ഘടകം:Submit an edit request/config

< ഘടകം:Submit an edit request
16:56, 6 ഒക്ടോബർ 2016-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Stultus (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഒരു പതിപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Submit an edit request/config/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

-- This module contains configuration data for [[Module:Submit an edit request]].

local cfg = {}

--------------------------------------------------------------------------------
-- General config
--------------------------------------------------------------------------------

-- The default display value for edit requests.
cfg['default-display-value'] = 'Submit an edit request'

-- The template that stores the edit request preload text
cfg['preload-template'] = 'Template:Submit an edit request/preload'

-- The section heading that is generated when a user clicks on an edit request
-- link. $1 is the protection level text, e.g. "Semi-protected" or
-- "Template-protected". $2 is the current date, in the format specified by the
-- "preload-title-date-format" message.
cfg['preload-title-text'] = '$1 edit request on $2'

-- The date format for the automatically-generated section heading. The format
-- must be valid input for the #time parser function.
cfg['preload-title-date-format'] = 'j F Y'

-- The names of the templates to be used as wrappers for the "link" and "button"
-- functions. These are passed as arguments to the "wrappers" option of
-- [[Module:Arguments]].
cfg['link-wrapper-template'] = 'Template:Submit an edit request/link'
cfg['button-wrapper-template'] = 'Template:Submit an edit request'

--------------------------------------------------------------------------------
-- Protection level config
--------------------------------------------------------------------------------

--[[
-- These settings are for the different protection levels which the module can
-- output edit request links for.
--
-- editintro:
-- The template to use as the edit intro users see when they click on an edit
-- request link.
--
-- request-template:
-- The name of the edit request template for that protection level. Do not
-- include the "Template:" text.
--
-- protectionlevel:
-- The name of the protection level, used for formatting the automatically-
-- generated section headings.
--]]

-- Semi-protection
cfg['semi-editintro'] = 'Template:Edit semi-protected/editintro'
cfg['semi-request-template'] = 'edit semi-protected'
cfg['semi-protectionlevel'] = 'Semi-protected'

-- Template-protection
cfg['template-editintro'] = 'Template:Edit template-protected/editintro'
cfg['template-request-template'] = 'edit template-protected'
cfg['template-protectionlevel'] = 'Template-protected'

-- Full protection
cfg['full-editintro'] = 'Template:Edit protected/editintro'
cfg['full-request-template'] = 'edit protected'
cfg['full-protectionlevel'] = 'Protected'

return cfg
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഘടകം:Submit_an_edit_request/config&oldid=126821" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്