ഗവ. റ്റി എച്ച് എസ് എസ് എടത്തന/എന്റെ ഗ്രാമം

എടത്തന ---- പ്രകൃതിരമണീയമായ സുന്ദരഗ്രാമം