ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടി/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

ഹൈടെക്  വിദ്യാലയം

ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം

കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്