സഹായം Reading Problems? Click here


"ഘടകം:Infobox" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
(ചെ.) (ഒരു പതിപ്പ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു)
 
(Updating the code)
(മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നാൾപ്പതിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 2: വരി 2:
 
-- This module implements {{Infobox}}
 
-- This module implements {{Infobox}}
 
--
 
--
+
 
 
local p = {}
 
local p = {}
  
local navbar = require('ഘടകം:Navbar')._navbar
+
local navbar = require('Module:Navbar')._navbar
  
 
local args = {}
 
local args = {}
local origArgs
+
local origArgs = {}
 
local root
 
local root
 +
 +
local function notempty( s ) return s and s:match( '%S' ) end
 +
 +
local function fixChildBoxes(sval, tt)
 +
if notempty(sval) then
 +
local marker = '<span class=special_infobox_marker>'
 +
local s = sval
 +
s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Rr])', marker .. '%1')
 +
s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Tt][Rr]%s*>)', '%1' .. marker)
 +
if s:match(marker) then
 +
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '%s*' .. marker, '')
 +
s = mw.ustring.gsub(s, '([\r\n]|-[^\r\n]*[\r\n])%s*' .. marker, '%1')
 +
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '%s*([\r\n]|-)', '%1')
 +
s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Cc][Aa][Pp][Tt][Ii][Oo][Nn]%s*>%s*)' .. marker, '%1')
 +
s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee][^<>]*>%s*)' .. marker, '%1')
 +
s = mw.ustring.gsub(s, '^(%{|[^\r\n]*[\r\n]%s*)' .. marker, '%1')
 +
s = mw.ustring.gsub(s, '([\r\n]%{|[^\r\n]*[\r\n]%s*)' .. marker, '%1')
 +
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '(%s*</[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee]%s*>)', '%1')
 +
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '(%s*\n|%})', '%1')
 +
end
 +
if s:match(marker) then
 +
local subcells = mw.text.split(s, marker)
 +
s = ''
 +
for k = 1, #subcells do
 +
if k == 1 then
 +
s = s .. subcells[k] .. '</' .. tt .. '></tr>'
 +
elseif k == #subcells then
 +
local rowstyle = ' style="display:none"'
 +
if notempty(subcells[k]) then rowstyle = '' end
 +
s = s .. '<tr' .. rowstyle ..'><' .. tt .. ' colspan=2>\n' .. subcells[k]
 +
elseif notempty(subcells[k]) then
 +
if (k % 2) == 0 then
 +
s = s .. subcells[k]
 +
else
 +
s = s .. '<tr><' .. tt .. ' colspan=2>\n' .. subcells[k] .. '</' .. tt .. '></tr>'
 +
end
 +
end
 +
end
 +
end
 +
-- the next two lines add a newline at the end of lists for the PHP parser
 +
-- https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template_talk:Infobox_musical_artist&oldid=849054481
 +
-- remove when [[:phab:T191516]] is fixed or OBE
 +
s = mw.ustring.gsub(s, '([\r\n][%*#;:][^\r\n]*)$', '%1\n')
 +
s = mw.ustring.gsub(s, '^([%*#;:][^\r\n]*)$', '%1\n')
 +
s = mw.ustring.gsub(s, '^([%*#;:])', '\n%1')
 +
s = mw.ustring.gsub(s, '^(%{%|)', '\n%1')
 +
return s
 +
else
 +
return sval
 +
end
 +
end
  
 
local function union(t1, t2)
 
local function union(t1, t2)
    -- Returns the union of the values of two tables, as a sequence.
+
-- Returns the union of the values of two tables, as a sequence.
    local vals = {}
+
local vals = {}
    for k, v in pairs(t1) do
+
for k, v in pairs(t1) do
        vals[v] = true
+
vals[v] = true
    end
+
end
    for k, v in pairs(t2) do
+
for k, v in pairs(t2) do
        vals[v] = true
+
vals[v] = true
    end
+
end
    local ret = {}
+
local ret = {}
    for k, v in pairs(vals) do
+
for k, v in pairs(vals) do
        table.insert(ret, k)
+
table.insert(ret, k)
    end
+
end
    return ret
+
return ret
 
end
 
end
  
 
local function getArgNums(prefix)
 
local function getArgNums(prefix)
    -- Returns a table containing the numbers of the arguments that exist
+
-- Returns a table containing the numbers of the arguments that exist
    -- for the specified prefix. For example, if the prefix was 'data', and
+
-- for the specified prefix. For example, if the prefix was 'data', and
    -- 'data1', 'data2', and 'data5' exist, it would return {1, 2, 5}.
+
-- 'data1', 'data2', and 'data5' exist, it would return {1, 2, 5}.
    local nums = {}
+
local nums = {}
    for k, v in pairs(args) do
+
for k, v in pairs(args) do
        local num = tostring(k):match('^' .. prefix .. '([1-9]%d*)$')
+
local num = tostring(k):match('^' .. prefix .. '([1-9]%d*)$')
        if num then table.insert(nums, tonumber(num)) end
+
if num then table.insert(nums, tonumber(num)) end
    end
+
end
    table.sort(nums)
+
table.sort(nums)
    return nums
+
return nums
 
end
 
end
  
 
local function addRow(rowArgs)
 
local function addRow(rowArgs)
    -- Adds a row to the infobox, with either a header cell
+
-- Adds a row to the infobox, with either a header cell
    -- or a label/data cell combination.
+
-- or a label/data cell combination.
    if rowArgs.header then
+
if rowArgs.header and rowArgs.header ~= '_BLANK_' then
        root
+
root
            :tag('tr')
+
:tag('tr')
                :addClass(rowArgs.rowclass)
+
:addClass(rowArgs.rowclass)
                :cssText(rowArgs.rowstyle)
+
:cssText(rowArgs.rowstyle)
                :attr('id', rowArgs.rowid)
+
:attr('id', rowArgs.rowid)
                :tag('th')
+
:tag('th')
                    :attr('colspan', 2)
+
:attr('colspan', 2)
                    :attr('id', rowArgs.headerid)
+
:attr('id', rowArgs.headerid)
                    :addClass(rowArgs.class)
+
:addClass(rowArgs.class)
                    :addClass(args.headerclass)
+
:addClass(args.headerclass)
                    :css('text-align', 'center')
+
:css('text-align', 'center')
                    :cssText(args.headerstyle)
+
:cssText(args.headerstyle)
                    :wikitext(rowArgs.header)
+
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
    elseif rowArgs.data then
+
:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.header, 'th'))
        local row = root:tag('tr')
+
if rowArgs.data then
        row:addClass(rowArgs.rowclass)
+
root:wikitext('[[Category:Pages which use infobox templates with ignored data cells]]')
        row:cssText(rowArgs.rowstyle)
+
end
        row:attr('id', rowArgs.rowid)
+
elseif rowArgs.data then
        if rowArgs.label then
+
if not rowArgs.data:gsub('%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:[^]]*]]', ''):match('^%S') then
            row
+
rowArgs.rowstyle = 'display:none'
                :tag('th')
+
end
                    :attr('scope', 'row')
+
local row = root:tag('tr')
                    :attr('id', rowArgs.labelid)
+
row:addClass(rowArgs.rowclass)
                    :cssText(args.labelstyle)
+
row:cssText(rowArgs.rowstyle)
                    :wikitext(rowArgs.label)
+
row:attr('id', rowArgs.rowid)
                    :done()
+
if rowArgs.label then
        end
+
row
       
+
:tag('th')
        local dataCell = row:tag('td')
+
:attr('scope', 'row')
        if not rowArgs.label then  
+
:attr('id', rowArgs.labelid)
            dataCell
+
:cssText(args.labelstyle)
                :attr('colspan', 2)
+
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
                :css('text-align', 'center')  
+
:wikitext(rowArgs.label)
        end
+
:done()
        dataCell
+
end
            :attr('id', rowArgs.dataid)
+
 
            :addClass(rowArgs.class)
+
local dataCell = row:tag('td')
            :cssText(rowArgs.datastyle)
+
if not rowArgs.label then
            :newline()
+
dataCell
            :wikitext(rowArgs.data)
+
:attr('colspan', 2)
    end
+
:css('text-align', 'center')
 +
end
 +
dataCell
 +
:attr('id', rowArgs.dataid)
 +
:addClass(rowArgs.class)
 +
:cssText(rowArgs.datastyle)
 +
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
 +
:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.data, 'td'))
 +
end
 
end
 
end
  
 
local function renderTitle()
 
local function renderTitle()
    if not args.title then return end
+
if not args.title then return end
  
    root
+
root
        :tag('caption')
+
:tag('caption')
            :addClass(args.titleclass)
+
:addClass(args.titleclass)
            :cssText(args.titlestyle)
+
:cssText(args.titlestyle)
            :wikitext(args.title)
+
:wikitext(args.title)
 
end
 
end
  
 
local function renderAboveRow()
 
local function renderAboveRow()
    if not args.above then return end
+
if not args.above then return end
   
+
 
    root
+
root
        :tag('tr')
+
:tag('tr')
            :tag('th')
+
:tag('th')
                :attr('colspan', 2)
+
:attr('colspan', 2)
                :addClass(args.aboveclass)
+
:addClass(args.aboveclass)
                :css('text-align', 'center')
+
:css('text-align', 'center')
                :css('font-size', '125%')
+
:css('font-size', '125%')
                :css('font-weight', 'bold')
+
:css('font-weight', 'bold')
                :cssText(args.abovestyle)
+
:cssText(args.abovestyle)
                :wikitext(args.above)
+
:wikitext(fixChildBoxes(args.above,'th'))
 
end
 
end
  
 
local function renderBelowRow()
 
local function renderBelowRow()
    if not args.below then return end
+
if not args.below then return end
   
+
 
    root
+
root
        :tag('tr')
+
:tag('tr')
            :tag('td')
+
:tag('td')
                :attr('colspan', '2')
+
:attr('colspan', '2')
                :addClass(args.belowclass)
+
:addClass(args.belowclass)
                :css('text-align', 'center')
+
:css('text-align', 'center')
                :cssText(args.belowstyle)
+
:cssText(args.belowstyle)
                :newline()
+
:wikitext(fixChildBoxes(args.below,'td'))
                :wikitext(args.below)
 
 
end
 
end
  
 
local function renderSubheaders()
 
local function renderSubheaders()
    if args.subheader then
+
if args.subheader then
        args.subheader1 = args.subheader
+
args.subheader1 = args.subheader
    end
+
end
    if args.subheaderrowclass then
+
if args.subheaderrowclass then
        args.subheaderrowclass1 = args.subheaderrowclass
+
args.subheaderrowclass1 = args.subheaderrowclass
    end
+
end
    local subheadernums = getArgNums('subheader')
+
local subheadernums = getArgNums('subheader')
    for k, num in ipairs(subheadernums) do
+
for k, num in ipairs(subheadernums) do
        addRow({
+
addRow({
            data = args['subheader' .. tostring(num)],
+
data = args['subheader' .. tostring(num)],
            datastyle = args.subheaderstyle or args['subheaderstyle' .. tostring(num)],
+
datastyle = args.subheaderstyle,
            class = args.subheaderclass,
+
rowcellstyle = args['subheaderstyle' .. tostring(num)],
            rowclass = args['subheaderrowclass' .. tostring(num)]
+
class = args.subheaderclass,
        })
+
rowclass = args['subheaderrowclass' .. tostring(num)]
    end
+
})
 +
end
 
end
 
end
  
 
local function renderImages()
 
local function renderImages()
    if args.image then
+
if args.image then
        args.image1 = args.image
+
args.image1 = args.image
    end
+
end
    if args.caption then
+
if args.caption then
        args.caption1 = args.caption
+
args.caption1 = args.caption
    end
+
end
    local imagenums = getArgNums('image')
+
local imagenums = getArgNums('image')
    for k, num in ipairs(imagenums) do
+
for k, num in ipairs(imagenums) do
        local caption = args['caption' .. tostring(num)]
+
local caption = args['caption' .. tostring(num)]
        local data = mw.html.create():wikitext(args['image' .. tostring(num)])
+
local data = mw.html.create():wikitext(args['image' .. tostring(num)])
        if caption then
+
if caption then
            data
+
data
                :tag('div')
+
:tag('div')
                    :cssText(args.captionstyle)
+
:cssText(args.captionstyle)
                    :wikitext(caption)
+
:wikitext(caption)
        end
+
end
        addRow({
+
addRow({
            data = tostring(data),
+
data = tostring(data),
            datastyle = args.imagestyle,
+
datastyle = args.imagestyle,
            class = args.imageclass,
+
class = args.imageclass,
            rowclass = args['imagerowclass' .. tostring(num)]
+
rowclass = args['imagerowclass' .. tostring(num)]
        })
+
})
    end
+
end
 +
end
 +
 
 +
local function preprocessRows()
 +
-- Gets the union of the header and data argument numbers,
 +
-- and renders them all in order using addRow.
 +
local rownums = union(getArgNums('header'), getArgNums('data'))
 +
table.sort(rownums)
 +
local lastheader
 +
for k, num in ipairs(rownums) do
 +
if args['header' .. tostring(num)] then
 +
if lastheader then
 +
args['header' .. tostring(lastheader)] = nil
 +
end
 +
lastheader = num
 +
elseif args['data' .. tostring(num)] and args['data' .. tostring(num)]:gsub('%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:[^]]*]]', ''):match('^%S') then
 +
local data = args['data' .. tostring(num)]
 +
if data:gsub('%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:[^]]*]]', ''):match('%S') then
 +
lastheader = nil
 +
end
 +
end
 +
end
 +
if lastheader then
 +
args['header' .. tostring(lastheader)] = nil
 +
end
 
end
 
end
  
 
local function renderRows()
 
local function renderRows()
    -- Gets the union of the header and data argument numbers,
+
-- Gets the union of the header and data argument numbers,
    -- and renders them all in order using addRow.
+
-- and renders them all in order using addRow.
    local rownums = union(getArgNums('header'), getArgNums('data'))
+
local rownums = union(getArgNums('header'), getArgNums('data'))
    table.sort(rownums)
+
table.sort(rownums)
    for k, num in ipairs(rownums) do
+
for k, num in ipairs(rownums) do
        addRow({
+
addRow({
            header = args['header' .. tostring(num)],
+
header = args['header' .. tostring(num)],
            label = args['label' .. tostring(num)],
+
label = args['label' .. tostring(num)],
            data = args['data' .. tostring(num)],
+
data = args['data' .. tostring(num)],
            datastyle = args.datastyle,
+
datastyle = args.datastyle,
            class = args['class' .. tostring(num)],
+
class = args['class' .. tostring(num)],
            rowclass = args['rowclass' .. tostring(num)],
+
rowclass = args['rowclass' .. tostring(num)],
            rowstyle = args['rowstyle' .. tostring(num)],
+
rowstyle = args['rowstyle' .. tostring(num)],
            dataid = args['dataid' .. tostring(num)],
+
rowcellstyle = args['rowcellstyle' .. tostring(num)],
            labelid = args['labelid' .. tostring(num)],
+
dataid = args['dataid' .. tostring(num)],
            headerid = args['headerid' .. tostring(num)],
+
labelid = args['labelid' .. tostring(num)],
            rowid = args['rowid' .. tostring(num)]
+
headerid = args['headerid' .. tostring(num)],
        })
+
rowid = args['rowid' .. tostring(num)]
    end
+
})
 +
end
 
end
 
end
  
 
local function renderNavBar()
 
local function renderNavBar()
    if not args.name then return end
+
if not args.name then return end
   
+
 
    root
+
root
        :tag('tr')
+
:tag('tr')
            :tag('td')
+
:tag('td')
                :attr('colspan', '2')
+
:attr('colspan', '2')
                :css('text-align', 'right')
+
:css('text-align', 'right')
                :wikitext(navbar{
+
:wikitext(navbar{
                    args.name,
+
args.name,
                    mini = 1,
+
mini = 1,
                })
+
})
 
end
 
end
  
 
local function renderItalicTitle()
 
local function renderItalicTitle()
    local italicTitle = args['italic title'] and mw.ustring.lower(args['italic title'])
+
local italicTitle = args['italic title'] and mw.ustring.lower(args['italic title'])
    if italicTitle == '' or italicTitle == 'force' or italicTitle == 'yes' then
+
if italicTitle == '' or italicTitle == 'force' or italicTitle == 'yes' then
        root:wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate({title = 'italic title'}))
+
root:wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate({title = 'italic title'}))
    end
+
end
 
end
 
end
  
 
local function renderTrackingCategories()
 
local function renderTrackingCategories()
    if args.decat ~= 'yes' then
+
if args.decat ~= 'yes' then
        if #(getArgNums('data')) == 0 and mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
+
if args.child == 'yes' then
            root:wikitext('[[Category:Articles which use infobox templates with no data rows]]')
+
if args.title then
        end
+
root:wikitext('[[Category:Pages which use embedded infobox templates with the title parameter]]')
        if args.child == 'yes' and args.title then
+
end
            root:wikitext('[[Category:Pages which use embedded infobox templates with the title parameter]]')
+
elseif #(getArgNums('data')) == 0 and mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
        end
+
root:wikitext('[[Category:Articles which use infobox templates with no data rows]]')
    end
+
end
 +
end
 
end
 
end
  
 
local function _infobox()
 
local function _infobox()
    -- Specify the overall layout of the infobox, with special settings
+
-- Specify the overall layout of the infobox, with special settings
    -- if the infobox is used as a 'child' inside another infobox.
+
-- if the infobox is used as a 'child' inside another infobox.
    if args.child ~= 'yes' then
+
if args.child ~= 'yes' then
        root = mw.html.create('table')
+
root = mw.html.create('table')
       
 
        root
 
            :addClass('infobox')
 
            :addClass(args.bodyclass)
 
           
 
            if args.subbox == 'yes' then
 
                root
 
                    :css('padding', '0')
 
                    :css('border', 'none')
 
                    :css('margin', '-3px')
 
                    :css('width', 'auto')
 
                    :css('min-width', '100%')
 
                    :css('font-size', '100%')
 
                    :css('clear', 'none')
 
                    :css('float', 'none')
 
                    :css('background-color', 'transparent')
 
            else
 
                root
 
                    :css('width', '22em')
 
            end
 
        root
 
            :cssText(args.bodystyle)
 
   
 
        renderTitle()
 
        renderAboveRow()
 
    else
 
        root = mw.html.create()
 
       
 
        root
 
            :wikitext(args.title)
 
    end
 
  
    renderSubheaders()
+
root
    renderImages()  
+
:addClass((args.subbox ~= 'yes') and 'infobox' or nil)
    renderRows()  
+
:addClass(args.bodyclass)
    renderBelowRow()
+
 
    renderNavBar()
+
if args.subbox == 'yes' then
    renderItalicTitle()
+
root
    renderTrackingCategories()
+
:css('padding', '0')
   
+
:css('border', 'none')
    return tostring(root)
+
:css('margin', '-3px')
 +
:css('width', 'auto')
 +
:css('min-width', '100%')
 +
:css('font-size', '100%')
 +
:css('clear', 'none')
 +
:css('float', 'none')
 +
:css('background-color', 'transparent')
 +
else
 +
root
 +
:css('width', '22em')
 +
end
 +
root
 +
:cssText(args.bodystyle)
 +
 
 +
renderTitle()
 +
renderAboveRow()
 +
else
 +
root = mw.html.create()
 +
 
 +
root
 +
:wikitext(args.title)
 +
end
 +
 
 +
renderSubheaders()
 +
renderImages()
 +
if args.autoheaders then
 +
preprocessRows()
 +
end
 +
renderRows()
 +
renderBelowRow()
 +
renderNavBar()
 +
renderItalicTitle()
 +
renderTrackingCategories()
 +
 
 +
return tostring(root)
 
end
 
end
  
 
local function preprocessSingleArg(argName)
 
local function preprocessSingleArg(argName)
    -- If the argument exists and isn't blank, add it to the argument table.
+
-- If the argument exists and isn't blank, add it to the argument table.
    -- Blank arguments are treated as nil to match the behaviour of ParserFunctions.
+
-- Blank arguments are treated as nil to match the behaviour of ParserFunctions.
    if origArgs[argName] and origArgs[argName] ~= '' then
+
if origArgs[argName] and origArgs[argName] ~= '' then
        args[argName] = origArgs[argName]
+
args[argName] = origArgs[argName]
    end
+
end
 
end
 
end
  
 
local function preprocessArgs(prefixTable, step)
 
local function preprocessArgs(prefixTable, step)
    -- Assign the parameters with the given prefixes to the args table, in order, in batches
+
-- Assign the parameters with the given prefixes to the args table, in order, in batches
    -- of the step size specified. This is to prevent references etc. from appearing in the
+
-- of the step size specified. This is to prevent references etc. from appearing in the
    -- wrong order. The prefixTable should be an array containing tables, each of which has
+
-- wrong order. The prefixTable should be an array containing tables, each of which has
    -- two possible fields, a "prefix" string and a "depend" table. The function always parses
+
-- two possible fields, a "prefix" string and a "depend" table. The function always parses
    -- parameters containing the "prefix" string, but only parses parameters in the "depend"
+
-- parameters containing the "prefix" string, but only parses parameters in the "depend"
    -- table if the prefix parameter is present and non-blank.
+
-- table if the prefix parameter is present and non-blank.
    if type(prefixTable) ~= 'table' then
+
if type(prefixTable) ~= 'table' then
        error("Non-table value detected for the prefix table", 2)
+
error("Non-table value detected for the prefix table", 2)
    end
+
end
    if type(step) ~= 'number' then
+
if type(step) ~= 'number' then
        error("Invalid step value detected", 2)
+
error("Invalid step value detected", 2)
    end
+
end
   
+
 
    -- Get arguments without a number suffix, and check for bad input.
+
-- Get arguments without a number suffix, and check for bad input.
    for i,v in ipairs(prefixTable) do
+
for i,v in ipairs(prefixTable) do
        if type(v) ~= 'table' or type(v.prefix) ~= "string" or (v.depend and type(v.depend) ~= 'table') then
+
if type(v) ~= 'table' or type(v.prefix) ~= "string" or (v.depend and type(v.depend) ~= 'table') then
            error('Invalid input detected to preprocessArgs prefix table', 2)
+
error('Invalid input detected to preprocessArgs prefix table', 2)
        end
+
end
        preprocessSingleArg(v.prefix)
+
preprocessSingleArg(v.prefix)
        -- Only parse the depend parameter if the prefix parameter is present and not blank.
+
-- Only parse the depend parameter if the prefix parameter is present and not blank.
        if args[v.prefix] and v.depend then
+
if args[v.prefix] and v.depend then
            for j, dependValue in ipairs(v.depend) do
+
for j, dependValue in ipairs(v.depend) do
                if type(dependValue) ~= 'string' then
+
if type(dependValue) ~= 'string' then
                    error('Invalid "depend" parameter value detected in preprocessArgs')
+
error('Invalid "depend" parameter value detected in preprocessArgs')
                end
+
end
                preprocessSingleArg(dependValue)
+
preprocessSingleArg(dependValue)
            end
+
end
        end
+
end
    end
+
end
 +
 
 +
-- Get arguments with number suffixes.
 +
local a = 1 -- Counter variable.
 +
local moreArgumentsExist = true
 +
while moreArgumentsExist == true do
 +
moreArgumentsExist = false
 +
for i = a, a + step - 1 do
 +
for j,v in ipairs(prefixTable) do
 +
local prefixArgName = v.prefix .. tostring(i)
 +
if origArgs[prefixArgName] then
 +
moreArgumentsExist = true -- Do another loop if any arguments are found, even blank ones.
 +
preprocessSingleArg(prefixArgName)
 +
end
 +
-- Process the depend table if the prefix argument is present and not blank, or
 +
-- we are processing "prefix1" and "prefix" is present and not blank, and
 +
-- if the depend table is present.
 +
if v.depend and (args[prefixArgName] or (i == 1 and args[v.prefix])) then
 +
for j,dependValue in ipairs(v.depend) do
 +
local dependArgName = dependValue .. tostring(i)
 +
preprocessSingleArg(dependArgName)
 +
end
 +
end
 +
end
 +
end
 +
a = a + step
 +
end
 +
end
  
    -- Get arguments with number suffixes.
+
local function parseDataParameters()
    local a = 1 -- Counter variable.
+
-- Parse the data parameters in the same order that the old {{infobox}} did, so that
    local moreArgumentsExist = true
+
-- references etc. will display in the expected places. Parameters that depend on
    while moreArgumentsExist == true do
+
-- another parameter are only processed if that parameter is present, to avoid
        moreArgumentsExist = false
+
-- phantom references appearing in article reference lists.
        for i = a, a + step - 1 do
+
preprocessSingleArg('autoheaders')
            for j,v in ipairs(prefixTable) do
+
preprocessSingleArg('child')
                local prefixArgName = v.prefix .. tostring(i)
+
preprocessSingleArg('bodyclass')
                if origArgs[prefixArgName] then
+
preprocessSingleArg('subbox')
                    moreArgumentsExist = true -- Do another loop if any arguments are found, even blank ones.
+
preprocessSingleArg('bodystyle')
                    preprocessSingleArg(prefixArgName)
+
preprocessSingleArg('title')
                end
+
preprocessSingleArg('titleclass')
                -- Process the depend table if the prefix argument is present and not blank, or
+
preprocessSingleArg('titlestyle')
                -- we are processing "prefix1" and "prefix" is present and not blank, and
+
preprocessSingleArg('above')
                -- if the depend table is present.
+
preprocessSingleArg('aboveclass')
                if v.depend and (args[prefixArgName] or (i == 1 and args[v.prefix])) then
+
preprocessSingleArg('abovestyle')
                    for j,dependValue in ipairs(v.depend) do
+
preprocessArgs({
                        local dependArgName = dependValue .. tostring(i)
+
{prefix = 'subheader', depend = {'subheaderstyle', 'subheaderrowclass'}}
                        preprocessSingleArg(dependArgName)
+
}, 10)
                    end
+
preprocessSingleArg('subheaderstyle')
                end
+
preprocessSingleArg('subheaderclass')
            end
+
preprocessArgs({
        end
+
{prefix = 'image', depend = {'caption', 'imagerowclass'}}
        a = a + step
+
}, 10)
    end
+
preprocessSingleArg('captionstyle')
 +
preprocessSingleArg('imagestyle')
 +
preprocessSingleArg('imageclass')
 +
preprocessArgs({
 +
{prefix = 'header'},
 +
{prefix = 'data', depend = {'label'}},
 +
{prefix = 'rowclass'},
 +
{prefix = 'rowstyle'},
 +
{prefix = 'rowcellstyle'},
 +
{prefix = 'class'},
 +
{prefix = 'dataid'},
 +
{prefix = 'labelid'},
 +
{prefix = 'headerid'},
 +
{prefix = 'rowid'}
 +
}, 50)
 +
preprocessSingleArg('headerclass')
 +
preprocessSingleArg('headerstyle')
 +
preprocessSingleArg('labelstyle')
 +
preprocessSingleArg('datastyle')
 +
preprocessSingleArg('below')
 +
preprocessSingleArg('belowclass')
 +
preprocessSingleArg('belowstyle')
 +
preprocessSingleArg('name')
 +
args['italic title'] = origArgs['italic title'] -- different behaviour if blank or absent
 +
preprocessSingleArg('decat')
 
end
 
end
+
 
 
function p.infobox(frame)
 
function p.infobox(frame)
    -- If called via #invoke, use the args passed into the invoking template.
+
-- If called via #invoke, use the args passed into the invoking template.
    -- Otherwise, for testing purposes, assume args are being passed directly in.
+
-- Otherwise, for testing purposes, assume args are being passed directly in.
    if frame == mw.getCurrentFrame() then
+
if frame == mw.getCurrentFrame() then
        origArgs = frame:getParent().args
+
origArgs = frame:getParent().args
    else
+
else
        origArgs = frame
+
origArgs = frame
    end
+
end
   
+
    -- Parse the data parameters in the same order that the old {{infobox}} did, so that
+
parseDataParameters()
    -- references etc. will display in the expected places. Parameters that depend on
+
    -- another parameter are only processed if that parameter is present, to avoid
+
return _infobox()
    -- phantom references appearing in article reference lists.
+
end
    preprocessSingleArg('child')
+
 
    preprocessSingleArg('bodyclass')
+
function p.infoboxTemplate(frame)
    preprocessSingleArg('subbox')
+
-- For calling via #invoke within a template
    preprocessSingleArg('bodystyle')
+
origArgs = {}
    preprocessSingleArg('title')
+
for k,v in pairs(frame.args) do origArgs[k] = mw.text.trim(v) end
    preprocessSingleArg('titleclass')
+
    preprocessSingleArg('titlestyle')
+
parseDataParameters()
    preprocessSingleArg('above')
+
    preprocessSingleArg('aboveclass')
+
return _infobox()
    preprocessSingleArg('abovestyle')
 
    preprocessArgs({
 
        {prefix = 'subheader', depend = {'subheaderstyle', 'subheaderrowclass'}}
 
    }, 10)
 
    preprocessSingleArg('subheaderstyle')
 
    preprocessSingleArg('subheaderclass')
 
    preprocessArgs({
 
        {prefix = 'image', depend = {'caption', 'imagerowclass'}}
 
    }, 10)
 
    preprocessSingleArg('captionstyle')
 
    preprocessSingleArg('imagestyle')
 
    preprocessSingleArg('imageclass')
 
    preprocessArgs({
 
        {prefix = 'header'},
 
        {prefix = 'data', depend = {'label'}},
 
        {prefix = 'rowclass'},
 
        {prefix = 'rowstyle'},
 
        {prefix = 'class'},
 
        {prefix = 'dataid'},
 
        {prefix = 'labelid'},
 
        {prefix = 'headerid'},
 
        {prefix = 'rowid'}
 
    }, 50)
 
    preprocessSingleArg('headerclass')
 
    preprocessSingleArg('headerstyle')
 
    preprocessSingleArg('labelstyle')
 
    preprocessSingleArg('datastyle')
 
    preprocessSingleArg('below')
 
    preprocessSingleArg('belowclass')
 
    preprocessSingleArg('belowstyle')
 
    preprocessSingleArg('name')
 
    args['italic title'] = origArgs['italic title'] -- different behaviour if blank or absent
 
    preprocessSingleArg('decat')
 
 
    return _infobox()
 
 
end
 
end
 
 
return p
 
return p

12:33, 2 ഡിസംബർ 2020-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Infobox/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

--
-- This module implements {{Infobox}}
--

local p = {}

local navbar = require('Module:Navbar')._navbar

local args = {}
local origArgs = {}
local root

local function notempty( s ) return s and s:match( '%S' ) end

local function fixChildBoxes(sval, tt)
	if notempty(sval) then
		local marker = '<span class=special_infobox_marker>'
		local s = sval
		s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Rr])', marker .. '%1')
		s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Tt][Rr]%s*>)', '%1' .. marker)
		if s:match(marker) then
			s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '%s*' .. marker, '')
			s = mw.ustring.gsub(s, '([\r\n]|-[^\r\n]*[\r\n])%s*' .. marker, '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '%s*([\r\n]|-)', '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Cc][Aa][Pp][Tt][Ii][Oo][Nn]%s*>%s*)' .. marker, '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee][^<>]*>%s*)' .. marker, '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s, '^(%{|[^\r\n]*[\r\n]%s*)' .. marker, '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s, '([\r\n]%{|[^\r\n]*[\r\n]%s*)' .. marker, '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '(%s*</[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee]%s*>)', '%1')
			s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '(%s*\n|%})', '%1')
		end
		if s:match(marker) then
			local subcells = mw.text.split(s, marker)
			s = ''
			for k = 1, #subcells do
				if k == 1 then
					s = s .. subcells[k] .. '</' .. tt .. '></tr>'
				elseif k == #subcells then
					local rowstyle = ' style="display:none"'
					if notempty(subcells[k]) then rowstyle = ''	end
					s = s .. '<tr' .. rowstyle ..'><' .. tt .. ' colspan=2>\n' .. subcells[k]
				elseif notempty(subcells[k]) then
					if (k % 2) == 0 then
						s = s .. subcells[k]
					else
						s = s .. '<tr><' .. tt .. ' colspan=2>\n' .. subcells[k] .. '</' .. tt .. '></tr>'
					end
				end
			end
		end
		-- the next two lines add a newline at the end of lists for the PHP parser
		-- https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template_talk:Infobox_musical_artist&oldid=849054481
		-- remove when [[:phab:T191516]] is fixed or OBE
		s = mw.ustring.gsub(s, '([\r\n][%*#;:][^\r\n]*)$', '%1\n')
		s = mw.ustring.gsub(s, '^([%*#;:][^\r\n]*)$', '%1\n')
		s = mw.ustring.gsub(s, '^([%*#;:])', '\n%1')
		s = mw.ustring.gsub(s, '^(%{%|)', '\n%1')
		return s
	else
		return sval
	end
end

local function union(t1, t2)
	-- Returns the union of the values of two tables, as a sequence.
	local vals = {}
	for k, v in pairs(t1) do
		vals[v] = true
	end
	for k, v in pairs(t2) do
		vals[v] = true
	end
	local ret = {}
	for k, v in pairs(vals) do
		table.insert(ret, k)
	end
	return ret
end

local function getArgNums(prefix)
	-- Returns a table containing the numbers of the arguments that exist
	-- for the specified prefix. For example, if the prefix was 'data', and
	-- 'data1', 'data2', and 'data5' exist, it would return {1, 2, 5}.
	local nums = {}
	for k, v in pairs(args) do
		local num = tostring(k):match('^' .. prefix .. '([1-9]%d*)$')
		if num then table.insert(nums, tonumber(num)) end
	end
	table.sort(nums)
	return nums
end

local function addRow(rowArgs)
	-- Adds a row to the infobox, with either a header cell
	-- or a label/data cell combination.
	if rowArgs.header and rowArgs.header ~= '_BLANK_' then
		root
			:tag('tr')
				:addClass(rowArgs.rowclass)
				:cssText(rowArgs.rowstyle)
				:attr('id', rowArgs.rowid)
				:tag('th')
					:attr('colspan', 2)
					:attr('id', rowArgs.headerid)
					:addClass(rowArgs.class)
					:addClass(args.headerclass)
					:css('text-align', 'center')
					:cssText(args.headerstyle)
					:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
					:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.header, 'th'))
		if rowArgs.data then
			root:wikitext('[[Category:Pages which use infobox templates with ignored data cells]]')
		end
	elseif rowArgs.data then
		if not rowArgs.data:gsub('%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:[^]]*]]', ''):match('^%S') then
			rowArgs.rowstyle = 'display:none'
		end
		local row = root:tag('tr')
		row:addClass(rowArgs.rowclass)
		row:cssText(rowArgs.rowstyle)
		row:attr('id', rowArgs.rowid)
		if rowArgs.label then
			row
				:tag('th')
					:attr('scope', 'row')
					:attr('id', rowArgs.labelid)
					:cssText(args.labelstyle)
					:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
					:wikitext(rowArgs.label)
					:done()
		end

		local dataCell = row:tag('td')
		if not rowArgs.label then
			dataCell
				:attr('colspan', 2)
				:css('text-align', 'center')
		end
		dataCell
			:attr('id', rowArgs.dataid)
			:addClass(rowArgs.class)
			:cssText(rowArgs.datastyle)
			:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
			:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.data, 'td'))
	end
end

local function renderTitle()
	if not args.title then return end

	root
		:tag('caption')
			:addClass(args.titleclass)
			:cssText(args.titlestyle)
			:wikitext(args.title)
end

local function renderAboveRow()
	if not args.above then return end

	root
		:tag('tr')
			:tag('th')
				:attr('colspan', 2)
				:addClass(args.aboveclass)
				:css('text-align', 'center')
				:css('font-size', '125%')
				:css('font-weight', 'bold')
				:cssText(args.abovestyle)
				:wikitext(fixChildBoxes(args.above,'th'))
end

local function renderBelowRow()
	if not args.below then return end

	root
		:tag('tr')
			:tag('td')
				:attr('colspan', '2')
				:addClass(args.belowclass)
				:css('text-align', 'center')
				:cssText(args.belowstyle)
				:wikitext(fixChildBoxes(args.below,'td'))
end

local function renderSubheaders()
	if args.subheader then
		args.subheader1 = args.subheader
	end
	if args.subheaderrowclass then
		args.subheaderrowclass1 = args.subheaderrowclass
	end
	local subheadernums = getArgNums('subheader')
	for k, num in ipairs(subheadernums) do
		addRow({
			data = args['subheader' .. tostring(num)],
			datastyle = args.subheaderstyle,
			rowcellstyle = args['subheaderstyle' .. tostring(num)],
			class = args.subheaderclass,
			rowclass = args['subheaderrowclass' .. tostring(num)]
		})
	end
end

local function renderImages()
	if args.image then
		args.image1 = args.image
	end
	if args.caption then
		args.caption1 = args.caption
	end
	local imagenums = getArgNums('image')
	for k, num in ipairs(imagenums) do
		local caption = args['caption' .. tostring(num)]
		local data = mw.html.create():wikitext(args['image' .. tostring(num)])
		if caption then
			data
				:tag('div')
					:cssText(args.captionstyle)
					:wikitext(caption)
		end
		addRow({
			data = tostring(data),
			datastyle = args.imagestyle,
			class = args.imageclass,
			rowclass = args['imagerowclass' .. tostring(num)]
		})
	end
end

local function preprocessRows()
	-- Gets the union of the header and data argument numbers,
	-- and renders them all in order using addRow.
	local rownums = union(getArgNums('header'), getArgNums('data'))
	table.sort(rownums)
	local lastheader
	for k, num in ipairs(rownums) do
		if args['header' .. tostring(num)] then
			if lastheader then
				args['header' .. tostring(lastheader)] = nil
			end
			lastheader = num
		elseif args['data' .. tostring(num)] and args['data' .. tostring(num)]:gsub('%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:[^]]*]]', ''):match('^%S') then
			local data = args['data' .. tostring(num)]
			if data:gsub('%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:[^]]*]]', ''):match('%S') then
				lastheader = nil
			end
		end
	end
	if lastheader then
		args['header' .. tostring(lastheader)] = nil
	end
end

local function renderRows()
	-- Gets the union of the header and data argument numbers,
	-- and renders them all in order using addRow.
	local rownums = union(getArgNums('header'), getArgNums('data'))
	table.sort(rownums)
	for k, num in ipairs(rownums) do
		addRow({
			header = args['header' .. tostring(num)],
			label = args['label' .. tostring(num)],
			data = args['data' .. tostring(num)],
			datastyle = args.datastyle,
			class = args['class' .. tostring(num)],
			rowclass = args['rowclass' .. tostring(num)],
			rowstyle = args['rowstyle' .. tostring(num)],
			rowcellstyle = args['rowcellstyle' .. tostring(num)],
			dataid = args['dataid' .. tostring(num)],
			labelid = args['labelid' .. tostring(num)],
			headerid = args['headerid' .. tostring(num)],
			rowid = args['rowid' .. tostring(num)]
		})
	end
end

local function renderNavBar()
	if not args.name then return end

	root
		:tag('tr')
			:tag('td')
				:attr('colspan', '2')
				:css('text-align', 'right')
				:wikitext(navbar{
					args.name,
					mini = 1,
				})
end

local function renderItalicTitle()
	local italicTitle = args['italic title'] and mw.ustring.lower(args['italic title'])
	if italicTitle == '' or italicTitle == 'force' or italicTitle == 'yes' then
		root:wikitext(mw.getCurrentFrame():expandTemplate({title = 'italic title'}))
	end
end

local function renderTrackingCategories()
	if args.decat ~= 'yes' then
		if args.child == 'yes' then
			if args.title then
				root:wikitext('[[Category:Pages which use embedded infobox templates with the title parameter]]')
			end
		elseif #(getArgNums('data')) == 0 and mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
			root:wikitext('[[Category:Articles which use infobox templates with no data rows]]')
		end
	end
end

local function _infobox()
	-- Specify the overall layout of the infobox, with special settings
	-- if the infobox is used as a 'child' inside another infobox.
	if args.child ~= 'yes' then
		root = mw.html.create('table')

		root
			:addClass((args.subbox ~= 'yes') and 'infobox' or nil)
			:addClass(args.bodyclass)

			if args.subbox == 'yes' then
				root
					:css('padding', '0')
					:css('border', 'none')
					:css('margin', '-3px')
					:css('width', 'auto')
					:css('min-width', '100%')
					:css('font-size', '100%')
					:css('clear', 'none')
					:css('float', 'none')
					:css('background-color', 'transparent')
			else
				root
					:css('width', '22em')
			end
		root
			:cssText(args.bodystyle)

		renderTitle()
		renderAboveRow()
	else
		root = mw.html.create()

		root
			:wikitext(args.title)
	end

	renderSubheaders()
	renderImages()
	if args.autoheaders then
		preprocessRows()
	end
	renderRows()
	renderBelowRow()
	renderNavBar()
	renderItalicTitle()
	renderTrackingCategories()

	return tostring(root)
end

local function preprocessSingleArg(argName)
	-- If the argument exists and isn't blank, add it to the argument table.
	-- Blank arguments are treated as nil to match the behaviour of ParserFunctions.
	if origArgs[argName] and origArgs[argName] ~= '' then
		args[argName] = origArgs[argName]
	end
end

local function preprocessArgs(prefixTable, step)
	-- Assign the parameters with the given prefixes to the args table, in order, in batches
	-- of the step size specified. This is to prevent references etc. from appearing in the
	-- wrong order. The prefixTable should be an array containing tables, each of which has
	-- two possible fields, a "prefix" string and a "depend" table. The function always parses
	-- parameters containing the "prefix" string, but only parses parameters in the "depend"
	-- table if the prefix parameter is present and non-blank.
	if type(prefixTable) ~= 'table' then
		error("Non-table value detected for the prefix table", 2)
	end
	if type(step) ~= 'number' then
		error("Invalid step value detected", 2)
	end

	-- Get arguments without a number suffix, and check for bad input.
	for i,v in ipairs(prefixTable) do
		if type(v) ~= 'table' or type(v.prefix) ~= "string" or (v.depend and type(v.depend) ~= 'table') then
			error('Invalid input detected to preprocessArgs prefix table', 2)
		end
		preprocessSingleArg(v.prefix)
		-- Only parse the depend parameter if the prefix parameter is present and not blank.
		if args[v.prefix] and v.depend then
			for j, dependValue in ipairs(v.depend) do
				if type(dependValue) ~= 'string' then
					error('Invalid "depend" parameter value detected in preprocessArgs')
				end
				preprocessSingleArg(dependValue)
			end
		end
	end

	-- Get arguments with number suffixes.
	local a = 1 -- Counter variable.
	local moreArgumentsExist = true
	while moreArgumentsExist == true do
		moreArgumentsExist = false
		for i = a, a + step - 1 do
			for j,v in ipairs(prefixTable) do
				local prefixArgName = v.prefix .. tostring(i)
				if origArgs[prefixArgName] then
					moreArgumentsExist = true -- Do another loop if any arguments are found, even blank ones.
					preprocessSingleArg(prefixArgName)
				end
				-- Process the depend table if the prefix argument is present and not blank, or
				-- we are processing "prefix1" and "prefix" is present and not blank, and
				-- if the depend table is present.
				if v.depend and (args[prefixArgName] or (i == 1 and args[v.prefix])) then
					for j,dependValue in ipairs(v.depend) do
						local dependArgName = dependValue .. tostring(i)
						preprocessSingleArg(dependArgName)
					end
				end
			end
		end
		a = a + step
	end
end

local function parseDataParameters()
	-- Parse the data parameters in the same order that the old {{infobox}} did, so that
	-- references etc. will display in the expected places. Parameters that depend on
	-- another parameter are only processed if that parameter is present, to avoid
	-- phantom references appearing in article reference lists.
	preprocessSingleArg('autoheaders')
	preprocessSingleArg('child')
	preprocessSingleArg('bodyclass')
	preprocessSingleArg('subbox')
	preprocessSingleArg('bodystyle')
	preprocessSingleArg('title')
	preprocessSingleArg('titleclass')
	preprocessSingleArg('titlestyle')
	preprocessSingleArg('above')
	preprocessSingleArg('aboveclass')
	preprocessSingleArg('abovestyle')
	preprocessArgs({
		{prefix = 'subheader', depend = {'subheaderstyle', 'subheaderrowclass'}}
	}, 10)
	preprocessSingleArg('subheaderstyle')
	preprocessSingleArg('subheaderclass')
	preprocessArgs({
		{prefix = 'image', depend = {'caption', 'imagerowclass'}}
	}, 10)
	preprocessSingleArg('captionstyle')
	preprocessSingleArg('imagestyle')
	preprocessSingleArg('imageclass')
	preprocessArgs({
		{prefix = 'header'},
		{prefix = 'data', depend = {'label'}},
		{prefix = 'rowclass'},
		{prefix = 'rowstyle'},
		{prefix = 'rowcellstyle'},
		{prefix = 'class'},
		{prefix = 'dataid'},
		{prefix = 'labelid'},
		{prefix = 'headerid'},
		{prefix = 'rowid'}
	}, 50)
	preprocessSingleArg('headerclass')
	preprocessSingleArg('headerstyle')
	preprocessSingleArg('labelstyle')
	preprocessSingleArg('datastyle')
	preprocessSingleArg('below')
	preprocessSingleArg('belowclass')
	preprocessSingleArg('belowstyle')
	preprocessSingleArg('name')
	args['italic title'] = origArgs['italic title'] -- different behaviour if blank or absent
	preprocessSingleArg('decat')
end

function p.infobox(frame)
	-- If called via #invoke, use the args passed into the invoking template.
	-- Otherwise, for testing purposes, assume args are being passed directly in.
	if frame == mw.getCurrentFrame() then
		origArgs = frame:getParent().args
	else
		origArgs = frame
	end
	
	parseDataParameters()
	
	return _infobox()
end

function p.infoboxTemplate(frame)
	-- For calling via #invoke within a template
	origArgs = {}
	for k,v in pairs(frame.args) do origArgs[k] = mw.text.trim(v) end
	
	parseDataParameters()
	
	return _infobox()
end
return p
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഘടകം:Infobox&oldid=1060508" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്